Projekty

V rámci své činnosti realizuje CPPT projekty na podporu transferu znalostí a technologií. Od roku 2012 jsme realizovali projekty za cca 220 mil. Kč. V současné době běží projekt OP VVV iKAP 2 - Inovace ve vzdělávání a Train4EU+.

Co už se povedlo?


  • V přímé souvislosti s tím se podařilo zajistit podporu pro navazující celouniverzitní projekt Rozvoj kapacit VaV UK, kde je jednou z klíčových aktivit rovněž zkvalitňování kapacit lidských zdrojů v oblasti transferu znalostí a technologií a mezisektorové spolupráce.

  • V období 2019-2022 jsme realizovali vzdělávací online kurz zaměřený na řízení projektů orientovaných na výzkum a sociální a technologické inovace. Kurz vznikl v mezinárodní spolupráci za podpory projektu ReSTI z programu Interreg.

  • U celkem 25 nápadů proběhlo ověření jejich komerčního potenciálu včetně ochrany duševního vlastnictví díky projektu GAMA (s podporou TAČR).

  • V navazujícím projektu GAMA 2 (2020-2022) bylo podpořeno 22 dílčích projektů na ověření komerčního potenciálu. Komercializace a hledání potenciálních obchodních partnerů je zajišťována dceřinou společností UK Charles University Innovations Prague, a.s. 


► Aktuálně běžící projekty:

Train4EU+

Mezinárodní projekt univerzitní Aliance 4EU+ usiluje o excelenci v oblasti vzájemné spolupráce ve výuce, vzdělávání, výzkumu a správě zapojených univerzit.


Ukončené projekty:

iKAP 2 - Inovace ve vzdělávání - UKONČENO 10/2023

Projekt Implementace krajských akčních plánů II (IKAP II) realizuje Magistrát Hlavního města Prahy a na Univerzitě Karlově spadá pod Pedagogickou fakultu. Podaktivity "Podnikavost" se ujala Inovační laboratoř UK spadající pod Centrum pro přenos poznatků a technologií UK.


Rozvoj kapacit VaV UK (RKV II) - UKONČENO 6/2023

Celouniverzitní projekt na podporu zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.


Projekt GAMA 2 - UKONČENO 12/2022

Program GAMA 2 Technologické agentury ČR se zaměřuje na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Zaměřuje se tedy především na fázi proof of concept, tj. ověření konceptu. ► VÍCE


EReadyMonitor - UKONČENO 10/2022

Cílem projektu EReadyMonitor (Engagement Readiness Monitor) je zkoumat a zlepšovat prostředí pro spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi (High Education Institutions) a podniky.


V4+WB Network of Research Managers and Administrators - UKONČENO 4/2022

Mezinárodní projekt financovaný grantem Visegrádského fondu zaměřený na posílení kapacity sektoru výzkumu a inovací v zemích Visegrádu a západního Balkánu.


Accelerate (CERIC) - UKONČENO 6/2021

Projekt v rámci programu Horizon 2020 podporuje dlouhodobou udržitelnost rozsáhlých výzkumných infrastruktur (RI). CERIC vytváří jednotný vstupní bod do vybraných předních výzkumných infrastruktur.


Projekt Univerzitní inovační síť - UKONČENO 1/2020

je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na rozvíjení Univerzitní inovační sítě Univerzity Karlovy prostřednictvím technologických skatů a koordinátorů přenosu poznatků.


Projekt Excellence-in-ReSTI - UKONČENO 10/2019

je realizovaný v rámci nadregionálního programu Interreg pro Dunaj s finanční podporou Evropské unie Fondy EFRR a IPA. Projekt je na podporu vytvoření vzdělávacího prostředí.


Projekt GAMA - UKONČENO 8/2019

je poskytován Technologickou agenturou ČR. Projekt je zaměřen na podporu procesu komercializace výsledků výzkumů a vývoje na Univerzitě Karlově.


Projekt OP PPR - Proof of Concept na Univerzitě Karlově - UKONČENO 12/2018

je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Praha - pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy.


Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II. - UKONČENO 10/2015

je financován z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Navazuje na projekt pre-seed I. a dále ho rozvíjí.


Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu I. - UKONČENO 6/2015

je financován z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Zaměřuje se na zvýšení úroveně ochrany duševního vlastnictví a komercializace výsledků VaV na mimopražských pracovištích Univerzity Karlovy s důrazem na oblast Molekulární biologie a biotechnologie.


Další projekty


Via Carolina

Via Carolina je veletrh v oblasti inovací, smluvního výzkumu, transferu technologií a celoživotního vzdělávání. Univerzita Karlova interaktivní formou nabízí příležitosti využít výsledky výzkumu, expertní i přístrojové kapacity externím partnerům. První ročník veletrhu Via Carolina proběhl v květnu 2017. Druhý ročník pak v roce 2019.


Projekt Juniorská univerzita (JUK)

je v rámci aktivit pro veřejnost uskutečňován Centrem celoživotního vzdělávání. Cílem projektu JUK je představit středoškolským studentům, v čem je univerzita jedinečná a rozmanitá a jaké vzdělání jim může nabídnout.
Poslední změna: 11. leden 2024 12:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám