GAMAProjekt TG01010108 „Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově v Praze“ je řešen s finanční podporou TA ČR“Základní informace


Program GAMA Technologické agentury ČR je zaměřen na ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu. Zaměřuje se tedy především na fázi proof of concept, tj. ověření konceptu.


Univerzita Karlova v Praze získala v rámci 1. výzvy dotaci ve výši 20 935 000 Kč pro roky 2014–2019, kterou postupně rozdělí mezi dílčí projekty realizované na jednotlivých pracovištích UK.


Celkovou koordinaci a administraci projektu TG01010108 „Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově v Praze“ zajišťuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK, za realizaci konkrétních dílčích projektů nesou odpovědnost přímo fakulty, na nichž se nacházejí pracoviště zapojená do projektu.


Pro koho je program určen a co podporuje


Celkovým cílem projektu je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití. O financování dílčích projektů rozhoduje rektor UK na základě doporučení Rady pro komercializaci UK.


Podpora z programu GAMA je určena pracovníkům (případně též studentům) z pracovišť UK, kde vznikají výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s komercializačním potenciálem. V pátém kole interní soutěže budou podpořeny projekty s doporučeným objemem podpory 200 000 Kč až 830 000 Kč/dílčí projekty.


Výsledkem dílčího projektu by mělo být ověření funkčnosti zamýšlené metody, prototypu, funkčního vzorku apod. včetně zajištění potřebné ochrany duševního vlastnictví a průmyslových práv a příprava na další kroky vedoucí k praktickému uplatnění na trhu. Financování z programu GAMA TA ČR není určeno pro podporu základního výzkumu.


Podpořené projekty musí vést k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků:


P – patent


G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek


Z – poloprovoz, ověřená technologie


R – software


F – průmyslový a užitný vzor


Přihlášení do projektu


V případě zájmu o účast ve 5. kole interní soutěže kontaktujte do 12. 12. 2017 CPPT UK ( ) a domluvte si konzultaci projektového záměru. Toto je podmínkou účasti v soutěži.


Dále pak co nejdříve informujte děkanát a grantové oddělení fakulty o vašem záměru Některé fakulty mohou mít vlastní proces předvýběru projektů. Navíc v případě schválení projektu musí fakulta převzít za plnění projektu dle pravidel programu garanci, tudíž je potřeba žádost do soutěže předjednat v rámci vaší fakulty.


Poté je nutné zformulovat projektový záměr v požadovaném formátu (viz krycí list dílčího projektu Excel). V tomto formuláři TA ČR je nezbytné popsat jedinečnost technologie/know-how, jež by měla být ověřována, současný a plánovaný stav ochrany duševního vlastnictví, očekávané výsledky i požadované finance. Součástí formuláře jsou rovněž údaje potřebné pro zhodnocení komerčního potenciálu, tzn. informace o situaci na trhu, nástin předpokládaného byznysplánu atp. Dalším krokem je zaslat kompletně vyplněný formulář ve stanoveném termínu společně s povinnými přílohami (životopisy ve formátu TA ČR a stručná anotace i v anglickém jazyce, a to v maximálním rozsahu 2000 znaků včetně mezer) v elektronické podobě CPPT na e-mail .


Klíčové termíny


20. 11. 2017

vyhlášení 5. kola interního výběrového řízení

do 12. 12. 2017

kontaktovat CPPT (viz. kontakt níže) a konzultovat projektový záměr (podmínkou účasti v soutěži)

23. 1. 2018 (23:59h)

termín pro podání námětů do 5. kola interního výběrového řízení (podmínkou je předchozí konzultace s CPPT UK)

únor 2018

osobní prezentace dílčích projektů v rámci 5. kola interního výběrového řízení

březen 2018

výsledky 5. kola interního výběrového řízení

od dubna/května 2018

realizace podpořených dílčích projektů 5. kola interního výběrového řízení


Dokumenty a formuláře


Soubory ke stažení naleznete zde.


Kontakt

Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

Tel.: 224 491 209

Mobil: 776 007 130


Mgr. Otomar Sláma

Tel.:224 491 952

Mobil: 603 281 804


Terminologie - projekty, programy, podprogramy a jiné klamy


Hierarchické schéma v rámci projektu GAMA nepatří k nejjednodušším, vytvořili jsme pro Vás tedy schéma, které by mělo zabránit možným mystifikacím.


Program GAMA patří spolu s mnoha dalšími programy do portfolia Technologické Agentury České republiky. Tento program se dělí na dva podprogramy, příčemž druhý podprogram zatím nebyl spuštěn, respektive nebyla vyhlášena veřejná soutěž. První podprogram, ten, který zajímá nás, je určen pro výzkumné organizace, mezi které se řadí i Karlova Univerzita. V rámci tohoto podprogramu byly zatím vypsány dvě veřejné soutěže. Do první soutěže se UK, zastoupená CPPT, přihlásila již v roce 2014 a získala finanční podporu až do roku 2019. Do druhé veřejné soutěže, stejně jako do soutěží následujících se nemohou ani fakulty, ani samotní řešitelé (chápejte pracovnici UK) hlásit. Na UK se tedy setkáte s termínem projekt GAMA (občas i GAMA UK). Veškerá interakce, v rámci naší univerzity, probíhá mezi pracovníky CPPT a řešiteli, CPPT poté komunikuje s TA ČR.


V případě zájmu o projekt GAMA UK je tedy potřeba počkat na vyhlášení interního výběrového řízení a se souhlasem své fakulty podat přihlášku. Rektor UK poté rozhodne, které dílčí projekty budou finančně podpořeny. Bližší informace k přihláškám a hodnotícím řízení naleznete v PPT prezentaci z informačního semináře, jehož záznam naleznete zde.

Poslední změna: 2. únor 2018 11:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám