Humanitní vědy

Na této stránce najdete přehled vědeckých týmů na Univerzitě Karlově, které se zaměřují na humanitní vědy.


Přehled vědeckých týmů

Akademické poradenské centrum

Poradenské centrum poskytuje duchovní, studijní, kariérové a psychologické poradenství pro studenty UK. Centrum dále poskytuje odborné poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, podporu při volbě studijního programu pro uchazeče o studium se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje speciální intervence pro studenty s postižením (sluchu, zraku a řeči), intervence pro studenty se specifickými poruchami učení. Centrum dále poskytuje intervence zahraničním studentům či studentům z minoritních skupin obyvatel se specifickými jazykovými potřebami, krizovou podporu studentům v těžké životní situaci, duchovní podporu klientům a jejich rodinám v těžké životní situaci, informace a poradenství o náboženství a sektách. Akademické poradenské centrum plní také funkci expertního pracoviště pro ostatní fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).

Aktivní životní styl a kvalita života

Výzkum je zaměřen na dvě základní tematické oblasti spojené s rolí různých forem sportu a pohybových aktivit při ovlivňování psychosociální dimenze kvality života. Jedná se jak o kontext individuální a mikro- sociální (jedinec, rodina, školní třida; výzkum vlivu pohybu na psychiku, self-concept, hodnoty, rozvoj mravního jednání, motorickou výkonnost atd.), tak o kontext makrosociální (analýza úlohy sportu jako společenského jevu, řízení organizací a etika a integrita sportu, hledání souvislostí mezi sociální stratifikací a zapojením do různých forem pohybových aktivit). Důraz je kladen především na specifické populační skupiny, např. děti a mládež, děti s ADHD, osoby se speciálními potřebami, menšiny, seniory, v návaznosti na možnou sociální exkluzi.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Analytici se zaměřením na severoamerický region

Co nabízíme?

 • analýza česko–amerických vztahů

 • odborné posouzení vnitřních zdrojů americké zahraniční politiky

 • zhodnocení možností exportu českých výrobků do USA

 • analýza průběhu a dopadů prezidentských voleb na americko–české vztahy

 • informace o možnostech česko–americké kulturní, vědecké a výzkumné spolupráce (ve spolupráci s Fulbrightovou komisí v ČR)

 • analýza aktuální kanadské i mexické zahraniční politiky s ohledem na české obchodní zájmy

 • analýza souvislostí dohody TTIP s geopolitickými prioritami České republiky

 • analýza dopadů dohody TTIP pro české firmy a českou ekonomiku jako celek

 • analýza souvislostí dohody CETA mezi Kanadoua EU, její dopady pro české firmy i českou ekonomiku jako celek


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Analytická skupina pro dopravní ekonomii, geografii a politiku

Co nabízíme?

 • analýzy a modelování poptávky na trzích dopravních služeb,

 • 
analýzy dopravní obslužnosti území,

 • socioekonomická analýzy role veřejné dopravy v životě 
obyvatel území a analýzy dopravní dostupnosti,

 • optimalizace zadávání veřejných soutěží v dopravě,

 • analýzy efektivity a nákladové struktury firem v odvětví dopravy,

 • cost-benefit analýzy infrastrukturních projektů,

 • analýzy koncentrace a konkurence v odvětví dopravy,

 • 
kritické revize dopravních politik a strategických dopravních dokumentů a implementace evropské legislativy v odvětví veřejné dopravy,


 • socioekonomické a komparativní analýzy systémů dopravy a dopravního plánování zemí a regionů


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Balkánská, středoevropská a eurasijská pracovní skupina

 • Vypracování odborných studií, pracovních podkladů týkajících se historie, politického systému, mezinárodní situace, hospodářství, geografických vztahů, právního systému, společnosti či jazyku daného teritoria, státu či jiné nižší územně správní jednotky

 • Zprostředkování kontaktů ve vědecké a politické sféře • posudky výzkumných projektů a publikací

 • Konzultace odborných textů v cizích jazycích (srbština, 
chorvatština, polština, maďarština, rumunština, ruština, ukrajinština, arménština, ázerbájdžánština/ turečtina, perština/tádžičtina)

 • Navázání spolupráce s českými institucemi v regionu


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Cambridgeské zkouškové centrum při katedře anglického jazyka a literatury PedF UK

Cambridgeské zkouškové centrum Univerzity Karlovy je autorizovaným centrem Cambridge English Language Assessment.

V současné době má centrum oprávnění vykonávat následující zkoušky:

 • Cambridge English: Preliminary (A2)

 • Cambridge English: First (B2)

 • Cambridge English: Advanced (C1)

 • Cambridge English: Proficiency (C2)

 • Teaching Knowledge Test (TKT) - všechny moduly


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Centrum češtiny pro komunikační praxi

Posláním katedry českého jazyka je příprava učitelů českého jazyka všech stupňů škol. V rámci toho poskytuje hluboké vzdělání lingvistické s důrazem na důkladnou znalost současné češtiny – jejího systému i užití v komunikaci.


Katedra českého jazyka nabízí učitelům – cizincům vykonání zkoušky z českého jazyka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, studentům přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro všechny typy škol a široké veřejnosti prakticky zaměřené jazykové kurzy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Biomedicínské determinanty pohybu

K profilujícím a unikátním aktivitám UK FTVS je možné řadit hodnocení předpokladů pro pohybové zatížení a tím i pro nezávislost a sebeobslužnost seniorů a vybraných skupin pacientů – obézní, dialyzovaní, hendikepovaní, kardiaci a hodnocení efektu individuálních režimových opatření.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum poradenství v oblasti didaktiky českého jazyka

Posláním katedry českého jazyka je příprava učitelů českého jazyka všech stupňů škol, včetně škol mateřských a prvního stupně základní školy. V rámci vědeckého výzkumu je cílem katedry využívat poznatků moderních lingvistických a pedagogických disciplín při vytváření nových didaktických teorií, které díky spolupráci s fakultními školami uvádí do praxe.


Katedra českého jazyka nabízí vykonání zkoušky z českého jazyka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících pro učitele cizince. Pro učitele nabízí kurzy se širokou škálou témat, např. rétorika pro učitele, pragmatika pro učitele: argumentační dovednosti, asertivita, manipulace, zakázaná rétorika a další.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pro dějiny knižní kultury

Co nabízíme:

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

 • dějiny knižní kultury

 • rukopisy

 • prvotisky

 • staré tisky a mladší tisky do přelomu 19. a 20. století

 • management paměťových institucí

 • zpracování kompletních odborných studií

 • zpracování oponentur a recenzních posudků


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pro mediální studia (CEMES)

 • Analýzy mediálního pokrytí vybraných témat
a událostí. Rozsah a podobu analýzy vždy připravujeme na míru dle individuálních požadavků zadavatele. 


 • Tvorbu návrhů mediálních strategií a spolupráci při jejich realizaci. 


 • Poradenství, školení a konzultantskou činnost v oblasti práce s médii a PR. 


 • Mediální trénink a koučování. 


 • Odborná posouzení analytických postupů a metodik 
hodnocení mediálních kampaní. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES)

Co nabízíme?

 • Analyticko-poradenskou činnost věcné nebo metodologické povahy pro organizace a orgány veřejné správy, které ve své činnosti uplatňují prognózování a strategické řízení;

 • pedagogickou činnost v oblasti vzdělávání úředníků a analytiků veřejné správy;

 • obecně edukační činnost v rámci působení ve veřejném mediálním prostoru.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pro studium kulturně historického dědictví

Centrum rozvíjí téma „výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví“ na mezioborové úrovni a v kontextu udržitelného rozvoje.
 Chce přispět především ke zkvalitnění didaktické přípravy učitelů a k vytváření systému metodické podpory v rámci dalšího vzdělávání pedagogů.

Jsme otevřeni širokému spektru spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, ať již jde o centrální instituce spravující kulturní dědictví v ČR nebo o školy všeho typu. Chceme spolupracovat i s neziskovými organizacemi, soukromými osobami nebo s místní správou. Pevně doufáme, že se nám podaří rozvíjet také mezinárodní kontakty.


Kompletní informace včetně kontaktů nadjete ve vizitce.


CELLO_ILC: Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Management kvality v zařízeních dlouhodobé péče, poradenství v různých oblastech poskytování následné a dlouhodobé péče, problematika péče o pacienty s demencí, problematika péče o lidi s mentální disabilitou a další aktivity související s problematikou stáří a stárnutí. Spolupráce je vhodná zejména pro státní správu, obce a další organizace poskytující dlouhodobou péči.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii

Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii se zaměřuje na výzkum v oblasti kulturní a historické geografie, religiózní geografie, environmentálních dějin a dějin geografie. A to především na otázky identit, dědictví a náboženství tak, jak přesahují zejména do tematických oblastí regionální geografie, výzkumu proměn krajiny a osídlení, institucionalizace a rozvoje regionů, geografického vzdělávání. Členové využívají své teoretické a praktické znalosti k příspěvkům k diskuzi problematiky regionálního rozvoje, managementu kulturního a přírodního dědictví a správě území, a to zejména v periferních, venkovských a přeshraničních regionech.

Výzkumné centrum disponuje zkušenostmi jak ze spolupráce s dalšími akademickými pracovišti, tak i veřejnou správou. Členové centra mohou poskytnout potenciálním partnerům hodnotící́ a recenzní služby, asistenci při formulaci strategií, konzultace a poradenskou podporu při správě území a  návrhy vhodných nástrojů a metodik pro řešení konkrétních situací. Dále členové centra zajištují i vzdělávání v oblastech svého odborného zaměření. Ke své práci využívají softwarové nástroje pro zpracování a prezentaci souborů dat (ArcGIS, SPSS, AtlasTi) i unikátní datové soubory (např. databáze zaniklých sídel) a databáze z terénních šetření.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


České politické strany, stranictví a stranické systémy

Co nabízíme?

 • Analýza stranických programů a expertních kapacit jednotlivých stran. 
Analýza komunikační strategie politické strany, zejména specifických lokálních aktérů stranického typu nebo role lokálního stranického aparátu a jeho možnosti ovlivnit centrálu.

 • Analýza vnitrostranického stavu (vnitrostranické komunikační kanály, jejich efektivita a směr bottom-up, nebo top-down; e-stranictví a schopnost implementovat nové praktiky; skutečná podoba stranického aparátu a členství, zvláště u nových stran). 


 • Analýza stran na lokální úrovni. 
Analýza s přihlédnutím k zahraničnímu kontextu.

 • Možnost vedení mezinárodního srovnávacího výzkumu (jak v západní Evropě, tak i ve středoevropském či východoevropském prostoru). Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Český národní korpus

Co nabízíme:

Služby ČNK využívají odvětví, která pracují s jazykem:

 • média a PR agentury (analýzy textů, projevů, veřejného diskurzu)

 • ICT vývojáři (jazykové technologie vyžadující trénovací nebo testovací data)

 • vzdělávací zařízení (podklady pro výuku, výukové materiály a aplikace)

Vyvíjíme nástroje pro zpracování přirozeného jazyka, aplikace pro jazykovědný výzkum a provádí analýzy textů. Konkrétně jde o:

 • automatickou lemmatizaci textů, tj. přiřazení slovníkového tvaru ke slovům v textu

 • automatické morfologické značkování, tj. přiřazení informací o gramatických vlastnostech každému slovu v textu

 • lingvistickou analýzu textů (např. frekvenční zastoupení jednotlivých slov spolu s jejich srovnáním s referenčním korpusem češtiny, analýza spojitelnosti zadaných slov atp.)

 • vytváření seznamů lexikálních jednotek češtiny

 • zkoumání běžných překladových řešení a automaticky generované seznamy pravděpodobných ekvivalentů v různých jazycích


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Digitalizační centrum

Digitalizační centrum při knihovně ETF UK je vybaveno dvěma knižními skenery:


Zeutschel OS 12002 HQ: Zařízení je určeno k šetrné digitalizaci historických a objemných svazků. Většina funkcí je plně automatizována. Na skeneru je možné digitalizovat svazky ve formátu A3, alternativně A2 s tloušťkou hřbetu do 15 cm. Služba Perfect book zabezpečuje korekci zakřivení písma u hřbetu a nerovností na předloze.


Zeutschel ZETA: Samoobslužný knižní skener. Intuitivní a pohodlné ovládání.


Služby:

 • Digitalizace knih pro studenty se specifickými potřebami.

 • Digitalizace knih a časopiseckých článků na objednávku.

 • Výroba faksimilií, drobných tiskovin a propagačních předmětů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Digitální gramotnost a digitální technologie ve vzdělávání

Oblastí zaměření katedry informačních technologií a technické výchovy je problematika informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, resp. digitálních technologií v profesi učitele, ve vyučování a učení a problematika informačně technologické výchovy, digitální gramotnosti a rozvoje digitálních kompetencí s důrazem na rozvoj kreativity a informatického myšlení.


Nabídka:

 • Vědecký výzkum v oblasti vlivu digitálních technologií na proces vyučování a učení a využívání edukačního potenciálu digitálních technologií ve školách i v rámci celoživotního vzdělávání.

 • Konání školení, kurzů, konzultací, přednášek a workshopů pro učitele a jejich žáky a pro studenty i zainteresovanou veřejnost.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Deutsch security square

Deutsch Security Square je výzkumné centrum zaměřené na problematiku bezpečnosti, které navazuje na myšlenkovou tradici amerického politologa pražského původu Karla Deutsche. Jeho cílem je transparentní, kolektivní a transdiciplinární výzkum v následujících oblastech:

 • kritická bezpečnost,


 • bezpečnost a technologie,


 • sociologie bezpečnosti,


 • strategická studia,


 • řešení a transformace konfliktů,

 • bezpečnost malého státu,


 • radikalizace a terorismus.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Duchovní dějiny Prahy

Díky svému multidisciplinárnímu zaměření nabízí Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy přednášky zaměřené na historii a svéráz hlavního města České republiky především v ohledu duchovním. Semináře určené pro pracovníky v oblasti cestovního ruchu, jakými jsou především průvodci, seznámí posluchače s dějinami katolické církve v Praze, s působením Mistra Jana Husa a jeho následovníků, s obdobím vrcholného rozkvětu pražských měst a v neposlední řadě s náboženstvím a kulturním odkazem pražské židovské komunity.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


E-knihy

Co umíme a nabízíme

 • konzultace, semináře, školení, prezentace,  přednášky, články pro knihovny k zavádění výpůjček českých e-knih

 • konzultace, školení, přednášky pro nakladatele ke spolupráci s knihovnami v oblasti e-knih

 • konzultace k trhu s e-knihami v češtině, konzultace ke čtečkám e-knih


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


E-learning

Univerzita  Karlova v Praze systematicky rozvíjí e-learningové nástroje pro vzdělávání (dl.cuni.cz). Centrální instalace LMS Moodle UK, systému pro tvorbu e-learningových kurzů, patří mezi největší instalace Moodle celosvětově (cca. 5 tis. kurzů a 50 tis. uživatelů). Na UK probíhá i vývoj metodiky pro hodnocení e-learningových kurzů (www.certik.cz). Elektronická podpora vzdělávání má na Univerzitě Karlově významné místo od roku 1991. Pro podporu elektronických forem vzdělávání je provozován systém Moodle, jehož provoz zajišťuje Ústřední knihovna UK.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Ekonomie v hospodářské soutěži a regulaci

Zpracováváme znalecké posudky, studie a expertízy z oboru soutěžní a regulatorní ekonomie. Příkladem mohou být:

 • definování relevantního produktového a geografického trhu, 


 • posouzení tržní síly, 


 • analýza možného zneužití dominantního postavení, 


 • analýza kartelů, 


 • analýza horizontálních a vertikálních dohod, 


 • výpočty škod, 


 • posouzení regulatorních rizik, 


 • a mnohé další... Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Finanční analýza a oceňování

Nabízíme:

 • Participaci na projektech, které zahrnují ocenění firem či jejich částí.

 • Vypracování expertního stanoviska k ocenění firmy.

 • Odhad ceny kapitálu firem.

 • Vypracování stanoviska k dopadům legislativních a regulačních změn v oblasti oceňování.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Finanční ekonometrie

Nabízíme konzultace, poradenství, metodickou pomoc, kvantitativní analýzy a školení, zejména v oblastech:

 • pokročilá statistická analýza dat,

 • finanční ekonometrie,

 • měření rizika,

 • vyhodnocení kreditního rizika.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Geografické migrační centrum

Nabízíme expertízu při analyzování migrace a integračních procesů na různých geografických úrovních, v nastavování politik i ve školení.


 • Poskytování odborných konzultací státním a místním úřadům v oblasti migračních a integračních politik na různých geografických úrovních.

 • Pomoc s řešením problémů v oblasti integrace cizinců.

 • Předpovídání populačního vývoje.

 • Poskytování informací pro státní správu zaměřené na prevenci dopadů extrémních výkyvů klimatu na domácnosti.

 • Poskytování informací pro státní správu zaměřené na pomoc domácnostem s přizpůsobením se klimatickým změnám

 • Vzdělávání, školení a vytváření manuálů a příruček na témata související s mezinárodní migrací a integrací cizinců.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Geoqol - geodemografie kvality života

Výzkumné centrum vedené doc. Dzúrovou se zaměřuje na analýzu zdravotního stavu obyvatelstva a faktory, které jej ovlivňují, v kontextu veřejné péče o zdraví, životního prostředí a socioekonomických změn. Zkoumá především zdraví populace a jeho geografickou distribuci, věnuje se sociální epidemiologii a psychiatrii, kvalitě života, sociální exkluzi, integraci vyčleněných do majoritní populace, životnímu stylu a hodnotové orientaci společnosti v průběhu transformace, nákupnímu, maloobchodnímu a zákaznickému chování, genderovým otázkám, queer geografii a rizikovým faktorům zaměstnání. Při výzkumu využívají členové centra moderní technologie pro práci s rozsáhlými datovými soubory jako je SPSS a geografické informační systémy. V rámci aplikovaného výzkumu může centrum nabídnout monitoring, evaluace a analýzy nerovností v oblasti zdraví, rizikového chování, životního stylu a podobných socioprostorových jevů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Hodnocení efektivity a produktivity

Nabízíme analýzu efektivity či produktivity firem (homogenních poboček), veřejných institucí či samosprávních jednotek na základě dodaných údajů.

 • Zkonstruujeme ranking subjektů dle jejich efektivity.

 • Určíme subjekty, které by měly změnit své fungování a směřovat k vyšší efektivitě. 


 • Vytipujeme faktory v kompetenci subjektů, které ovlivňují efektivitu, a tedy na které je třeba působit, aby se efektivita zvýšila. 


 • Definujeme charakteristiky, které mají vliv na efektivitu, avšak jsou mimo kompetenci daných subjektů. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Informační věda a knihovnictví

Co nabízíme:

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

 • odborné rešerše ve specializovaných databázích a databázových centrech

 • hodnocení vědy pomocí metod scientometrie, publikační a citační analýzy

 • budování repozitářů a digitálních knihoven

 • výzkumná data a jejich standardizace, správa bází dat pro vědu a výzkum

 • management informačních institucí a procesů

 • výzkum informačního chování a informačních potřeb

 • optimalizace uživatelských rozhraní na základě principů HCI (human-computer interaction) a metod UX (user experience design)

 • organizace informačních fondů a katalogizační politika

 • informační a čtenářská gramotnost, informační a mediální výchova

 • odborné konzultace a školení k realizaci výzkumu v oblasti informační vědy a knihovnictví


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Juridikum

Ústav pro další vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy nabízí kurzy a semináře zaměřené na aktuální právní problematiku a změny v právním řádu. Nabídka vychází z dlouholetých zkušeností, které má Juridikum s přípravou, organizací a uskutečňováním kurzů.


Kurzy akeditované MVČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků:

 • Odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty

 • Správní řízení

 • Základy veřejné správy

 • Řízení o přestupcích a jiných správních deliktech


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra demografie a geodemografie

Katedra demografie a geodemografie byla v rámci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy založena v roce 1990 a od té doby je jediným pracovištěm v České republice, které zaštiťuje studijní programy demografie na všech vysokoškolských úrovních (od bakalářské po doktorskou). Zároveň je na katedře soustředěn největší objem výzkumu v oblasti populační problematiky. Členové katedry se věnují vědecké práci na národní i mezinárodní úrovni, zapojují se do základního i aplikovaného výzkumu, pracují na odborných projektech v rámci České republiky (GAČR, TAČR, aj.) i na nadnárodní úrovni (UNFPA), participují na komerčních nebo veřejných projektech a v odborných skupinách. V současnosti vědecký výzkum na katedře pokrývá prakticky všechny oblasti reprodukčního chování – analýzu demografických procesů (plodnosti, úmrtnosti, atd.), populační politiky, podmíněností a faktorů populačního vývoje, vytváření populačních prognóz, regionální i historickou analýzu a aplikovanou demografii. Katedra demografie a geodemografie patří jako jediné pracoviště v České republice do mezinárodní sítě prestižních evropských demografických pracovišť Population Europe.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra religionistiky

Záměrem bádání v oblasti religionistiky na HTF UK je tematizovat jednotlivá náboženství současnosti i minulosti a zároveň reflektovat problematiku vědeckého studia náboženství. Vědomí kulturní podmíněnosti a konstruktivní povahy religionistického poznání se odráží v rozsahu, který věnujeme disciplíně samotné, jejím dějinám, ohledání jejích východisek a předpokladů a metodám religionistického výzkumu. V oblasti dějin náboženství klademe důraz především na studium náboženství starověkého Předního východu a studium velkých monoteistických systémů: judaismu, křesťanství a islámu, a to z hlediska jejich dějin, soudobé problematiky a vzájemných vztahů. Dalším specifikem je důraz na současné podoby duchovního života.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete na vizitce (PDF).


Katolická teologie

Katolická teologická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult dnešní Univerzity Karlovy založené v letech 1347/1348 a je tak v současné době nejstarší existující fakultou katolické teologie na světě. Kromě studia katolické teologie dnes nabízí i obory teologii příbuzné a rozvíjející ji, jakými jsou aplikovaná etika, církevní dějiny, dějiny křesťanského umění a dějiny evropské kultury.

Odborníci i doktorandi vědního oboru katolická teologie mohou nabídnout poradenství a expertizy v široké škále teologii příbuzných oborů. Zabývají se církevním právem, liturgikou, analýzou textů psaných ve starých jazycích, extremismem, náboženskou interpretací, problematikou sekt a nových náboženských směrů, migrace, mezináboženského a interkulturního dialogu či hodnocením např. ekonomiky, lékařství, práva a medií z etického pohledu.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete na vizitce (PDF).


Kvalitativní výzkum v praxi

Tým Kvalitativní výzkum v praxi tvoří seskupení odborníků z oborů sociologie a sociální antropologie, kteří se ve své akademické praxi zaměřují na používání inovativních metod společenskovědního kvalitativního výzkumu.


Kvalitativní výzkum obecně představuje výzkumný přístup, který je vhodný všude tam, kde chceme hlouběji porozumět motivacím lidského jednání, kulturním významům, jež se odráží v jednání lidí (např. v přístupu k práci a v porozumění jejím výsledkům), nebo tam, kde chceme porozumět hodnotám v lidském jednání.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky

Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky nabízí spolupráci při tvorbě odborných publikací, webových stránek, grafických prvků ve 2D i 3D a zpracování vědeckých ilustrací. Nabízíme nejen samotnou tvorbu těchto prvků v grafických programech společnosti Adobe, ale i zpracování již existujících podkladů pro tisk, zajištění tisku, nebo publikaci interaktivní aplikace včetně zpracování zvuku, videa a dalších interaktivních prvků či simulací.


Nabízené kurzy:

 • Kurz vědecké ilustrace

 • InDesign, Photoshop, Illustrator

 • Tvorba tištěné publikace v programu InDesign

 • Tvorba interaktivních výukových materiálů pro vlastní výuku a e-learning

 • Kurz ovládání interaktivity

 • Kurz tvorby webových stránek


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř sportovní motoriky

Pracoviště se zabývá objektivizací a determinací lidského pohybu a lidské motoriky, diagnostikou trénovanosti a sportovního výkonu. Je orientované na problematiku pohybové motoriky člověka z pohledu kinantropologických aspektů. Předmětem vědeckého zkoumání je motorický projev člověka (vnější projev) stejně jako vnitřní odezva lidského organizmu (vnitřní příčiny) v širokém spektru sportovních činností (výkonnostně orientovaná pohybová zdatnost) a zdravotně preventivních aspektů (zdravotně orientovaná pohybová zdatnost).


Pracoviště představuje přední výzkumné centrum v oblasti pohybových a sportovních aktivit. Řeší úkoly spojené s hodnocením stavu trénovanosti jako důsledku aplikovaných pohybových aktivit, posuzuje tělesné složení, hodnotí aerobní i anaerobní předpoklady, pohybový režim a zpracovává intervenční pohybové programy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Lokálnípolitika.cz

 • Transfer znalosti reforem, zkušeností, modelů, řešení z evropských zemí.

 • Vytváření podkladů a řešení pro komunální legislativu.

 • Poradenství v rámci našeho výzkumného zaměření.

 • Zpracování výzkumů a studií na různá témata z politologického výzkumu komunální úrovně, (např. otázky spojené se slučováním obcí a meziobecní spoluprací, politickými aspekty financování obcí – finanční autonomií, problematikou zadlužených obcí).

 • Analýzy místního politického a stranického systému.

 • Spolupráci při zadávání témat závěrečných prací a studentské stáže.

 • Dále na přání zorganizujeme workshopy nebo přednášky na vybraná témata. V neposlední řadě pak můžeme nabídnout zprostředkování kontaktu s absolventy studijního oboru politologie (především se zaměřením na výzkum lokální politiky) např. formou propagace mezi studenty.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Makroekonomická politika

 • Jsme schopni zpracovat komplexní analýzy makroekonomického prostředí a finanční stability.

 • Vytváříme predikce makroekonomického prostředí. 


 • Pracujeme na empirických analýzách fenoménů 
souvisejících s naším výzkumným zaměřením. 


 • Umíme zpracovávat velká data a využít je pro naše 
analýzy. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Marketing a public relations

 • Tvorba návrhů komunikačních strategií (pro konkrétní projekty i instituce).

 • Pomoc s popularizací vědecké činnosti v různých výzkumných oblastech.

 • Poradenství v oblasti managementu malých a středních podniků.

 • Konzultační činnost na poli strategické komunikace vládních a neziskových organizací.

 • Analýzy a konzultace v oblasti marketingu cestovního ruchu.

 • Analýzy týkající se migrace a jejího dopadu na pracovní trh.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Mediální výchova

Co nabízíme?

 • Poskytování mediálního vzdělávání pro různé skupiny obyvatel (školení či kurzy pro učitele, rodiče, seniory, další pedagogické pracovníky atd.).

 • Poskytování poradenství v oblasti rozvoje mediální gramotnosti pro školy i veřejnost (např. poradenství pedagogickým pracovníkům ohledně vhodných aktivit v oblasti mediální výchovy).

 • Tvorbu odborných i metodických publikací, webových portálů, případně i dalších materiálů, které by mohly být oporou pro zájemce o realizaci mediální
výchovy (např. učitele, rodiče). Kvalitních materiálů 
v této oblasti je stále nedostatek a pokud existují, nezaměřují se na celou oblast mediální výchovy, ale pouze na její část – zpravidla na bezpečnost na internetu.

 • Zpracování analýz v oblasti mediální výchovy
a gramotnosti (např. pro Radu pro rozhlasové
a televizní vysílání, která se oblasti mediální výchovy ze zákona věnuje). Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Muzika Etnika

Pořádání výstav, přednášek, seminářů a workshopů zaměřených na problematiku etnomuzikologie a multikulturní výchovy. Potenciálními partnery mohou být zejména školy, muzea, neziskové organizace či média.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Identita, kulturní nedorozumění a divadlo utlačovaných

Vystudovala obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále pak obor Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2004 pracuje na FHS UK, v roce 2008 ukončila doktorské studium na Univerzitě humanistiky v Utrechtu. Je editorkou portálu pro multikulturní výchovu www.czechkid.cz.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Národní a národnostní identity ve střední Evropě (19.—21. století), tolerance a intolerance, urbánní etnologie (antropologie)

Přednášky, semináře, školení, výstavy, odborné studie a poradenství na téma židovských dějin, kultury a náboženství, či obecně národní a národnostní identity, národnostních menšin. Potenciálními partnery mohou být školy, muzea, bezpečnostní sbor ČR, náboženské obce, neziskové organizace, média.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Německá a rakouská studia

Co nabízíme?

 • vypracování odborných studií, posudků a pracovních podkladů týkajících se historie, politického systému, mezinárodní situace, hospodářství, geografických vztahů, právního systému a společnosti německy mluvících zemí

 • posudky výzkumných projektů a publikací

 • zprostředkování kontaktů ve vědecké a politické sféře


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Obsahová a kontextuální analýza písemných pramenů archivní tištěné povahy

Metody konzervace papírových archivních materiálů, historická a uměleckohistorická analýza dokumentů, semináře, přednášky a odborné poradenství. Potenciálními partnery mohou být zejména archivy, knihovny a muzea, ale také další organizace, které přichází do styku s problematikou konzervování a analýzy archivních dokumentů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Plavecký oddíl VŠSK při katedře tělesné výchovy PedF UK

Plavecký oddíl Vysokoškolského sportovního klubu PedF UK pořádá výukové kurzy základního plavání pro děti od 4 let a jejich rodiče a zdokonalovací výuku plavání. Výuka plavání probíhá v pěti skupinách rozdělených podle úrovně plavecké zdatnosti dětí. Plavecká výuka a výcvik je zajištěn odborně vyškolenými cvičiteli plavání II. třídy a zaštítěn KTV PedF UK. Děti získávají základy pro další trénink v závodním plavání, výuka je však odrazovým můstkem také pro další sportovní aktivity – pro veslování, kanoistiku, triatlon, moderní pětiboj, atletiku a další.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Pohybové aktivity jako prostředek rozvoje sportovní výkonnosti i aktivního životního stylu

Co nabízíme:

 • Sportovní a pohybově rekreační akce pro děti, mládež, dospělé, seniory i zdravotně postižené.

 • Vzdělávací kurzy a semináře dle jednotlivých sportovních odvětví (atletika, gymnastika, plavání, sportovní hry, sporty v přírodě, technické a úpolové sporty, aplikované pohybové aktivity).

 • Školení a doškolení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na pohybové aktivity.

.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Pragonomics: Ekonomie pro hodnocení dopadů veřejných politik a lepší vládnutí

Co umíme?

 • Zodpovězení důležitých otázek pomocí moderních kvantitativních metod na základě nejlepších dat.

 • Kvalitativní a kvantitativní analýza veřejných politik a jejich návrhů.

 • Hodnocení dopadů veřejných politik na domácnosti, firmy a různá odvětví ekonomiky.

 • Analýza dat z různých zdrojů a oblastí: mezinárodní obchod a finance, firemní finance, rozmanité charakteristiky zemí, veřejné zakázky, evropské fondy, veřejné finance.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Restaurování a konzervování uměleckých děl minulosti

Metodika koncipování restaurátorského a konzervátorského zásahu, techniky a technologie neinvazivních a invazivních metod restaurátorského průzkumu, semináře a přednášky na téma problematiky etické stránky restaurátorského zásahu. Spolupráce je možná s komerčními i nekomerčními oganizacemi, které se zabývají problematikou konzervování / restaurování uměleckých děl minulosti (povrchy architektury, nástěnná malba, závěsný obraz, polychromovaná plastika) nebo problematikou jejich prezentace.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Rozhlasová a televizní laboratoř

Naším primárním posláním je zajišťování výuky rozhlasové a televizní specializace oboru žurnalistika na FSV UK. RTL je ale zároveň plně vybaveným studiem, které nabízí služby v oblasti audiovize, zejména pak:


 • Natáčení, produkci a postprodukce audiovizuálních pořadů, reportáží, záznamy přednášek a významných událostí.

 • Vícekamerové i jednokamerové přímé přenosy po internetu (streaming).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina pro analýzu veřejných politik

Skupina pro analýzu veřejných politik realizuje výzkumy, které poskytují empirické vědecké poznatky nejen akademické a širší veřejnosti, ale také tvůrcům veřejných politik. Její doporučení vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii. Mezi oblasti zájmu skupiny patří: dopady daní a sociálních dávek, analýzy penzijních systémů a ekonomického chování české populace v mezinárodním srovnání, makroekonomické predikce, předvídání vzdělanostních potřeb trhu práce, spotřební chování jednotlivců a rodin, ekonomické aspekty vstupu ČR do eurozóny, ekonomie školství a vzdělanost, veřejné zakázky, analýzy zaměstnanosti a trhu práce včetně témat migrace a chudoby a další.

Úsilí skupiny je podporováno granty, např. Technologické agentury České republiky (TAČR). Členové skupiny spolupracují s prestižními institucemi a jsou partnery význačných světových  projektů: EUROMOD, ERAWATCH, European Employment Observatory a mnoho dalších.

Podrobnější informace o činnosti skupiny jsou dostupné na http://idea.cerge-ei.cz.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Skupina pro bibliometrii

Co umíme a nabízíme:

 • zpracování komplexních bibliometrických analýz vědeckých publikačních výsledků zemí, pracovišt, týmů a jednotlivců

 • rozbory vypovídací hodnoty, nedostatků a omezení bibliometrických ukazatelů

 • zpracování komplexní bibliometrické opory hodnocení

 • prezentace bibliometrické tematiky

 • znalosti dostupnosti a použitelnosti dat z informačních systémů

 • orientace v zahraničních trendech


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Skupina pro výzkum gramotnosti v psycholingvistické perspektivě

Cílem našeho výzkumu je studium vývoje čtenářských a pisatelských dovedností v psycholingvistické perspektivě: zajímá nás vývojový vztah jazykových a vybraných kognitivních schopností a rané gramotnosti, otázky procesu osvojování si čtení a psaní a také problematika intervencí v oblasti počátečního čtení a psaní a dovedností, které jejich vývoj ovlivňují.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Sociální analýzy a konzultace

Co nabízíme:

Analýzy, evaluační materiály, expertizy, odborná stanoviska, konzultace a supervize v následujících oblastech:

 • sociální výzkum jako takový, tj. metodologická řešení, analýza dat a supervize průběhu

 • socioekonomická evaluace projektů, intervencí a efektů

 • sociologie práce a organizací, tj. v oblastech organizačního rozvoje, personálního managementu, vzdělávání

 • bezpečnost a sociálně rizikové jevy jako kriminalita, závislosti, delikvence mládeže atd.

 • politický výzkum a průzkum veřejného mínění


V rámci našich řešení angažujeme experty se specializacemi jako sociologie, psychologie, ekonomie, politologie, demografie či metodologie sociálních výzkumů. Našimi partnery jsou komerční i nekomerční organizace, které připravují nebo řeší projekt v oblasti sociálního výzkumu.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Street Law

Jeho základem je spolupráce mezi Právnickou

fakultou a školami, veřejnými institucemi či neziskovým

sektorem. Studenti vyšších ročníků fakulty

chystají pod pedagogickým dozorem vyučujících

fakulty interaktivní lekce pro žáky a studenty škol

a další veřejnost. Program se neomezuje zdaleka

jen na právní znalosti, důraz je kladen také

na dovednosti a postoje (hodnoty, které právo

chrání) a zejménana použití práva v praxi.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Studia nových médií

Co nabízíme:

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

 • sociální sítě, sociální média a on-line média

 • analýza sociálních sítí (Social Network Analysis)

 • marketing v sociálních sítích (komunikační strategie, prezentace společnosti, brandbuilding)

 • vývoj výukových herních simulací

 • nositelná elektronika (wearables)

 • informační technologie a optimalizace procesů

 • data mining firemních dat

 • výzkum definované cílové skupiny (klientů, určité věkové skupiny apod.)

 • bezpečnostní prostředí firmy ve vztahu k interním/externím procesům

 • tvorbu analýz, návrhů marketingových a komunikačních strategií včetně spolupráce při jejich realizaci

 • analýzy tržních trendů v zájmových segmentech trhu


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Studium jednotlivých předmětů

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí

Právnická fakulta možnost studia jednotlivých předmětů

. Studium je určeno především k doplnění

znalostí a vědomostí absolventů středních

a vysokých škol.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Systémové sociální inovace

Co nabízíme:

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

 • projektování a plánování sociální politiky obcí a krajů

 • řízení neziskových organizací, sociálních podniků a organizací poskytujících sociální služby, supervize v organizacích poskytujících sociální služby

 • sociální práce v trestní justici, probace a mediace

 • sociální práce v oblasti zdravotního postižení

 • práce s rizikovou mládeží a rodinami, otázky náhradní rodinné péče a sociálněprávní ochrany dětí a mládeže

 • psychosociální pomoc a krizová intervence

 • reformy ústavní péče a rozvoj terénních služeb

 • výzkum v oblasti stárnutí a dlouhodobé péče


Našimi partnery mohou být výzkumná a vzdělávací pracoviště, organizace a instituce státní správy, samospráv, speciální sociální zařízení státu a municipalit, nestátní neziskové organizace poskytující sociální a komunitní služby, komerční subjekty především v oblasti sociální práce.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Řečová komunikace a její analýza

Co nabízíme:

Tým Fonetického ústavu se věnuje výzkumu nebo výukové a poradenské činnosti v těchto aplikovatelných oblastech:

 • akustická a poslechová analýza řečového projevu

 • detailní rozbor výslovnosti v češtině a v dalších jazycích

 • výuka výslovnosti češtiny i vybraných cizích jazyků

 • identifikace mluvčího a další úlohy související s forenzní fonetikou a audioexpertizou

 • fonetický přepis (transkripce)

 • statistické metody zpracování dat

 • posuzování kvality řečového projevu u mluvčích češtiny i jiných jazyků

 • forenzně fonetické analýzy (tzv. audioexpertiza), tedy foneticky motivovaná identifikace mluvčího


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Urbánní a regionální laboratoř URRlab

Urbánní a regionální laboratoř (URRlab) vedená doc. Ouředníčkem se na obecné úrovni zabývá geografií měst a osídlení, regionálním rozvojem a urbánními studiemi. V rámci svého výzkumu se pak detailněji věnuje vývoji sídelního systému, urbanizaci a suburbanizaci, socioprostorové diferenciaci, kriminalitě, sociální deprivaci, prostorové mobilitě a kvalitě života. Při svém výzkumu pracuje tým Urbánní a regionální laboratoře s kvantitativními i kvalitativními metodami analýz na různých řádovostních úrovních (např. stát, kraje, okresy, obce, městské části, sousedství), při kterých využívá geografické informační systému (GIS) a široké databáze prostorových dat.

Členové laboratoře se dlouhodobě podílí na řešení úkolů a projektů jak pro subjekty veřejné správy a samosprávy, tak i pro firmy. Své dlouholeté zkušenosti tak mohou nabídnout zájemcům o spolupráci v oblasti urbánního a regionálního plánování, populačních projekcích, posouzení dopadů na území (tzv. Territorial impact assessment), monitorování sociálních rizik, situačních analýz, tématické kartografii a navrhování možných scénářů politik.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Ústav dějin křesťanského umění

Ústav dějin křesťanského umění propojuje výuku s vědeckým bádáním, a to jak v oblasti dějin výtvarného umění, tak církevních i obecných dějin. Důraz je kladen na interdisciplinární propojení dějin umění s příbuznými obory jako je historie, církevní dějiny, pomocné vědy historické, archeologie, křesťanská ikonografie a liturgie.

Pracovníci ÚDKU mohou nabídnout vysoce kvalifikované vedení seminářů se zaměřením na malířství a dějiny umění, komentované prohlídky pražských památek a galerií v jazyce českém i anglickém či italském, odborné poradenství v oblasti heraldiky, šlechtických rodů a církevních řádů či posouzení pravosti uměleckých děl.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství nabízí vzdělávací programy k získání kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy a pro učitele II. stupně základní školy a pro učitele uměleckých škol: ZUŠ, SUŠ a konzervatoří.


Výzkumné zaměření ÚPRPŠ:

 • oblast dalšího rozvoje vzdělávání učitelů a jejich profesního rozvoje, pedeutologie

 • výzkum integrace dětí cizinců do českých školKompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Vzdělávání seniorů - Hudební místopis České republiky

Vzdělávání na Pedagogické fakultě není určeno jen těm, kdo přicházejí ze středních škol, aby získali učitelské vzdělání. Fakulta dnes vychází vstříc dalším věkovým skupinám - zájemcům, pro něž je sebevzdělávání neustálou potřebou. Významnou skupinu představují v tomto ohledu senioři.


Hudební místopis České republiky nabízí vzdělávání v oblasti české hudební historie v evropských souvislostech, které se uskutečňuje převážně v terénu, v kontaktu s aktuálními místy i s živou hudbou.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Zavádění výukových materiálů v matematice

Katedra matematiky a didaktiky matematiky se dlouhodobě věnuje otázkám spojeným s výukou matematiky a zaváděním nových technologií a přístupů do vyučování.


Nabídka:

Katedra nabízí spolupráci komerčním i nekomerčním subjektům při tvorbě a zavádění výukových materiálů, jejich testování, tvorbě metodik, jejich užívání a školení učitelů, a to nejen v oblasti zavádění nových postupů a technologií.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).

Poslední změna: 1. březen 2018 13:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám