Přírodní vědy

Na této stránce najdete přehled vědeckých týmů na Univerzitě Karlově, které se zaměřují na přírodní vědy.


Přehled vědeckých týmů

Algologická laboratoř

Algologická laboratoř se zaměřuje na studium biodiverzity, fylogenetických vztahů řas, jejich ekologii, ekofyziologii a symbiotické vztahy v rámci lišejníků s důrazem především na zelené řasy (Chlorophyta), rozsivky (Bacillariophyta), krásivky (Zygnematophyta) a zlativky (Chrysophyta). Využívá přístupy kultivační (včetně izolace řas z prostředí a jejich charakterizace), molekulárně genetické, bioinformatické, morfometrické, pokročilé mikroskopické metody (optické, konfokální a elektronové mikroskopie) a pokročilé statistické vyhodnocování ekologických, molekulárních a morfometrických dat.

Spolupráci lze navázat nejen v akademické sféře, ale i v té aplikované na poli biomonitoringu dlouhodobé kvality vody v tocích (pomocí bioindikátorů), čištění vody a její úpravy, hledání nových produkčních kmenů pro zdroje potravinových doplňků, bioaktivních látek do farmak (s antibakteriálními a antimykotickými účinky), na poli biopaliv či analýzy a kontroly vývoje antimikrobiálních nátěrů na lodě.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Analýza a podpora participativních rozhodovacích procesů

Rozhodovací procesy na místní úrovni v ČR by měly probíhat v transparentním prostředí, které otevírá podmínky pro demokratický dialog a zohledňuje oprávněné zájmy všech dotčených společenských skupin. Takové participativní rozhodování je založeno na znalosti zájmů, rolí, vztahů v rámci těchto skupin, i jejich vlivu na vývoj ve sledované oblasti; k pochopení těchto důležitých faktorů může přispět analýza aktérů. S její pomocí lze zmapovat sociální prostředí, v němž se rozhodovací procesy odehrávají, což v praxi může vést k posilování žádoucích vztahů a omezování potencionálních konfliktů. Nabízený metodický postup provádí tuto analýzu krok za krokem, od vymezení problému a identifikace sociálních skupin (aktérů), přes jejich charakteristiku až po návrh konkrétních opatření. Slouží při plánování a strategickém rozhodování v různých kontextech, je použitelný i pro zlepšení komunikace v případech, kde je třeba najít rovnováhu mezi rozdílnými názory a zájmy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Biofyzikální laboratoř

 • Poradenské služby při vývoji přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace, hlavně v oblasti ovlivňování teploty a tlaku

 • Poradenské služby v oblasti měření teploty a tlaku a v omezeném rozsahu i provádění vlastního měření a kalibrace, včetně kalibrace simulátorem černého tělesa (bez certifikátu)

 • Integrátor pro vývoj a prototypovou konstrukci vybrané přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace

 • Zakázkový vývoj a konstrukce prototypů vybrané přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a la- boratorní aplikace – bez certifikace

 • Testování, ověřování, zatěžování přístrojů, biologických, potravinářských a jiných materiálů v klimatické skříni (kombinace změn teploty, vlhkosti a osvětlení – bílé a UV světlo) – bez certifikace

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Biofyzikální laboratoř

Tým lékařské biofyziky pracuje v oblasti medicínského a biomedicínského výzkumu. Naší snahou je mezioborová spolupráce orientovaná na návrh, realizaci a testování přístrojů i materiálů pro odvětví zdravotnické techniky a medicíny, s využitím nejmodernějších technologií a poznatků současné vědy. Spolupracujeme na mezinárodních výzkumných projektech, ale i s komerčními partnery v našem regionu.


Nabízíme:

 • Modelování a testování teplotních a mechanických vlastností, dlouhodobé stability, řízené degradace různých typů tkáňových výztuží a podpor (stentů), ortodontických přípravků a pomůcek (materiály s tvarovou pamětí a biodegradabilní materiály).

 • Poskytování odborných konzultací a testování ambulantních informačních systémů, statistické vyhodnocování a zpracování dat.

 • Vývoj a testování medicínských přístrojů a laboratorních zařízení.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Biomedicínská laboratoř

Biomedicínská laboratoř UK FTVS se dlouhodobě zabývá výzkumem vztahů mezi zdravím a pohybovou aktivitou či sportem, soustředí se zejména na rozvoj a ověřování biomedicínských technologií a metodik, které poskytují informace o reakcích a projevech adaptací na tělesné zatížení.


Co nabízíme:

Laboratorní a terénní funkční zátěžová diagnostika (aerobní a anaerobní zátěžové testy), vyšetření reaktivity, svalové síly

a plicních funkcí, biochemické analýzy, analýza tělesného složení, výživové poradenství, pořádání kursů celoživotního vzdělávání (Nutriční poradenství v praxi, Výživa a výživové poradenství).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Biomedicínské determinanty pohybu

K profilujícím a unikátním aktivitám UK FTVS je možné řadit hodnocení předpokladů pro pohybové zatížení a tím i pro nezávislost a sebeobslužnost seniorů a vybraných skupin pacientů – obézní, dialyzovaní, hendikepovaní, kardiaci a hodnocení efektu individuálních režimových opatření.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pokročilého preklinického zobrazování

Centrum pokročilého preklinického zobrazování (CAPI) nabízí spolupráci na implementaci nejmodernějších zobrazovacích technologií do základního a aplikovaného výzkumu. Kromě in vivo zobrazování se CAPI podílí na vývoji a testování nových zobrazovacích sond a technologií tj. zobrazovač magnetických částic (MPI), MRI zobrazovač ICON, CT/PET/SPECT multimodální zobrazovač Albira, Optický zobrazovač Xtreme či Zobrazovací cytometr.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pro experimentální biomodely

Nabízíme:

 • dovoz, nákup a ustájení laboratorních zvířat

 • dovoz, nákup a ustájení geneticky modifikovaných zvířat první kategorie rizika

 • ustájení laboratorních zvířat

  - v konvenčním chovu

  - v izolátorech

  - v individuálně ventilovaných klecích

  - v bariérových podmínkách


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii

Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii se zaměřuje na výzkum v oblasti kulturní a historické geografie, religiózní geografie, environmentálních dějin a dějin geografie. A to především na otázky identit, dědictví a náboženství tak, jak přesahují zejména do tematických oblastí regionální geografie, výzkumu proměn krajiny a osídlení, institucionalizace a rozvoje regionů, geografického vzdělávání. Členové využívají své teoretické a praktické znalosti k příspěvkům k diskuzi problematiky regionálního rozvoje, managementu kulturního a přírodního dědictví a správě území, a to zejména v periferních, venkovských a přeshraničních regionech.

Výzkumné centrum disponuje zkušenostmi jak ze spolupráce s dalšími akademickými pracovišti, tak i veřejnou správou. Členové centra mohou poskytnout potenciálním partnerům hodnotící́ a recenzní služby, asistenci při formulaci strategií, konzultace a poradenskou podporu při správě území a  návrhy vhodných nástrojů a metodik pro řešení konkrétních situací. Dále členové centra zajištují i vzdělávání v oblastech svého odborného zaměření. Ke své práci využívají softwarové nástroje pro zpracování a prezentaci souborů dat (ArcGIS, SPSS, AtlasTi) i unikátní datové soubory (např. databáze zaniklých sídel) a databáze z terénních šetření.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Certifikovaná kontrolní laboratoř

Kontrolní laboratoř Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové splňuje požadavky správné výrobní praxe pro oblast kontrolně-analytického hodnocení léčiv a provádí farmaceutickým výrobním a distribučním společnostem fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické zkoušení léčiv, léčivých látek a pomocných látek dle platných lékopisů, lékárnám provedení zkoušek na čistotu u Aqua purificata ČL 2009 a zkoušení léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanky dle ČL 2009 nebo metodami na pracovišti kontrolní laboratoře vyvinutými.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Ekologie řas extrémních prostředí

Předmětem výzkumu jsou sněžné sinice a řasy v polárních a vysokohorských oblastech, které mohou být zajímavé svým potenciálem využití v biotechnologiích jako produkční kmeny látek prospěšných pro zdraví, např. polynenasycené mastné kyseliny, karotenoidy a fosfatidylglyceroly – využívané jako potravinové doplňky či v kosmetice aj. Zájem výzkumné skupiny je široký od popisu diverzity řas, jejich ekologie, ekofyziologie a biogeografie, ale  také zjišťování toho, jaká jsou přizpůsobení sněžných sinic a řas na své extrémní životní podmínky. Řasy v roli bioindikátorů jsou důležitými ukazateli kvality vody ve vodohospodářství, naznačují, jak se daný ekosystém vypořádává s dopady kyselých dešťů nebo jak se vyvíjelo klima v dávné historii. Zavedené izolační a kultivační metody slouží k přenesení extremofilních druhů do laboratoře, kde probíhá optimalizace jejich růstu, popř. produkce kýžených látek. Jeden zajímavý produkční kmen byl úspěšně patentován.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Elektrofyziologická laboratoř pro hodnocení zrakového vnímání

Elektrofyziologická laboratoř pro hodnocení zrakového vnímání má dlouholetou tradici ve výzkumu i vývoji diagnostických aplikací zrakových evokovaných potenciálů (visual evoked potentials – VEPs) a potenciálů kognitivních. Aktuálně byl v laboratoři vyvinut mobilní přístroj pro testování VEPs i mimo laboratorní podmínky, což významně rozšíří možnosti jejich využití.


Nabízíme:

 • Hodnocení zpracování zrakové informace na ně-kolika různých mozkových úrovních (primární, asociační nebo kognitivní zrakové oblasti).

 • Objektivní diagnostiku vybraných neuro-oftalmologických a psychiatrických chorob, monitorování progrese těchto onemocnění nebo efektivity jejich léčby.

 • Design a realizaci experimentů využívajících VEPs pro teoretický výzkum mozkových funkcí nebo klinické studie.

 • Analýzu a statistické hodnocení výsledků experimentů se zaměřením na biosignály.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Formulace a hodnocení pevných a tekutých lékových forem

Členové výzkumné skupiny se zabývají formulací, vývojem a hodnocením pevných a tekutých lékových forem. Především se zajímáme o prášky, granuláty a tablety, dále o perorální, oční a parenterální tekuté lékové formy.


Sledujeme parametry mísícího procesu a homogenitu směsí pomocí spektroskopických metod. Hodnotíme tokové chování farmaceutických prášků a granulátů a studujeme faktory, které ho ovlivňují. Hodnotíme lisovatelnost nových suchých a směsných suchých pojiv pro přímé lisování v kombinaci s kluznými látkami, mazadly, rozvolňovadly a léčivými látkami (API). Využíváme metodu fluidní granulace pro vývoj orodispergovatelných granulátů a tablet. Pomocí formulace systémů kapalina v pevné fázi zvyšujeme biodostupnost léčivých látek. Využíváme hodnocení lisovatelnosti tabletovin pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Studujeme parametry rovnic lisování, stresové relaxace a kinetiky drcení tablet. Řešíme vztah energií lisování k tvorbě a eliminaci vazeb, ke kterým dochází během lisovacího procesu. Spolupracujeme v oblasti rozpouštění látek a disolučních testů. Vyvíjíme nové formulace tekutých perorálních přípravků s vybranými léčivy a hodnotíme jejich stabilitu. Hodnotíme povrchové napětí, hustotu a osmolalitu tekutých přípravků.


Spolupracujeme s akademickými pracovišti v České republice i v zahraničí a také s různými farmaceutickými společnostmi. Výsledky našeho výzkumu jsou publikovány v uznávaných mezinárodních časopisech.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Fyzika povrchů

Fyzikální a chemické procesy na povrchu pevných látek rozhodujícím způsobem ovlivňují moderní nanotechnologické aplikace v energetice, chemii, či ochraně životního prostředí. Pracovní skupina fyziky povrchů rozvíjí a využívá speciální experimentální a teoretické postupy pro porozumění povrchovým fyzikálně-chemickým dějům v rámci základního výzkumu a získané poznatky uplatňuje při vývoji nových nanotechnologií s přesahem do aplikovaného výzkumu. Jedním z výzkumných témat je vývoj katalyzátorů pro získávání energie pomocí palivových článků, kde se například daří maximalizovat využití platiny a tedy minimalizovat cenu pokročilých katalyzátorů. Úspěchy na poli vývoje katalyzátorů pro palivové články plynou z široké výzkumné základny, která obsahuje mimo jiné syntézu a charakterizaci nových nanostrukturovaných materiálů a analýzu povrchových fyzikálně-chemických jevů až na atomární úrovni.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Genomika CLIP

Nabízíme bioinformatickou analýzu výsledků sekvenování nové generace ze všech současných NGS přístojů. Z vašich primárních dat vytvoříme přehledné a snadno dostupné výsledky. Máme k dispozici hardware pro rychlou analýzu rozsáhlých NGS dat. Naši specialisté jsou vzdělaní jak v matematických, tak v biologických oborech, což zajišťuje komplexní přístup.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Geografické migrační centrum

Nabízíme expertízu při analyzování migrace a integračních procesů na různých geografických úrovních, v nastavování politik i ve školení.


 • Poskytování odborných konzultací státním a místním úřadům v oblasti migračních a integračních politik na různých geografických úrovních.

 • Pomoc s řešením problémů v oblasti integrace cizinců.

 • Předpovídání populačního vývoje.

 • Poskytování informací pro státní správu zaměřené na prevenci dopadů extrémních výkyvů klimatu na domácnosti.

 • Poskytování informací pro státní správu zaměřené na pomoc domácnostem s přizpůsobením se klimatickým změnám

 • Vzdělávání, školení a vytváření manuálů a příruček na témata související s mezinárodní migrací a integrací cizinců.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Geoqol - geodemografie kvality života

Výzkumné centrum vedené doc. Dzúrovou se zaměřuje na analýzu zdravotního stavu obyvatelstva a faktory, které jej ovlivňují, v kontextu veřejné péče o zdraví, životního prostředí a socioekonomických změn. Zkoumá především zdraví populace a jeho geografickou distribuci, věnuje se sociální epidemiologii a psychiatrii, kvalitě života, sociální exkluzi, integraci vyčleněných do majoritní populace, životnímu stylu a hodnotové orientaci společnosti v průběhu transformace, nákupnímu, maloobchodnímu a zákaznickému chování, genderovým otázkám, queer geografii a rizikovým faktorům zaměstnání. Při výzkumu využívají členové centra moderní technologie pro práci s rozsáhlými datovými soubory jako je SPSS a geografické informační systémy. V rámci aplikovaného výzkumu může centrum nabídnout monitoring, evaluace a analýzy nerovností v oblasti zdraví, rizikového chování, životního stylu a podobných socioprostorových jevů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


In vivo hodnocení antituberkulotické aktivity látek

Ve spolupráci Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Odboru biologické ochrany Těchonín byla vyvinuta a ověřena metoda s názvem In vivo hodnocení antituberkulotické aktivity látek s účinností proti Mycobacterium tuberculosis. Testování látek in vivo s využitím této metody a unikátního vybavení nyní mohou využít i zájemci z řad ostatních vědeckých institucí či z vývojových oddělení soukromých firem.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie se v základním i aplikovaném výzkumu zaměřuje na témata spojená se získáváním, zpracováním a analýzou geoprostorových dat, geografickými informačními systémy, dálkovým průzkumem Země, vytvářením a vyhodnocováním kartografických produktů, modelováním aplikací a řadou dalších témat.

Tým odborníků na katedře může nabídnout svým partnerům expertízu v oblasti  prostorových analýz, tvorby map, získávání a zpracovávání informací z dálkového průzkumu dat, programování v GIS a 3D a vytvoření infrastruktury pro prostorová data (SDI). Za tímto účelem disponuje katedra speciálním vybavením v podobě přijímací stanice družicových dat, software a hardware pro zpracování satelitních dat, laboratoř pro hyperspektralní a laserového skenování a zpracování dat, terénní spektroradiometer, pozemní laserový skener a infrastrukturu pro prostorová data (SDI) včetně vysoce kvalitních přijímačů GPS.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

Členové katedry se zaměřují na výzkum v oblasti návrhu a analýzy spolehlivého software, zejména v oblasti distribuovaných a vestavěných systémů. Toto konkrétně zahrnuje výzkum v oblastech: komponentových architektur a modelů pro spolehlivé systémy, cyber-physical systémy a internet věcí, verifikace softwarových systémů, měření výkonnosti softwarových systémů. Tým spolupracuje s řadou zahrančních partnerů, jak v akademické tak i v industriální sféře. Přikladem toho je řada úspěšně dokončených EU projektů (např. ASCENS, RELATE, Q-Impress, OSMOSE, OSIRIS) a projektů bilaterální průmyslové spolupráce (např. VW, ABB, France Telecom).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra fyziky atmosféry

Jako jediné univerzitní pracoviště v ČR nabízíme komplexní studium fyziky atmosféry včetně výuky meteorologie strukturované dle požadavků Světové meteorologické organizace. Výzkum a studium na naší katedře se zaměřují na vysoce aktuální otázky s velkým společenským dopadem – mezi hlavní patří problematika klimatu a klimatické změny, modelování atmosférické chemie a kvality ovzduší, modelování turbulentního proudění v malých měřítkách anebo výzkum gravitačních vln a jejich vlivu na globální cirkulaci. Katedra se v daných oblastech podílela a podílí na řadě zahraničních i domácích vědeckých projektů. Naši studenti a studentky mají širokou perspektivu uplatnění například ve výzkumných ústavech a na pracovištích vysokých škol, v průmyslových vývojových centrech zaměřených na studium proudění, v business prostředí v souvislosti s expertními znalostmi postupů statistického modelování, v oblasti krizového managementu v souvislosti s extrémními meteorologickými jevy anebo v řadě hospodářských odvětví ovlivňovaných atmosférickými ději jako je třeba energetika.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra fyziky kondenzovaných látek

Katedra fyziky kondenzovaných látek je orientována na výzkum a výuku v oboru fyziky pevných látek s důrazem na elektronové vlastnosti materiálů. Tato úloha je realizována v rámci širokého spektra experimentálních a teoretických výzkumných témat. Katedra má k dispozici širokou škálu špičkových experimentálních přístrojů, mimo jiné aparatury na růst monokrystalů, strukturní analýzu a objemová měření fyzikálních vlastností v širokém teplotním rozsahu, ve vysokých magnetických polích a za vnějších tlaků. Velký důraz je kladen na zapojení studentů do výzkumu a intenzivní mezinárodní spolupráci včetně aktivní účasti ve velkých evropských výzkumných infrastrukturách.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra fyziky materiálů

Vývoj moderních konstrukčních a funkčních materiálů má široké uplatnění nejen v energetice, dopravním průmyslu, strojírenství, ale i ve špičkových aplikacích, jako jsou medicína či vesmírný program. Budoucnost má rovněž v oborech od nanotechnologií po fúzní energetiku. Katedra fyziky materiálů MFF UK disponuje špičkovým vybavením pro studium mikrostruktury, mechanických vlastností a dalších fyzikálních vlastností pokročilých materiálů. Experimentální studium je doplněno hlubokými znalostmi konceptů a modelů fyziky materiálů a fyziky pevných látek. Hlavními oblastmi základního výzkumu jsou mechanismy plastické deformace, fázové transformace a mechanismy zpevnění a odpevnění ve slitinách lehkých kovů, nanokrystalické a kompozitní materiály, intermetalické sloučeniny a keramiky. Na pracovišti byla ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvinuta mj. technologie výroby hliníkových plechů či nové biokompatibilní materiály pro výrobu ortopedických implantátů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Katedra se zabývá vývojem, studiem a aplikacemi různých druhů složitých stochastických modelů vycházejíc z hluboké znalosti výsledků teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a optimalizace. Stochastické modely představují cenný nástroj pro řešení složitých problémů ve financích, pojišťovnictví, biomedicínských vědách i v průmyslu. Katedra nabízí zkušenosti s vývojem kreativních řešení úloh vyžadujících analýzu mnohorozměrných dat, modelování komplexních datových struktur pozorovaných v čase a prostoru, optimalizaci procesů nebo rozhodování , či návrhy a vyhodnocování komplikovaných vědeckých nebo průmyslových experimentů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra softwarového inženýrství

Výzkum se soustřeďuje do výzkumných skupin zaměřených na sémantizaci webu, databázové technologie nad komplexními daty a zpracování velkých objemů dat. Skupina se zabývá strukturovanými a nestrukturovanými daty, databázovými metodami v širokém měřítku, vývojem souvisejícím webových aplikací, vývojem algoritmů pro výpočetní nástroje pro analýzu multimediálních a biologických dat, datovou integrací. Kromě partnerů z akademické a komerční sféry má velmi dobré renomé v oblasti nevládních aktivit. Je dlouhodobým partnerem platformy Otevřená Data, která spolupracuje na zpřístupněné dat státní správy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř bezkontaktních technologií

Využití bezkontaktních technologií v naší laboratoři je zaměřeno na vývoj specifických zařízení a kompenzačních pomůcek v oblasti asistenčních technologií v medicíně. Výzkumný tým se úzce specializuje především na potřeby pacientů s vysokou míšní lézí s diagnózami vysoké kvadruplegie, pentaplegie a některých myopatických onemocnění. Používáme senzory pro sledování pohybu očí, vyvíjíme unikátní software pro interakci pacienta s virtuálním a reálným prostředím v domácnosti. Systém propojení technologií s reálnými potřebami uživatelů je stále inovován a ověřován na vybraných pacientech. Pacient získá vyšší míru soběstačnosti a nezávislosti na asistenci další osoby. Ve spolupráci s externími subjekty disponujeme komplexním bezkontaktním systémem ovládání, který se v současné době připravuje ke komerčnímu využití. Ovládání počítače pomocí kamery nebo hlasu je všeobecně známo, ale způsob ovládání specifických zařízení pomocí zrakových pohybů nebo hlasových povelů je poměrně nové odvětví. Výzkumný tým využívá stávající stav poznání těchto technologií a řídicích systémů a doplňuje ho o specifické propojení s nejrůznějšími praktickými zařízeními v domácnosti. Umíme kombinovat individuální software s důmyslně a originálně řešenými ovládacími a potvrzovacími prvky.


Nabízíme:

 • Návrh bezkontaktního systému pro ovládání specifických zařízení pomocí očních pohybů.

 • Poradenství v oblasti očních senzorů.

 • Testování a vyhodnocování systému pro pacienty s omezením pohybu v reálném prostředí pro případnou komercializaci.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky

Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky nabízí spolupráci při tvorbě odborných publikací, webových stránek, grafických prvků ve 2D i 3D a zpracování vědeckých ilustrací. Nabízíme nejen samotnou tvorbu těchto prvků v grafických programech společnosti Adobe, ale i zpracování již existujících podkladů pro tisk, zajištění tisku, nebo publikaci interaktivní aplikace včetně zpracování zvuku, videa a dalších interaktivních prvků či simulací.


Nabízené kurzy:

 • Kurz vědecké ilustrace

 • InDesign, Photoshop, Illustrator

 • Tvorba tištěné publikace v programu InDesign

 • Tvorba interaktivních výukových materiálů pro vlastní výuku a e-learning

 • Kurz ovládání interaktivity

 • Kurz tvorby webových stránek


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř biologie kvasinkových kolonií

Výzkum procesů formace, vývoje, diferenciace a stárnutí kvasinkových kolonií a biofilmů lze využít jako model jednoduchých mnohobuněčných organismů, který mimo jiné může pomoci osvětlit funkční regulaci procesů podmiňujících specializaci koloniálních buněk podobných buňkám solidních tumorů nebo regulaci mechanismů rezistence kvasinkových biofilmů proti specifickým podmínkám prostředí (včetně farmakologických působení).

Vývoj nových přístupů studia mnohobuněčných struktur kvasinkových kolonií využívá moderní přístupy genetiky, molekulární biologie a biochemie, např. pro modifikaci kvasinkových kmenů, konstrukci knock-out kmenů nebo značených proteinů genovou fúzí, analýzu DNA, RNA a proteinů, microarray čipy, kvantifikaci aminokyselin (HPLC), mikroskopické barvící techniky, průtokovou cytometrii a pokročilé techniky pro studium mnohobuněčných populací včetně dvoufotonové konfokální mikroskopie pro in situ analýzu populační architektury a diferenciace, buněčné mikromanipulace a separace atd.

Nabídka spolupráce platí pro expertízu molekulární a buněčné biologie kvasinek s důrazem na výzkum rezistence mnohobuněčných kvasinkových kolonií (včetně biofilmů a imobilizovaných kolonií).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř biomechaniky extrémních zátěží

Co nabízíme:

 • Konzultační činnost v problematice interakce člověka s okolím.

 • Testování schopností řidiče na dynamickém automobilovém trenažeru, umožňujícím při sledování virtuálního okolí automobilu pomocí 6 řízených elektromotorů simulovat pohyby kabiny řidiče odpovídající reálné jízdě (jediný v ČR).

 • Analýza teplotního pole – termokamera – umožňuje analyzovat distribuci tepla např. únik tepla z budov, pevných i pohyblivých objektů, oblečení, povrchu těla apod.

 • Rychlokamera – analýza extrémně rychlých dějů – destrukce pevných předmětů, rozstřik tekutin, průnik střel do pevných i tekutých materiálů, crashtesty, důsledky úderů, pádů atd.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř CLIP cytometrie

Zabýváme se buněčnou analýzou, především průtokovou cytometrií. Provádíme referenční diagnostiku hematologických malignit i imunodeficiencí dětského věku pro celou ČR. Provádíme monitoraci léčebné odpovědi (stanovení minimální residuální nemoci), monitoraci funkční imunitní odpovědi (Cytomegalovirus), vyvíjíme nové metodické přístupy, včetně bioinformatické analýzy dat. Jsme zakládající laboratoří konsorcia EuroFlow, členem AIEOP-BFM Flow Network.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř elektroforetických separačních metod

Laboratoř elektroforetických separačních metod 3. LF UK je plnohodnotně přístrojově vybavena k excelentnímu výzkumu v těchto oblastech:

 • • Vývoj nových elektroforetických strategií rychlého stanovení aminokyselin, sacharidů a dalších metabolitů v širokém spektru klinických vzorků, které představují základ pro řešení různých farmakologických a fyziologických studií.

 • • Konstrukce a optimalizace elektrochemických detektorů pro separačních techniky s využitím velmi malého množství vzorku.

 • • Vývoj nových technik zakoncentrování biologických vzorků, které jsou založeny na elektroforetickém principu.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř evoluční a ekologické imunologie

Hlavním předmětem studia výzkumné skupiny pod vedením dr. Vinklera jsou evoluční adaptace imunitního systému a vznik a vývoj rezistencí vůči onemocněním u ptáků na základě výzkumu mezidruhové a vnitrodruhové variability genů spojených s imunitním systémem (komparativní imunologie, výzkum selekčního tlaku ze strany patogenů, charakterizace ptačí zánětlivé odpovědi a cytokinů zodpovědných za její imunomodulaci, osvětlení vztahů mezi genotypem, genovou expresí, imunofenotypem, zdravotním stavem a kondicí ptáků v divokých populacích i u domestikantů). Používané výzkumné nástroje zahrnují sekvenční přístupy, klonování, bioinformatické vyhodnocování získaných dat, buněčně biologické a hematologické metody (s využitím průtokové cytometrie) a funkční imunologické testování in vivo a in vitro a mnohé další. Aplikační potenciál zde determinuje nabídku spolupráce v oblasti biomedicíny a biotechnologií nebo v zemědělství či ochraně přírody.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř experimentální neurofyziologie

 • Extracelulárně snímaná aktivita jednotlivých neuronů a jejich populací chronicky implantovanými mikroelektrodami. 


 • EEG snímané zanořenými či povrchovými elektrodami. 


 • Chování v paměťových testech při současné registraci aktivity individuálních buněk a EEG. 


 • Paměťové úlohy u zvířecích modelů. 


 • Vztah aktivity EEG a jednotlivých neuronů k různým typům chování (spánek, lokomoce, kognitivní testy). 


 • Komplexní EEG analýza. 


 • Vyhodnocení paměťových testů.Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř chromatografických metod

Laboratoř chromatografických metod 3. LF UK se skládá přístrojů z vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detektorem a plynové chromatografie (GC) s FID detektorem a dusíkofosforovým detektorem.

 • Na HPLC se provádí stanovení látek pro stanovení oxidačního stresu – malondialdehydu.

 • Dalšími analýzami prováděnými na HPLC je například stanovení anestetik a antibiotik.

 • Pomocí GC se rutinně stanovují hladiny mastných kyselin – nasycených i nenasycených.

 • GC přístroj je propojen s dusíkofosforovým detektorem, na kterém lze stanovovat látky obsahující dusík, např. anestetika.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř laserové mikrodisekce

 • Nabarvení řezů běžnými histologickými barvivy. 


 • Disekce vybraných buněk z řezu a jejich přenesení do mikrozkumavky, následná izolace nukleových kyselin. 


 • Sterilní disekce živých buněk z tkáňových kultur pro následné kultivace. 


 • Vyhotovení fotodokumentace celého procesu mikrodisekce pro každý vzorek.Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoře magnetismu a nízkých teplot

Laboratoře magnetismu a nízkých teplot provozované katedrou fyziky kondenzovaných látek MFF jsou českou výzkumnou infrastrukturou, jejímž posláním je poskytovat otevřený přístup k jedinečnému portfoliu přístrojů potřebných pro moderní výzkum fyzikálních vlastností materiálů. Tyto přístroje umožňují studium krystalové struktury, magnetických, dielektrických, magnetoelektrických, tepelných a kohezních vlastností materiálů, elektrického a tepelného transportu v materiálech v širokém rozmezí teplot, působení vnějšího magnetického a elektrického pole, a vnějšího tlaku. Pro zajištění experimentů s dobře definovanými vzorky studovaných materiálů infrastruktura zahrnuje technologické laboratoře nabízející řízenou přípravu a detailní charakterizaci vzorků pro experiment s širokou paletou metod pěstování monokrystalů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř imunoregulací

Charakterizace molekulárních a buněčných mechanismů specifické imunity má velký potenciál pro využití v cílené imunoregulaci jako významný nástroj pro experimentální výzkum i klinickou praxi. Okruhy studia imunoregulací zahrnují transplantace kůže a rohovky pro výzkum imunoregulací in vivo, výzkum kooperace imunitních buněk v tkáňových kulturách a regulace genové exprese a charakterizace funkčních a signálních molekul a v neposlední řadě také kmenových buněk pro jejich využití v regenerativní medicíně. Využívanými experimentálními nástroji jsou buněčné a tkáňové kultury, průtoková cytometrie, standardní imunologické eseje (ELISA, WST, detekce NO, proliferační testy), pokročilé mikroskopické nástroje (včetně imunohistochemického barvení), imunogenetické vybavení (např. real-time PCR) a mnohé další.

Nabídka spolupráce je velmi široká od transplantačních, buněčně a molekulárně imunologických témat po analýzu vlivu bioaktivních látek nebo nových materiálů na imunitní systém. Vítaná spolupráce je tedy zejména na poli výzkumu kmenových buněk, biomedicíny a biotechnologií, regenerativní medicíny a transplantační imunologie.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř molekulární a buněčné toxikologie

Výzkum této laboratoře je zaměřen na různé aspekty molekulární a buněčné toxikologie. Většina výzkumných projektů je zaměřena na kardiotoxicitu léčiv, zejména ze skupiny antracyklinových cytostatik. Jsme zapojeni do různých projektů zaměřených na vývoj potenciálních kardioprotektivních látek a také studujeme nová potenciální cytostatika. Kromě širokého spektra standardních přístrojů a experimentálních protokolů můžeme nabídnout pro případnou spolupráci několik vzácných nebo i v rámci České republiky unikátních metodik a přístrojů. To se týká zejména izolovaných neonatálních potkaních kardiomyocytů, které jsou vhodné pro mechanistické studie v oblastech kardiovaskulární fyziologie, farmakologie nebo molekulární biologie.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř pro výzkum metabolismu léčiv, lékových interakcí a rezistence

Pracoviště se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oblasti metabolismu léčiv a dalších xenobiotik na úrovni in vitro (subcelulární frakce, buněčné linie a kultury, tkáňové řezy) a in vivo u zvířat (hlodavci, hospodářská zvířata), parazitických helmintů (nematoda, cestoda a trematoda) a také rostlin. Další oblastí výzkumné činnosti je studium interakcí potravních doplňků s léčivy a studium lékové rezistence u parazitických helmintů – u obou témat na in vitro a in vivo úrovni. Pracoviště je vybaveno veškerým potřebným vybavením a přístroji, jako například qPCR, LC/MS, Western blotem, laminárním boxem a mnoha dalšími. Na pracovišti je zavedena celá řada metod pro kvantitativní i kvalitativní hodnocení. Současně je k dispozici akreditované vivárium pro práci s malými hlodavci. Hledáme spolupráci s partnery z oblasti akademické sféry, průmyslu a agronomie se zájmem o výzkum v oblasti farmakologie, biochemie a parazitologie.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř průtokových analytických metod (SIA group)

Laboratoř se zabývá základním i aplikovaným výzkumem automatizovaných analytických metod s využitím počítačem řízených přístrojů pro všechny kroky analytických procedur a detekci: manipulace se vzorkem, úprava vzorku, stanovení s vysokou selektivitou monitorování dlouhodobých procesů a chromatografická separace pro širokou škálu vzorků (matrice).

Metody analytické chemie jsou automatizovány pomocí mikro-průtokových metod – FIA, SIA, in-syringe analýza a Lab-On-Valve. Přístroje jsou vyvíjeny pro konkrétní užití a aplikovány ve farmaceutické, biomedicínské a environmentální analýze.

Máme více než 25 let zkušeností s vývojem průtokových metod a hledáme spolupráci s akademickými partnery a stejně tak s veřejnými a soukromými společnostmi zabývajícími se vývojem analytických průtokových metod, technologií průtokových přístrojů a aplikacemi spojenými nebo prováděnými pomocí průtokových metod.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř sportovní motoriky

Pracoviště se zabývá objektivizací a determinací lidského pohybu a lidské motoriky, diagnostikou trénovanosti a sportovního výkonu. Je orientované na problematiku pohybové motoriky člověka z pohledu kinantropologických aspektů. Předmětem vědeckého zkoumání je motorický projev člověka (vnější projev) stejně jako vnitřní odezva lidského organizmu (vnitřní příčiny) v širokém spektru sportovních

činností (výkonnostně orientovaná pohybová zdatnost) a zdravotně preventivních aspektů (zdravotně orientovaná pohybová zdatnost).


Pracoviště představuje přední výzkumné centrum v oblasti pohybových a sportovních aktivit. Řeší úkoly spojené s hodnocením stavu trénovanosti jako důsledku aplikovaných pohybových aktivit, posuzuje tělesné složení, hodnotí aerobní i anaerobní předpoklady, pohybový režim a zpracovává intervenční pohybové programy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř struktury a funkce biomolekul

Laboratoř se zabývá výzkumem vztahu struktura – funkce u rozličných biomakromolekul: identifikací cílových molekul, jejich izolací a charakterizací, potažmo biotechnologiemi využívajícími rekombinantní proteiny jako terapeutické látky. Za tímto účelem laboratoř disponuje širokou škálou technik jako exprese a purifikace rekombinantních proteinů, techniky strukturní biochemie a biofyzikální charakterizace proteinů, řešení struktur komplexů proteinů a proteinů s ligandy, světlem iniciované a chemické síťování, vodík-deuteriová výměna a další pokročilé techniky hmotnostní spektrometrie, modelování proteinů.

Naším cílem je vývoj a použití těchto technik pro strukturní popis klinicky relevantních biomakromolekul a pochopení toho, jak jejich struktura ovlivňuje jejich funkci. Nabízíme konzultaci či spolupráci zejména v oblasti přípravy rekombinantních proteinů (a to jak v bakteriálních, tak i v savčích expresních systémech) a jejich charakterizaci pomocí různých pokročilých biochemických a biofyzikálních technik, jako například sedimentační analýzou v analytické ultracentrifuze (AUC), rezonancí povrchového plazmonu (SPR), UV-VIS a CD spektroskopií, řešení struktur proteinů pomocí proteinové krystalografie a pokročilé techniky hmotnostní spektrometrie (ESI FT-ICR a MALDI-TOF/TOF MS a další).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Matematické modelování a metody pro vysoce výkonné počítání

Matematické modelování je nenahraditelným nástrojem využívaným prakticky ve všech oblastech věd a při vývoji technologií.  Numerické řešení matematických modelů představuje multidisciplinární oblast, která zahrnuje analýzu příslušných nekonečně dimenzionálních systémů rovnic, jejich diskretizaci a  řešení vzniklých konečně dimenzionálních úloh efektivním způsobem na moderních vysoce paralelních počítačových architekturách. Motivací v práci vytvořené výzkumné skupiny  je prosazování základního principu respektování hlubokých souvislostí mezi jednotlivými kroky řešení. Předmětně se skupina soustředí zejména, nikoliv však výlučně, na matematické modelování mechanických, tepelných a chemických procesů v mechanice kontinua. Členové výzkumné skupiny, která je součástí širšího virtuálního Centra Jindřicha Nečase pro Matematické Modelování, pokrývají všechny zmíněné oblasti na velmi vysoké mezinárodní úrovni.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Matematické modelování v geofyzice

Členové týmu se zaměřují na problematiku tektonických zemětřesení, šíření seismických vln, termální vývoj a deformaci zemského tělesa na různých časových škálách, studium tíhového a elektromagnetického pole Země pozemskými i satelitními metodami a výzkum planet a jejich měsíců. Máme zkušenosti s intepretací naměřených dat na základě fyzikálních modelů vycházejících z mechaniky kontinua a zákonů elektrodynamiky pomocí numerického řešení příslušných parciálních diferenciálních rovnic a optimalizací. K tomu zejména vyvíjíme specializovaný software pro vysoce efektivní výpočty včetně využití superpočítačů. Také se zabýváme vývojem nových typů přístrojů zaměřených na měření rotačních komponent seismických pohybů. Mezi nabízené produkty patří matematické modelování v široké škále geofyzikálních aplikací, generování realistických zemětřesných pohybů pro strukturální analýzy ve stavebnictví, konzultační činnost v oblasti odhadu seismického ohrožení, přímé a inverzní modelování elektromagnetických a seismických vlnových polí.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Mitochondriální laboratoř

 • Izolace mitochondrií z čerstvé tkáně a buněk, optimalizace postupů pro izolaci mitochondrií z různých tkání, kontrola kvality organel. 


 • Příprava postupů pro optimální permeabilizaci a homogenizaci tkáně pro oxygrafii. 


 • Analýza mitochondriální respirační aktivity biologického materiálu vysokoúčinnou respirometrií. 


 • Stanovení aktivity vybraných mitochondriálních enzymů. 


 • Stanovení vlivu experimentálně navozených patologických stavů a farmak na mitochondriální respirační parametry ve studiích na zvířatech. 


 • Analýza mitochondriální aktivity čerstvě odebraných lidských buněk (trombocytů, spermií) nebo buněčných linií lidských buněk. 


 • Statistické vyhodnocení získaných dat.Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Mykologická výzkumná skupina

Skupina mykologie se zabývá diverzitou hub několika skupin askomycet, a to zejména jejich taxonomií, fylogenezí, biodiverzitou, ekofyziologii a ekologií, včetně tolerance k různým stresovým podmínkám, symbiotických vztahů s hmyzem, přizpůsobení extremofilních druhů či lidských patogenů ve smyslu dermatofytických hub. Zavedené sofistikované metody molekulární biologie, genetiky a bioinformatiky umožňují studium populačních struktur hub, jejich mikroevoluci a kryptickou speciaci a zároveň zaručují spolehlivou determinaci houbových původců  kontaminace jídla a průmyslových produktů nebo lidských patogenů, což je zcela zásadní pro následnou volbu správných postupů pro jejich eliminaci a léčbu.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Pracovní skupina biologických a lékařských věd

Výzkumná skupiny patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému se zabývá experimentální aterogenezí a endotelovou dysfunkcí na experimentálních zvířecích modelech. Z hlediska metodických přístupů využívá histologické, Imunohistochemické metody ve světelné a fluorescenční mikroskopii, Western blot analýzy, RT-PCT a dále provádí funkční testování cév pomocí myografu.


Hlavním výzkumným záměrem skupiny mikrobiologie a imunologie je testování antimikrobiální aktivity in vitro a zavádění nových, validních a reprodukovatelných metod pro studium interakce mezi antimikrobní látkou a mikroorganismem. Další výzkumný záměr je zaměřen na sekreci extracelulárních vezikul kvasinky Candida albicans a vztahu těchto vezikul k mechanismům patogeneze. Pro studium jsou využívány metodické přístupy: světelná mikroskopie (fluorescenční, konfokální laserová skenovací mikroskopie), kultivace (aerobní, anaerobní, mikroaerofilní), spektrofotometrické hodnocení mikrobiálního počtu a metabolické aktivity, izolace, koncentrace a purifikace mikrobiálních proteinů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Proteomická laboratoř

 • Příprava biologického materiálu k proteomické identifikaci, tj. homogenizace, izolace, purifikace a frakcionace. 


 • Jednorozměrná elektroforéza proteinových směsí na polyakrylamidovém gelu. 


 • Dvourozměrná elektroforéza proteinových směsí na polyakrylamidovém gelu. 


 • Diferenční elektroforéza na polyakrylamidovém gelu (DIGE). 


 • Pořizování obrazů gelů ve viditelném a UV spektru. 


 • Analýza obrazů gelů včetně statistického hodnocení. 


 • Identifikace proteinů tandemovou hmotnostní spektrometrií. 


 • Analýza biofilmu implantabilních systémů a extrakorporálních okruhů.Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Rudolphova laboratoř pro paleoekologii

Kvartérní paleoekologie studuje dynamiku ekosystémů na dlouhých časových škálách, které leží za hranicí možnosti přímého pozorování a experimentů, a vede k pochopení interakcí klimatu a lidí s rozličnými ekosystémy Země. Studuje dynamiku prostředí a ekosystémů, sukcesi způsobenou přirozenými nebo antropogenními disturbancemi (klimatem, požáry a lidskými vlivy) s potenciálem modelování budoucího vývoje různých stanovišť v rámci kulturní krajiny i chráněných území.

Nástroji paleoekologie pro historickou rekonstrukci ekosystémů jsou tzv. proxy data získaná analýzou zbytků organismů (rostlinných makrozbytků, pylu, uhlíků, řas, pakomárů, ulit měkkýšů), analýzou chemických prvků a poměrů jejich izotopů – to vše s datováním prováděným pomocí principu radioaktivních hodin a absolutním počítáním vrstvených sedimentů (jezerní sedimenty, rašeliniště, antropogenní sedimenty).

Případná spolupráce nabízí pomoc na poli paleoekologických analýz sedimentárních materiálů a interpretaci dat s kvantitativní rekonstrukcí vegetačních pokryvů v minulosti a žádá si přístup k paleoekologickým datům mimo veřejné databáze, případně sdílení dalších metod fosilních analýz.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina ekosystémové ekologie a obnovy ekosystémů

Skupina Ekosystémové ekologie a obnovy ekosystémů provádí výzkum zabývající se interakcí jednotlivých složek ekosystémů a jejich změnami během primární sukcese, tyto poznatky jsou následně aplikovány do rozvoje metod obnovy těžce disturbovaných ekosystémů. Hlavním programem studie je studium jednotlivých biogeochemických cyklů a jejich interakcí jako hlavního hybatele změn ve vývoji ekosystémů a zároveň sledovnaní vlivu strukturních změn ekosystémů vyvolaných jinými faktory, jako například klimatický gradient na biogeochemické cykly daných ekosystémů.

Výzkumná skupina má bohaté zkušenosti jak ze spolupráce s dalšími akademickými pracovišti, tak i firmami. Své znalosti a dovednosti může nabídnout potenciálním partnerům v oblasti rekultivačních technologií, při obnově území postižených těžbou a v územích vyžadující rekultivaci. Ke své práci využívá skupina celou řadu přístrojů a pestrou škálu metod, které ji umožňují sledovat široké spektrum vlastností atmosféry, půd a organického materiálu např. PLFA (LC GC MS).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina geochemie životního prostředí

Skupina prof. Mihaljeviče se věnuje výzkumu biogeochemckých cyklů, odpadních materiálů po těžební a hutní činnosti, exobiologii, organickým látkám v přírodě a v neposlední řadě také analýze geomateriálů. Cílem výzkumu skupiny environmentální geochemie je tak lépe porozumět biogeochemickým procesům v přírodě a tomu jak se chovají organické látky v přírodním prostředí. Při své činnosti využívá skupina širokou škálu ICP technik (ICP MS, LA ICP MS, ICP OES) a pracuje s celou řadou odborných přístrojů (např. FAAS, Eltra CS 530 TS, TC and CS 500 TIC, AMA 254 Hg analyser, HPLC, ED XRF, Raman microspectrometry, XRD, EDS SEM).

Aplikační potenciál skupiny spočívá zejména v nabídce zlepšování analytických metod v geovědách, testování certifikovaných referenčních materiálů (CRMs), v pochopení mechanismů uvolňování kovů a metaloidů z odpadních materiálů z hornické a hutnické činnosti, navrhování možných sanací kontaminovaných lokalit a v aplikaci technik Ramanovy spektrometrie v organické geochemii.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina kontinentální tektoniky

Výzkum skupiny Kontinentální tektoniky zahrnuje širokou škálu témat souvisejících s geologickým vývojem kontinentální kúry. Členové skupiny zkoumají magmatické systémy od migmatitů přes batholity až k vulkanickým procesům na zemském povrchu, se zvláštním zaměřením na tektonické nastavení a umístění žulových plutonů. Další část výzkumu se zaměřuje jin na dynamiku prekambrickými akrečních klínů a tvorbu melanží.

Výzkumná skupina disponuje vysoce kvalitním vybavením, které zahrnuje zařízení pro optickou spektroskopii i plně vybavenou laboratoř magnetismu (vč. multifunkčního Kappabridge MFK-1A s 3D rotátorem, CS-L nízkoteplotního kryostatu, atd.).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina koordinační a bioanorganické chemie

Skupina se zabývá koordinační chemií, chemií makrocyklických ligandů, chemií organických sloučenin fosforu a vývojem sond pro molekulární zobrazování a terapii – syntézou a charakterizací nových makrocyklických ligandů a jejich komplexů především s lanthanoidy jako kontrastních látek pro zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI), jako nosičů radioizotopů kovů pro radiodiagnostické metody (SPECT, PET), či jako radiofarmaceutik pro zobrazování či terapii nádorů a metastáz.

Naším cílem je vývoj nových medicinálních sond pro zlepšení lékařských zobrazovacích technik a vývoj nových nosičů pro radioizotopy kovů pro zobrazování a radioterapii. Nabízíme naši expertízu a spolupráci v široké oblasti témat jako design a syntéza makrocyklických ligandů a komplexů kovů a jejich konjugátů (např. bisfosfonátová skupina pro cílení do kostí) ve vodném prostředí, jejich charakterizaci pomocí technik jako potenciometrie, NMR, MS, rentgenostrukturní analýza a optické techniky a poradenství v oblasti jejich medicinálního použití pro molekulární zobrazování (MRI, PET, SPECT a optické metody), radioterapii a další aplikace komplexů kovů v biomedicíně.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina počítačové grafiky

Skupina počítačové grafiky se zabývá výzkumem na hranici informatiky, aplikované matematiky a fyziky, za účelem vytváření realistických počítačových obrazů a animací. Ty mohou být použity v průmyslovém designu, pro automobilový průmysl nebo architektonické vizualizace, pro speciální efekty ve filmu atd. Výzkum v rámci skupiny rovněž zasahuje do oblastí jako je medicína nebo antropologie. Hlavní výzkumné oblasti jsou počítačová grafika, aplikovaná matematika a výpočetní fyzika, se zaměřením zejména na fotorealistické a prediktivní zobrazování, simulaci přenosu světla, metody Monte Carlo, modelování vzhledu materiálů na fyzikální bázi, ale i vizualizaci lékařských dat, zpracování geometrie, anebo procedurální modelování. V našem výzkumu se používají počítačové implementace nejpokročilejších algoritmů pro simulaci transportu světla. Pro účely antropologického výzkumu jsme vyvinuli a dále rozvíjíme software Moprhome3cs. Skupina spolupracuje tým s řadou zahraničních partnerů a má za sebou i úspěšný start-up, Render Region. Kromě řady akademických pracovišť z celého světa spolupracuje např. s Disney Research, PIXAR Animation Studios, Weta Digital.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina výzkumu atmosférického aerosolu

Předmětem práce skupiny výzkumu atmosférického aerosolu je získat lepší znalosti o distribuci aerosolových částic v mezní vrstvě atmosféry, o vlastnostech, zdrojích a zdravotních dopadech aerosolových částic v ovzduší. Dále pak je vyvíjena snaha o zlepšení situace ve znečištěných lokalitách a poskytnutí informací veřejnosti, státní správě a samosprávě, včetně vysvětlení a popularizace. Práce výzkumné skupiny spočívá v kvalitativní a kvantitativní analýze aerosolu troposféry s její časoprostorovou změnou v distribuci jak horizontální, tak vertikální. Standardizované metody autorizované Ministerstvem životního prostředí umožňují získávání detailních informací o fyzikálních a chemických vlastnostech atmosférického (velikostně segregovaného) aerosolu s vysokou časovou rezolucí za použití mobilní stanice. Tím lze velmi přesně identifikovat zdroje znečištění a jeho chování, potažmo i zhodnotit jeho vliv na lidské zdraví (případnou toxicitu a genotoxicitu). Vertikální a horizontální profilování hmotnostní a početní koncentrace aerosolu v mezní vrstvě atmosféry je prováděno za pomoci řiditelné vzducholodi. Aerosol zachycený na filtrech je vyhodnocován na SEM EDX pro determinaci původu znečištění. Depozice aerosolových částic na rozličné povrchy se testuje v experimentálním větrném tunelu. Nabídka spolupráce se vztahuje na akademické i veřejné instituce na poli výzkumu aerosolu a aktuálních environmentálních podmínek.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Urbánní a regionální laboratoř URRlab

Urbánní a regionální laboratoř (URRlab) vedená doc. Ouředníčkem se na obecné úrovni zabývá geografií měst a osídlení, regionálním rozvojem a urbánními studiemi. V rámci svého výzkumu se pak detailněji věnuje vývoji sídelního systému, urbanizaci a suburbanizaci, socioprostorové diferenciaci, kriminalitě, sociální deprivaci, prostorové mobilitě a kvalitě života. Při svém výzkumu pracuje tým Urbánní a regionální laboratoře s kvantitativními i kvalitativními metodami analýz na různých řádovostních úrovních (např. stát, kraje, okresy, obce, městské části, sousedství), při kterých využívá geografické informační systému (GIS) a široké databáze prostorových dat.

Členové laboratoře se dlouhodobě podílí na řešení úkolů a projektů jak pro subjekty veřejné správy a samosprávy, tak i pro firmy. Své dlouholeté zkušenosti tak mohou nabídnout zájemcům o spolupráci v oblasti urbánního a regionálního plánování, populačních projekcích, posouzení dopadů na území (tzv. Territorial impact assessment), monitorování sociálních rizik, situačních analýz, tématické kartografii a navrhování možných scénářů politik.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Ústav imunologie

Nabízíme využití zobrazovacího cytometru Image Stream X Mark II,který kombinuje průtokovou cytometrii s mikroskopickou analýzou obrazu. Z průtokové cytometrie využívá rychlost analýzy, robustnost a citlivost, z mikroskopie možnost analýzy morfologie a prostorového rozložení signálu v analyzovaných buňkách. Přístroj

umožňuje studovat zejména buněčnou signalizaci, internalizaci&fagocytózu, apoptózu, autofágii, intracelulární kolokalizaci, morfologii a buněčné interakce. A to vše s velkou statistickou robustností. Díky zobrazení je možné eliminovat artefakty, jako jsou například nebuněčné objekty či agregované protilátky.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Ústav lékařské mikrobiologie

Nabízíme:

 • Komplexní diagnostika bakteriálních, virových, mykotických a parazitárních infekcí.

 • Identifikace bakteriálních patogenů pomoci panbakteriální detekce a sekvenace genu pro 16S rRNA.

 • Typizace izolátů - S. aureus, C. difficile, P. aeruginosa, B. cepacia komplex (PFGE, MLST, RAPD, spa-typizace).

 • Detekce mechanismů rezistence u grampozitivních bakterií (makrolidy, aminoglykosidy, betalaktamy, aj.)

 • Detekce a typizace některých virových onemocnění ve vzorcích krve i tkání (lidský cytomegalovirus, šestý lidský herpesvirus (HHV-6), zejména v podobě chromozomální integrace viru, adenoviry, HSV aj.)


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Využití NTP v praktické dokontaminaci kapalin a povrchů

Tato interdisciplinární skupina se zabývá metodami desinfekce a sterilizace využívajícími působení nizkoteplotního plazmatu (non-thermal plasma, NTP). Nabízíme: Využití NTP v praktické dekontaminaci kapalin a povrchů. Využití NTP pro experimentální výzkum a vývoj aplikací.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Poslední změna: 16. březen 2018 14:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám