• Projekty
  • Rozvoj kapacit VaV UK (RKV II)

Rozvoj kapacit VaV UK (RKV II)

Strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Univerzity Karlovy / Rozvoj kapacit VaV UK (RKV II)

Hlavním cílem projektu RKV II je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje a nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.Projekt RKV II přímo navazuje na projekt RKV I, oba tyto projekty přispívají k naplňování akčního plánu získání a udržení certifikátu HR Award.
Cíl lze dále specifikovat jako několik tematických okruhů:

  • profesionalizace pro oblast HR v souladu se závěry nyní platného Akčního plánu a nastavení principů strategického řízení této oblasti s cílem zajistit jednotná a transparentní pravidla vůči stávajícím i budoucím zaměstnancům UK,

  • reálná dvojjazyčnost zaměstnanců na všech úrovních, především na RUK, tak, aby byli schopni zajistit plně odborný servis nově přicházejícím zaměstnancům i studentům ze zahraničí; relokační servis určený především zahraničním vědeckým pracovníkům směřujících na UK na delší časové období,

  • lepší propojení vědy s praxí, podpoření třetí role UK vůči společnosti a soustředění se na aspekty meziooborové spolupráce; hlubší specializace a profesionalizace týmu, který poskytuje odborné poradenství interním klientům z řad akademické obce UK,

  • posunutí na celoevropskou úroveň práce s daty a informacemi UK a zavedení plošné implementace principů Open Access přístupu.


Financováno z: OP Výzkum, vývoj, vzdělávání

Celková alokace: 62 838 554,46 Kč

Celková alokace pro CPPT: 22 277 800 Kč

Reg.č: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222

Realizace: 01. 01. 2020 – 31. 12. 2022


Chcete vědět víc?

Kontaktní osoba: Anastasia Avdeeva

Mail:


Poslední změna: 1. září 2022 11:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám