Lékařské vědy

Na této stránce najdete přehled vědeckých týmů na Univerzitě Karlově, které se zaměřují na lékařské vědy.


Přehled vědeckých týmů

Biofyzikální laboratoř

 • Poradenské služby při vývoji přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace, hlavně v oblasti ovlivňování teploty a tlaku

 • Poradenské služby v oblasti měření teploty a tlaku a v omezeném rozsahu i provádění vlastního měření a kalibrace, včetně kalibrace simulátorem černého tělesa (bez certifikátu)

 • Integrátor pro vývoj a prototypovou konstrukci vybrané přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace

 • Zakázkový vývoj a konstrukce prototypů vybrané přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a la- boratorní aplikace – bez certifikace

 • Testování, ověřování, zatěžování přístrojů, biologických, potravinářských a jiných materiálů v klimatické skříni (kombinace změn teploty, vlhkosti a osvětlení – bílé a UV světlo) – bez certifikace

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Biofyzikální laboratoř

Tým lékařské biofyziky pracuje v oblasti medicínského a biomedicínského výzkumu. Naší snahou je mezioborová spolupráce orientovaná na návrh, realizaci a testování přístrojů i materiálů pro odvětví zdravotnické techniky a medicíny, s využitím nejmodernějších technologií a poznatků současné vědy. Spolupracujeme na mezinárodních výzkumných projektech, ale i s komerčními partnery v našem regionu.


Nabízíme:

 • Modelování a testování teplotních a mechanických vlastností, dlouhodobé stability, řízené degradace různých typů tkáňových výztuží a podpor (stentů), ortodontických přípravků a pomůcek (materiály s tvarovou pamětí a biodegradabilní materiály).

 • Poskytování odborných konzultací a testování ambulantních informačních systémů, statistické vyhodnocování a zpracování dat.

 • Vývoj a testování medicínských přístrojů a laboratorních zařízení.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Biomedicínská laboratoř

Biomedicínská laboratoř UK FTVS se dlouhodobě zabývá výzkumem vztahů mezi zdravím a pohybovou aktivitou či sportem, soustředí se zejména na rozvoj a ověřování biomedicínských technologií a metodik, které poskytují informace o reakcích a projevech adaptací na tělesné zatížení.


Co nabízíme:

Laboratorní a terénní funkční zátěžová diagnostika (aerobní a anaerobní zátěžové testy), vyšetření reaktivity, svalové síly

a plicních funkcí, biochemické analýzy, analýza tělesného složení, výživové poradenství, pořádání kursů celoživotního vzdělávání (Nutriční poradenství v praxi, Výživa a výživové poradenství).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Biomedicínské determinanty pohybu

K profilujícím a unikátním aktivitám UK FTVS je možné řadit hodnocení předpokladů pro pohybové zatížení a tím i pro nezávislost a sebeobslužnost seniorů a vybraných skupin pacientů – obézní, dialyzovaní, hendikepovaní, kardiaci a hodnocení efektu individuálních režimových opatření.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


CELLO_ILC: Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Management kvality v zařízeních dlouhodobé péče, poradenství v různých oblastech poskytování následné a dlouhodobé péče, problematika péče o pacienty s demencí, problematika péče o lidi s mentální disabilitou a další aktivity související s problematikou stáří a stárnutí. Spolupráce je vhodná zejména pro státní správu, obce a další organizace poskytující dlouhodobou péči.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pokročilého preklinického zobrazování

Centrum pokročilého preklinického zobrazování (CAPI) nabízí spolupráci na implementaci nejmodernějších zobrazovacích technologií do základního a aplikovaného výzkumu. Kromě in vivo zobrazování se CAPI podílí na vývoji a testování nových zobrazovacích sond a technologií, tj. zobrazovač magnetických částic (MPI), MRI zobrazovač ICON, CT/PET/SPECT multimodální zobrazovač Albira, Optický zobrazovač Xtreme či Zobrazovací cytometr.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pro experimentální biomodely

Nabízíme:

 • dovoz, nákup a ustájení laboratorních zvířat

 • dovoz, nákup a ustájení geneticky modifikovaných zvířat první kategorie rizika

 • ustájení laboratorních zvířat

  - v konvenčním chovu

  - v izolátorech

  - v individuálně ventilovaných klecích

  - v bariérových podmínkách


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Certifikovaná kontrolní laboratoř

Kontrolní laboratoř Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové splňuje požadavky správné výrobní praxe pro oblast kontrolně-analytického hodnocení léčiv a provádí farmaceutickým výrobním a distribučním společnostem fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické zkoušení léčiv, léčivých látek a pomocných látek dle platných lékopisů, lékárnám provedení zkoušek na čistotu u Aqua purificata ČL 2009 a zkoušení léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanky dle ČL 2009 nebo metodami na pracovišti kontrolní laboratoře vyvinutými.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Elektrofyziologická laboratoř pro hodnocení zrakového vnímání

Elektrofyziologická laboratoř pro hodnocení zrakového vnímání má dlouholetou tradici ve výzkumu i vývoji diagnostických aplikací zrakových evokovaných potenciálů (visual evoked potentials – VEPs) a potenciálů kognitivních. Aktuálně byl v laboratoři vyvinut mobilní přístroj pro testování VEPs i mimo laboratorní podmínky, což významně rozšíří možnosti jejich využití.


Nabízíme:

 • Hodnocení zpracování zrakové informace na ně-kolika různých mozkových úrovních (primární, asociační nebo kognitivní zrakové oblasti).

 • Objektivní diagnostiku vybraných neuro-oftalmologických a psychiatrických chorob, monitorování progrese těchto onemocnění nebo efektivity jejich léčby.

 • Design a realizaci experimentů využívajících VEPs pro teoretický výzkum mozkových funkcí nebo klinické studie.

 • Analýzu a statistické hodnocení výsledků experimentů se zaměřením na biosignály.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Experimentální laboratoř intenzivní medicíny

 • Nezávislé testování účinnosti a bezpečnosti perspektivních léčebných molekul.

 • Nezávislé testování účinnosti a bezpečnosti perspektivních metod náhrady a podpory funkce orgánů.

 • Rychlé poskytnutí vysoce kvalitních proof-of-concept výsledků.

 • Garanci kompletního a rychlého reportingu výsledků projektů, včetně statistických analýz a interpretace dat.

 • Rychlý a flexibilní procesing od návrhu studie do její realizace. Tyto benefity šetří partnerům čas i peníze a umožní velmi rychlý posun při volbě dalšího postupu ve vývoji nové léčebné látky.

 • Poradenství při tvorbě designu experimentálních studií.

 • Tvorba protokolů experimentální studie.

 • Konzultace při vývoji a volbě experimentálního modelu.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Genomika CLIP

Nabízíme bioinformatickou analýzu výsledků sekvenování nové generace ze všech současných NGS přístojů. Z vašich primárních dat vytvoříme přehledné a snadno dostupné výsledky. Máme k dispozici hardware pro rychlou analýzu rozsáhlých NGS dat. Naši specialisté jsou vzdělaní jak v matematických, tak v biologických oborech, což zajišťuje komplexní přístup.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř klinické fyziologie výživy a metabolizmu

Laboratoř je výzkumně zaměřena na studium klinické fyziologie výživy, metabolizmu a kompozice těla, jak za fyziologických podmínek, tak vzhledem k různým patologickým stavům. Je vybavena moderními přístroji, díky kterým je možné u vybraných jedinců měřit energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů pomocí nepřímé kalorimetrie např. po podání nutriční podpory, stanovit složení těla pomocí antropometrických metod, bioimpedanční spektroskopií změřit množství tělesných tekutin a tělesnou stavbu, dynamickou a statickou dynamometrií sílu stisku a výkonnost příčně pruhovaného svalstva, spirometrií plicní objemy, aplikací metody „Comet assay“ hodnotit míru oxidativního poškození a reparace DNA.


Máme více jak 10leté zkušenosti získané spoluprací s Fakultní nemocnicí, kde probíhaly studie u gravidních a kojících žen, s polytraumatickými pacienty na chirurgické JIP, s pacienty s bronchogenním nemalobuněčným karcinomem. Jsme otevřeni ke spolupráci s akademickými pracovníky, klinikami a nemocnicemi, rovněž se soukromými a veřejnými společnostnosti, zabývajícími se vývojem nových výživ nebo přístrojů výše zmíněných.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


In vivo hodnocení antituberkulotické aktivity látek

Ve spolupráci Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Odboru biologické ochrany Těchonín byla vyvinuta a ověřena metoda s názvem In vivo hodnocení antituberkulotické aktivity látek s účinností proti Mycobacterium tuberculosis. Testování látek in vivo s využitím této metody a unikátního vybavení nyní mohou využít i zájemci z řad ostatních vědeckých institucí či z vývojových oddělení soukromých firem.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra fyziky materiálů

Vývoj moderních konstrukčních a funkčních materiálů má široké uplatnění nejen v energetice, dopravním průmyslu, strojírenství, ale i ve špičkových aplikacích, jako jsou medicína či vesmírný program. Budoucnost má rovněž v oborech od nanotechnologií po fúzní energetiku. Katedra fyziky materiálů MFF UK disponuje špičkovým vybavením pro studium mikrostruktury, mechanických vlastností a dalších fyzikálních vlastností pokročilých materiálů. Experimentální studium je doplněno hlubokými znalostmi konceptů a modelů fyziky materiálů a fyziky pevných látek. Hlavními oblastmi základního výzkumu jsou mechanismy plastické deformace, fázové transformace a mechanismy zpevnění a odpevnění ve slitinách lehkých kovů, nanokrystalické a kompozitní materiály, intermetalické sloučeniny a keramiky. Na pracovišti byla ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvinuta mj. technologie výroby hliníkových plechů či nové biokompatibilní materiály pro výrobu ortopedických implantátů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Katedra se zabývá vývojem, studiem a aplikacemi různých druhů složitých stochastických modelů vycházejíc z hluboké znalosti výsledků teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a optimalizace. Stochastické modely představují cenný nástroj pro řešení složitých problémů ve financích, pojišťovnictví, biomedicínských vědách i v průmyslu. Katedra nabízí zkušenosti s vývojem kreativních řešení úloh vyžadujících analýzu mnohorozměrných dat, modelování komplexních datových struktur pozorovaných v čase a prostoru, optimalizaci procesů nebo rozhodování , či návrhy a vyhodnocování komplikovaných vědeckých nebo průmyslových experimentů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř antibiotické rezistence

 • Sekvenace DNA, včetně celogenomové sekvenace a metagenomických analýz. 


 • Stanovení neznámých bakteriálních a mykotických patogenů v klinických vzorcích pomocí molekulárně- 
mikrobiologických metod (sekvenace genů pro 16S rRNA). 


 • Identifikace bakterií sekvenačními metodami. 


 • Typizace gramnegativních bakterií pro epidemiologické účely. 


 • Detekce mechanizmů rezistence u gramnegativních bakterií (β-laktamázy, rezistence k fluorochinolonům, rezistence k aminoglykosidům, rezistence ke kolistinu). 


 • Aplikace hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii. 


 • Aplikace Ramanovy spektroskopie v mikrobiologiiKompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř bezkontaktních technologií

Využití bezkontaktních technologií v naší laboratoři je zaměřeno na vývoj specifických zařízení a kompenzačních pomůcek v oblasti asistenčních technologií v medicíně. Výzkumný tým se úzce specializuje především na potřeby pacientů s vysokou míšní lézí s diagnózami vysoké kvadruplegie, pentaplegie a některých myopatických onemocnění. Používáme senzory pro sledování pohybu očí, vyvíjíme unikátní software pro interakci pacienta s virtuálním a reálným prostředím v domácnosti. Systém propojení technologií s reálnými potřebami uživatelů je stále inovován a ověřován na vybraných pacientech. Pacient získá vyšší míru soběstačnosti a nezávislosti na asistenci další osoby. Ve spolupráci s externími subjekty disponujeme komplexním bezkontaktním systémem ovládání, který se v současné době připravuje ke komerčnímu využití. Ovládání počítače pomocí kamery nebo hlasu je všeobecně známo, ale způsob ovládání specifických zařízení pomocí zrakových pohybů nebo hlasových povelů je poměrně nové odvětví. Výzkumný tým využívá stávající stav poznání těchto technologií a řídicích systémů a doplňuje ho o specifické propojení s nejrůznějšími praktickými zařízeními v domácnosti. Umíme kombinovat individuální software s důmyslně a originálně řešenými ovládacími a potvrzovacími prvky.


Nabízíme:

 • Návrh bezkontaktního systému pro ovládání specifických zařízení pomocí očních pohybů.

 • Poradenství v oblasti očních senzorů.

 • Testování a vyhodnocování systému pro pacienty s omezením pohybu v reálném prostředí pro případnou komercializaci.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř bioanalytických metod

Laboratoř se zabývá aplikovaným výzkumem, zejména vývojem chromatografických metod pro klinický výzkum. Značný důraz je kladen také na preanalytickou fázi, v první řadě na vývoj moderních technik úpravy vzorku biologického materiálu. Pracovníci laboratoře mají bohaté zkušenosti s různými druhy biologického materiálu.

Laboratoř disponuje HPLC a UHPLC systémem s hmotnostní detekcí. Výzkumný kolektiv spolupracuje s celou řadou významných pracovišť v České republice i v zahraničí a je úspěšným řešitelem mnoha výzkumných projektů. Podílí se také na vzdělávání studentů pregraduálního i doktorského studia Farmaceutické fakulty UK.

Hledáme spolupráci s akademickými pracovišti stejně jako se soukromým sektorem. Nabízíme kompletní servis při vývoji chromatografických metod v bioanalýze, možnost vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na našem pracovišti.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky

Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky nabízí spolupráci při tvorbě odborných publikací, webových stránek, grafických prvků ve 2D i 3D a zpracování vědeckých ilustrací. Nabízíme nejen samotnou tvorbu těchto prvků v grafických programech společnosti Adobe, ale i zpracování již existujících podkladů pro tisk, zajištění tisku, nebo publikaci interaktivní aplikace včetně zpracování zvuku, videa a dalších interaktivních prvků či simulací.


Nabízené kurzy:

 • Kurz vědecké ilustrace

 • InDesign, Photoshop, Illustrator

 • Tvorba tištěné publikace v programu InDesign

 • Tvorba interaktivních výukových materiálů pro vlastní výuku a e-learning

 • Kurz ovládání interaktivity

 • Kurz tvorby webových stránek


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř biomechaniky extrémních zátěží

Co nabízíme:

 • Konzultační činnost v problematice interakce člověka s okolím.

 • Testování schopností řidiče na dynamickém automobilovém trenažeru, umožňujícím při sledování virtuálního okolí automobilu pomocí 6 řízených elektromotorů simulovat pohyby kabiny řidiče odpovídající reálné jízdě (jediný v ČR).

 • Analýza teplotního pole – termokamera – umožňuje analyzovat distribuci tepla např. únik tepla z budov, pevných i pohyblivých objektů, oblečení, povrchu těla apod.

 • Rychlokamera – analýza extrémně rychlých dějů – destrukce pevných předmětů, rozstřik tekutin, průnik střel do pevných i tekutých materiálů, crashtesty, důsledky úderů, pádů atd.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř buněčné regenerativní medicíny

 • Izolace a kultivace primárních buněk z různých tkání. 


 • Kultivace komerčně dostupných buněčných linií. 


 • Měření buněčné proliferace a viability. 


 • Testování cytotoxicity látek.

 • Testování imunogenicity látek. 


 • Testování biokompatibility materiálů. 


 • Testování buněčné adheze a migrace na bio-materiálech. 


 • Fluorescenční a konfokální mikroskopie včetně sledování buněk v reálném čase. 


 • Analýza buněk průtokovou cytometrií. 


 • Sortování buněčných populací. 


 • Sledování proteinové exprese pomocí metody ELISA a Luminex. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř CLIP cytometrie

Zabýváme se buněčnou analýzou, především průtokovou cytometrií. Provádíme referenční diagnostiku hematologických malignit i imunodeficiencí dětského věku pro celou ČR. Provádíme monitoraci léčebné odpovědi (stanovení minimální residuální nemoci), monitoraci funkční imunitní odpovědi (Cytomegalovirus), vyvíjíme nové metodické přístupy, včetně bioinformatické analýzy dat. Jsme zakládající laboratoří konsorcia EuroFlow, členem AIEOP-BFM Flow Network.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř elektroforetických separačních metod

Laboratoř elektroforetických separačních metod 3. LF UK je plnohodnotně přístrojově vybavena k excelentnímu výzkumu v těchto oblastech:

 • • Vývoj nových elektroforetických strategií rychlého stanovení aminokyselin, sacharidů a dalších metabolitů v širokém spektru klinických vzorků, které představují základ pro řešení různých farmakologických a fyziologických studií.

 • • Konstrukce a optimalizace elektrochemických detektorů pro separačních techniky s využitím velmi malého množství vzorku.

 • • Vývoj nových technik zakoncentrování biologických vzorků, které jsou založeny na elektroforetickém principu.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř experimentální kardiologie

 • Vývoj experimentálních modelů a analýza srdeční činnosti. Vývoj vhodného experimentálního modelu (pracoviště má široké zkušenosti s různými druhy experimentálních zvířat i modelů, např. potkan s chronic- kým renálním selháním, potkan s diabetes mellitus, potkan s autonomní denervací, hypercholesterolemic- ký králík, Carlssonnův model králíka, prase se sepsí) s důkladným popisem srdeční činnosti (EKG včetně analýzy variability měřené in vivo nebo v izolovaném srdci, měření kontrakce a membránového napětí v multicelulárním preparátu, měření membránových proudů v izolovaných kardiomyocytech). Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř experimentální neurofyziologie

 • Extracelulárně snímaná aktivita jednotlivých neuronů a jejich populací chronicky implantovanými mikroelektrodami. 


 • EEG snímané zanořenými či povrchovými elektrodami. 


 • Chování v paměťových testech při současné registraci aktivity individuálních buněk a EEG. 


 • Paměťové úlohy u zvířecích modelů. 


 • Vztah aktivity EEG a jednotlivých neuronů k různým typům chování (spánek, lokomoce, kognitivní testy). 


 • Komplexní EEG analýza. 


 • Vyhodnocení paměťových testů.Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř farmakogenomiky

 • Výzkum v oblasti farmakogenetiky a genomiky pro kliniky i akademiky. 


 • Izolace nukleových kyselin z různých typů buněk a tkání, zejména klinického charakteru. 


 • Detekce jednonukleotidových polymorfismů a mutací metodami alelické diskriminace, HRM a sekvenování. 


 • Kvantitativní PCR v reálném čase (qPCR) design a provedení metody pro sledování genové exprese. 


 • Spolupráce při interpretaci výsledků v oblasti metabolismu a transportu cytostatik


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř chromatografických metod

Laboratoř chromatografických metod 3. LF UK se skládá přístrojů z vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detektorem a plynové chromatografie (GC) s FID detektorem a dusíkofosforovým detektorem.

 • Na HPLC se provádí stanovení látek pro stanovení oxidačního stresu – malondialdehydu.

 • Dalšími analýzami prováděnými na HPLC je například stanovení anestetik a antibiotik.

 • Pomocí GC se rutinně stanovují hladiny mastných kyselin – nasycených i nenasycených.

 • GC přístroj je propojen s dusíkofosforovým detektorem, na kterém lze stanovovat látky obsahující dusík, např. anestetika.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř klinického výzkumu cévních a srdečních onemocnění

 • Provádění screeningových vyšetření a longitudinálních sledování nemocných s rizikem kardiovaskulárních onemocnění (KVO) nebo nemocných s manifestními KVO. 


 • Genetické studie rizikových jedinců a nemocných s KVO. 


 • Provádění farmakologických studií v kardiovaskulární oblasti (fáze II–IV). 


 • Výzkum různých aspektů krevního tlaku (TK) a hypertenze, zaměřený zejména na způsoby měření TK, ge- netiku hypertenze, farmakologii hypertenze, tepennou rigiditu ve vztahu k TK. 


 • Výzkum vlastností tepenného systému za použití neinvazivních metod: měření tuhosti tepenného systému a endoteliální dysfunkce. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř kvantitativní histologie

 • Zhotovení histologických preparátů z dodaných tkáňových bločků v rozsahu přehledných barvení a imunohistochemie. 


 • Hledání vhodných spojitých proměnných použitelných pro morfometrii biologické otázky dle zadání part- nerského výzkumného týmu.

 • Testování variability mezi různými částmi dodaných biologických vzorků (porovnání tkáňových bločků z velkých orgánů, porovnání sériových řezů z týchž bločků), provedení pilotní studie a návrh optimální strategie vzorkování vyšetřovaných orgánů pro histologickou analýzu při maximální efektivitě výroby preparátů a současně únosnou mírou vzorkovací chyby. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř laserové mikrodisekce

 • Nabarvení řezů běžnými histologickými barvivy. 


 • Disekce vybraných buněk z řezu a jejich přenesení do mikrozkumavky, následná izolace nukleových kyselin. 


 • Sterilní disekce živých buněk z tkáňových kultur pro následné kultivace. 


 • Vyhotovení fotodokumentace celého procesu mikrodisekce pro každý vzorek.Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř molekulární a buněčné toxikologie

Výzkum této laboratoře je zaměřen na různé aspekty molekulární a buněčné toxikologie. Většina výzkumných projektů je zaměřena na kardiotoxicitu léčiv, zejména ze skupiny antracyklinových cytostatik. Jsme zapojeni do různých projektů zaměřených na vývoj potenciálních kardioprotektivních látek a také studujeme nová potenciální cytostatika. Kromě širokého spektra standardních přístrojů a experimentálních protokolů můžeme nabídnout pro případnou spolupráci několik vzácných nebo i v rámci České republiky unikátních metodik a přístrojů. To se týká zejména izolovaných neonatálních potkaních kardiomyocytů, které jsou vhodné pro mechanistické studie v oblastech kardiovaskulární fyziologie, farmakologie nebo molekulární biologie.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř molekulární patologie

Nabízíme:

 • Spolupráci ve všech čtyřech oblastech molekulární diagnostiky a prediktivního testování

 • Konzultační molekulární analýzu

 • V rámci mezilaboratorní kontroly poskytujeme vzorky, vyšetření a zhodnocení vyšetření Ig/TCR klonality, detekce minimální reziduální nemoci, vyšetření specifických fúzních genů u lymfomů a sarkomů, mutační analýzu prediktivních markerů (geny EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, CKIT, PDGFRA, BRCA1/2).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř nádorové biologie

 • Izolace nukleových kyselin z různých typů buněk, zmražených tkání či parafinových bločků. 


 • Analýza kvality nukleových kyselin. 


 • Stanovení relativní genové exprese a porovnání expresního profilu mezi požadovanými vzorky/skupinami vzorků. 


 • Příprava a zpracování expresních mikroarray experimentů. 


 • Detekce jednonukleotidových polymorfismů a mutací. 


 • Fluorescenční mikroskopie buněčných i tkáňových vzorků. 


 • Statistické zpracování výsledků. 


 • Interpretace výsledků. 


 • Konzultace designu experimentu a pomoc s výběrem vhodné metodiky pro studium dané otázky. 


 • Návrh postupu včetně časové a finanční rozvahyKompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř nádorové léčby a regenerace tkáně

 • Příprava experimentálních modelů na velkém zvířeti včetně provedení chirurgické a anesteziologické části.

 • Zajištění sledování zvířat zobrazovacími, biochemickými a imunologickými metodami. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř neurodegenerativních poruch

 • Testování vlivu chemických látek včetně léčiv na nervové funkce. 


 • Naplánování experimentálního protokolu. 


 • Provedení motorických a behaviorálních testů u laboratorních myší. 


 • Analýza a statistické zpracování získaných dat. 


 • Aplikace kmenových buněk a látek do myšího mozku »in vivo«.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř preklinických studií

 • Modely hojení normálních a diabetických (DMI i DMII) ran u potkanů. 


 • Model hojení kožních ran u normálního prasete. 


 • Model hojení kožních ran experimentálně infikovaných bakteriálním biofilmem u prasete. 


 • Prasečí model osteo-chondrálního defektu v kolenním kloubu. 


 • Prasečí model fraktur femuru. 


 • In vivo testování materiálů pro maxilofaciální chirurgii. 


 • In vivo testy materiálů pro augmentaci měkkých tkání. 


 • In vivo testy různých implantátů a náhrad. 


 • Myší modely experimentální infekce Cryptosporidium (pro potřeby základního výzkumu i hodnocení anti- protoárních léčiv).Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř pro výzkum metabolismu léčiv, lékových interakcí a rezistence

Pracoviště se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oblasti metabolismu léčiv a dalších xenobiotik na úrovni in vitro (subcelulární frakce, buněčné linie a kultury, tkáňové řezy) a in vivo u zvířat (hlodavci, hospodářská zvířata), parazitických helmintů (nematoda, cestoda a trematoda) a také rostlin. Další oblastí výzkumné činnosti je studium interakcí potravních doplňků s léčivy a studium lékové rezistence u parazitických helmintů – u obou témat na in vitro a in vivo úrovni. Pracoviště je vybaveno veškerým potřebným vybavením a přístroji, jako například qPCR, LC/MS, Western blotem, laminárním boxem a mnoha dalšími. Na pracovišti je zavedena celá řada metod pro kvantitativní i kvalitativní hodnocení. Současně je k dispozici akreditované vivárium pro práci s malými hlodavci. Hledáme spolupráci s partnery z oblasti akademické sféry, průmyslu a agronomie se zájmem o výzkum v oblasti farmakologie, biochemie a parazitologie.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř reprodukční medicíny

 • In vitro zrání myších oocytů, oplození oocytů a kultivace embryí.

 • Analýza spermií pomocí průtokové cytometrie a buněčného sortingu (FACSAria, FACSVerse, BD Bioscience).

 • Intracytoplazmatická injekce spermií (ICSI).

 • Imunocytochemická analýza oocytů a embryí.

 • Epi-fluorescenční a konfokální mikroskopie, live cell imaging (Olympus, IX83, Tokai Hit).

 • Western Blotting (Biorad).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř sportovní motoriky

Pracoviště se zabývá objektivizací a determinací lidského pohybu a lidské motoriky,

diagnostikou trénovanosti a sportovního výkonu. Je orientované na problematiku pohybové motoriky člověka z pohledu kinantropologických aspektů. Předmětem vědeckého zkoumání je motorický projev člověka (vnější projev) stejně jako vnitřní odezva lidského organizmu (vnitřní příčiny) v širokém spektru sportovních činností (výkonnostně orientovaná pohybová zdatnost) a zdravotně preventivních aspektů (zdravotně orientovaná pohybová zdatnost).

Pracoviště představuje přední výzkumné centrum v oblasti pohybových a sportovních aktivit. Řeší úkoly spojené s hodnocením stavu

trénovanosti jako důsledku aplikovaných pohybových aktivit, posuzuje tělesné složení, hodnotí aerobní i anaerobní předpoklady, pohybový režim a zpracovává intervenční pohybové programy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř studia interakcí buněk s materiálem

 • Testování biokompatibility materiálů. 


 • Testování cytotoxicity látek. 


 • Testování buněčné adheze a migrace na bio-materiálech. 


 • Měření buněčné proliferace a viability.

 • Kultivace komerčně dostupných buněčných linií. 


 • Fluorescenční a konfokální mikroskopie včetně sledování buněk v reálném čase. 


 • Sledování proteinové exprese pomocí metody ELISA a Luminex. 


 • Transformace eukaryotických buněk – transfekce, elektroporace. 


 • Analýza obrazu (měření počtu, délek, ploch, úhlů objektů, prahování objektů, skládání do velkého obrazu). 


 • Konzultace přípravy experimentů od počátku studie po její ukončení. 


 • Spolupráce na biologické interpretaci výsledků. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř transplantace ledvin a náhrady ledvin

 • Vypracování designu a navržení metodiky klinických studií v oblasti virových infekcí po transplantaci ledviny, biokompatibilitě dialyzačních membrán a roztoků pro peritoneální dialýzu, antikoagulační léčby pro hemodialýzu a infekčních komplikací u hemodialyzované populace. 


 • Posouzení biokompatibility dialyzačních membrán. 


 • Molekulárně biologická diagnostika cytomegalovirové a polyomavirové infekce v krvi a tkáních. 


 • Stanovení rezistence cytomegaloviru k antivirovým přípravkům.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Laboratoř všeobecné biochemie a hematologie

 • Široké spektrum rutinních i speciálních biochemických analýz (substráty, enzymy, minerály) 


 • Vyšetření krevního obrazu, včetně pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů 


 • Základní i speciální hemokoagulační vyšetření 


 • Kvantitativní stanovení biomarkerů ve velmi nízkých koncentracích (cytokiny, adhezní molekuly, biomarkery orgánového poškození, markery oxidačního stresu, hormony aj.) metodou ELISA ve vzorcích humánního i zvířecího biologického matriálu 


 • Vývoj nových metod a měření absorpčních spekter v rozsahu viditelného a UV světla ve vzorcích o malém objemu 


 • Vývoj nových metod a měření excitačních a emisních spekter na automatickém fluorimetru, včetně měření pro speciální ELISA metody (s fluorimetrickou detekcí).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Matematické modelování a metody pro vysoce výkonné počítání

Matematické modelování je nenahraditelným nástrojem využívaným prakticky ve všech oblastech věd a při vývoji technologií.  Numerické řešení matematických modelů představuje multidisciplinární oblast, která zahrnuje analýzu příslušných nekonečně dimenzionálních systémů rovnic, jejich diskretizaci a  řešení vzniklých konečně dimenzionálních úloh efektivním způsobem na moderních vysoce paralelních počítačových architekturách. Motivací v práci vytvořené výzkumné skupiny  je prosazování základního principu respektování hlubokých souvislostí mezi jednotlivými kroky řešení. Předmětně se skupina soustředí zejména, nikoliv však výlučně, na matematické modelování mechanických, tepelných a chemických procesů v mechanice kontinua. Členové výzkumné skupiny, která je součástí širšího virtuálního Centra Jindřicha Nečase pro Matematické Modelování, pokrývají všechny zmíněné oblasti na velmi vysoké mezinárodní úrovni.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Mitochondriální laboratoř

 • Izolace mitochondrií z čerstvé tkáně a buněk, optimalizace postupů pro izolaci mitochondrií z různých tkání, kontrola kvality organel. 


 • Příprava postupů pro optimální permeabilizaci a homogenizaci tkáně pro oxygrafii. 


 • Analýza mitochondriální respirační aktivity biologického materiálu vysokoúčinnou respirometrií. 


 • Stanovení aktivity vybraných mitochondriálních enzymů. 


 • Stanovení vlivu experimentálně navozených patologických stavů a farmak na mitochondriální respirační parametry ve studiích na zvířatech. 


 • Analýza mitochondriální aktivity čerstvě odebraných lidských buněk (trombocytů, spermií) nebo buněčných linií lidských buněk. 


 • Statistické vyhodnocení získaných dat.Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Oddělení biomedicínské statistiky (Biostat)

Oddělení biomedicínské statistiky nabízí kompletní statistické vyhodnocení sledovaných veličin ve vědeckých projektech, včetně zpracování grafů, konzultace výsledků a návrhu celé studie, např. optimalizaci komplikovaných vědeckých experimentů na základě velikosti souboru, normality hodnot, vlastností sledovaných markerů včetně sledování vnějších faktorů ovlivňujících odchylky měření či měřitelnost hodnot. Oddělení je zaměřeno především na zpracování biomedicínských dat. Zpracování studií vychází z užití výsledků teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a optimalizace. Oddělení nabízí kromě běžných statistických metod také analýzu mnohorozměrných dat či modelování komplexních datových struktur pozorovaných v čase a prostoru.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Pracovní skupina biologických a lékařských věd

Výzkumná skupiny patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému se zabývá experimentální aterogenezí a endotelovou dysfunkcí na experimentálních zvířecích modelech. Z hlediska metodických přístupů využívá histologické, Imunohistochemické metody ve světelné a fluorescenční mikroskopii, Western blot analýzy, RT-PCT a dále provádí funkční testování cév pomocí myografu.


Hlavním výzkumným záměrem skupiny mikrobiologie a imunologie je testování antimikrobiální aktivity in vitro a zavádění nových, validních a reprodukovatelných metod pro studium interakce mezi antimikrobní látkou a mikroorganismem. Další výzkumný záměr je zaměřen na sekreci extracelulárních vezikul kvasinky Candida albicans a vztahu těchto vezikul k mechanismům patogeneze. Pro studium jsou využívány metodické přístupy: světelná mikroskopie (fluorescenční, konfokální laserová skenovací mikroskopie), kultivace (aerobní, anaerobní, mikroaerofilní), spektrofotometrické hodnocení mikrobiálního počtu a metabolické aktivity, izolace, koncentrace a purifikace mikrobiálních proteinů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Pracovní skupina vývojáři hardware

Kompletní návrh a vývoj speciálních medicínských přístrojů, který zahrnuje celý měřicí řetězec: od výběru, konstrukce či integrace vhodných senzorů, přes obvody zpracování a digitalizaci signálu až po přenos pacientských dat a jejich následnou vizualizaci, archivaci a analýzu. Na úrovni senzorů zvládáme konstrukci zákaznických vícekanálových snímačů pro biologické a technické signály (např. EKG, EMG, GSR, pulsní oxymetrie, teplota, vlhkost, pohybová aktivita, poloha, atd.), na úrovni zpracování obvodů pracujeme zejména s mikroprocesory rodiny ARM Cortex M0 a M3 včetně návrhu a testování řídícího firmware. Na úrovni komunikačních rozhraní pracujeme s libovolným drátovým či bezdrátovým rozhraním, například: USB, RS232, Ethernet, WiFi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, ZigBee, ANT, GSM rozhraní. Konečně na úrovni nadřazených jednotek pro vizualizaci, archivaci a zpracování pracujeme jak s běžnými PC, notebooky tak i s tablety a chytrými telefony - podle požadavku aplikace v operačním systému MS Windows, MacOS X, GNU/Linux nebo Android.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Program prevence a kontroly civilizačních nemocí

Nabízíme:

 • Program prevence a kontroly nadváhy, obezity, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění ve formě 1 – 4 prodloužených víkendů v atraktivním prostředí uprostřed přírody.

 • Přednášky s praktickými ukázkami, individuální měření, interpretace výsledků a návrh změn, vzdálený monitoring. Během pobytu zdravá strava a pohyb na čerstvém vzduchu.

 • Program zajišťuje tým lékařů, nutričních terapeutů, pohybových instruktorů a fyzioterapeutů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Proteomická laboratoř

 • Příprava biologického materiálu k proteomické identifikaci, tj. homogenizace, izolace, purifikace a frakcionace. 


 • Jednorozměrná elektroforéza proteinových směsí na polyakrylamidovém gelu. 


 • Dvourozměrná elektroforéza proteinových směsí na polyakrylamidovém gelu. 


 • Diferenční elektroforéza na polyakrylamidovém gelu (DIGE). 


 • Pořizování obrazů gelů ve viditelném a UV spektru. 


 • Analýza obrazů gelů včetně statistického hodnocení. 


 • Identifikace proteinů tandemovou hmotnostní spektrometrií. 


 • Analýza biofilmu implantabilních systémů a extrakorporálních okruhů.Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Telebit

Telebit je systém, určený k dlouhodobému monitoringu a evidenci trendů zdravotního stavu jedince v domácím prostředí. Systém propojuje inteligentní senzorické komponenty (např. biometrický náramek, elektronická váha, inteligentní lednice, atd.) s aplikací, která automaticky sbírá měřená data a umožňuje jejich následnou analýzu. Jednotlivé komponenty jsou volně kombinovatelné podle potřeb uživatele, nebo na základě předešlé konzultace s odborníkem (lékařem). Na míru postavený set komponent uživateli poskytne absolutní přehled o vybraných životních funkcích. Změřená data jsou efektivně využitelná jak při léčebné terapii řady různých onemocnění, tak při zvýšeném zájmu o zdravý životní styl.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Terapeutický systém homebalance

Homebalance je Interaktivní rehabilitační pomůcka, určená pacientům s poruchou rovnováhy různého původu. V rehabilitačním lékařství je systém používán v rámci komplexní terapie u pacientů po poškození mozku v akutním, ale také v chronickém stádiu onemocnění, kdy již konvenční léčba často nepřináší výrazné zlepšení. V pediatrii je využíván zejména u poúrazových stavech nebo u dětské mozkové obrny. U seniorů je využíván především v prevenci pádu z důvodu poruch rovnováhy. Systém je též určen pro pacienty po ortopedických operacích a pro pacienty se sníženou pohyblivostí dolních končetin. Homebalance může používat pacient jakékoliv věkové kategorie, a to ve zdravotnickém zařízení nebo v domácím prostředí.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Ústav histologie a embryologie

Nabízíme:

 • výzkum remodelace stěny dýchacích cest u bronchiálního astmatu, zvířecí modely

 • výzkum remodelace stěny plicních a placentárních cév

 • ultrastruktura řasinek, vysokorychlostní videomikroskopie

 • výzkum a diagnostika pomocí TEM

 • lektinová histochemie a imunohistochemie na parafínových a zmrazených řezech


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Ústav imunologie

Nabízíme využití zobrazovacího cytometru Image Stream X Mark II,který kombinuje průtokovou cytometrii s mikroskopickou analýzou obrazu. Z průtokové cytometrie využívá rychlost analýzy, robustnost a citlivost, z mikroskopie možnost analýzy morfologie a prostorového rozložení signálu v analyzovaných buňkách. Přístroj

umožňuje studovat zejména buněčnou signalizaci, internalizaci&fagocytózu, apoptózu, autofágii, intracelulární kolokalizaci, morfologii a buněčné interakce. A to vše s velkou statistickou robustností. Díky zobrazení je možné eliminovat artefakty, jako jsou například nebuněčné objekty či agregované protilátky.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Ústav lékařské mikrobiologie

Nabízíme:

 • Komplexní diagnostika bakteriálních, virových, mykotických a parazitárních infekcí.

 • Identifikace bakteriálních patogenů pomoci panbakteriální detekce a sekvenace genu pro 16S rRNA.

 • Typizace izolátů - S. aureus, C. difficile, P. aeruginosa, B. cepacia komplex (PFGE, MLST, RAPD, spa-typizace).

 • Detekce mechanismů rezistence u grampozitivních bakterií (makrolidy, aminoglykosidy, betalaktamy, aj.)

 • Detekce a typizace některých virových onemocnění ve vzorcích krve i tkání (lidský cytomegalovirus, šestý lidský herpesvirus (HHV-6), zejména v podobě chromozomální integrace viru, adenoviry, HSV aj.)


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Ústav neurověd

Nabízíme:

 • Měření koncentrací iontů, extracelulárního objemu a tortuozity in situ a in vivo za pomocí iontově selektivních mikroelektrod

 • Měření biopotenciálů v živé tkáni

 • Fluorescenční mikroskopie buněčných kultur a vzorků tkáně

 • Obrazovou analýzu včetně 3D-morfometrie


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Využití NTP v praktické dokontaminaci kapalin a povrchů

Tato interdisciplinární skupina se zabývá metodami desinfekce a sterilizace využívajícími působení nizkoteplotního plazmatu (non-thermal plasma, NTP). Nabízíme: Využití NTP v praktické dekontaminaci kapalin a povrchů. Využití NTP pro experimentální výzkum a vývoj aplikací.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Poslední změna: 6. prosinec 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám