Formuláře a předpisy

Oznámení o vynálezu nebo inovaci

Každý zaměstnanec univerzity je v souladu se zákonem a vnitřními předpisy univerzity povinen bezodkladně od vytvoření vynálezu oznámit tento vynález děkanovi přísluslušné fakulty či řediteli příslušné součásti univerzity, a to prostřednictvím formuláře "Oznámení o vynálezu nebo inovaci". Obdobně také v případě technického řešení či designu.


► Formulář Oznámení o vynálezu nebo inovaci (OOV) ve formátu docx najdete:

 • v češtině ZDE (CZ)

 • v angličtině ZDE (Notice of Invention or innovation, EN)


Interní předpisy UK

Strategické nastavení přenosu poznatků a technologií je upraveno dvěma interními předpisy, a to konkrétně:


Tato opatření jsou na některých fakultách provedena vnitřní směrnicí či opatřením děkana.


Právní předpisy

Legislativa České republiky

 • Zákon o vysokých školách ZDE

 • Autorský zákon ZDE

 • Zákon o podpoře výzkumu a vývoje ZDE

 • Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů ZDE

 • Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů a o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat ZDE

 • Zákon o ochraně průmyslových vzorů ZDE

 • Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví ZDE

 • Zákon o užitných vzorech ZDE

 • Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích ZDE


Mezinárodní úmluvy

 • Evropská patentová úmluva ZDE

 • Prováděcí předpis k úmluvě o udělování evropských patentů ZDE

 • Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů ZDE

 • Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ZDE

 • Smlouva o patentové spolupráci ZDE

 • Prováděcí předpis ke smlouvě o patentové spolupráci ZDE

 • Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví ZDE

 • Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví ZDE


Poslední změna: 25. únor 2021 16:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám