Fakulta tělesné výchovy a sportu

Na této stránce najdete kompletní nabídku Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Aktivní životní styl a kvalita života

Výzkum je zaměřen na dvě základní tematické oblasti spojené s rolí různých forem sportu a pohybových aktivit při ovlivňování psychosociální dimenze kvality života. Jedná se jak o kontext individuální a mikro- sociální (jedinec, rodina, školní třida; výzkum vlivu pohybu na psychiku, self-concept, hodnoty, rozvoj mravního jednání, motorickou výkonnost atd.), tak o kontext makrosociální (analýza úlohy sportu jako společenského jevu, řízení organizací a etika a integrita sportu, hledání souvislostí mezi sociální stratifikací a zapojením do různých forem pohybových aktivit). Důraz je kladen především na specifické populační skupiny, např. děti a mládež, děti s ADHD, osoby se speciálními potřebami, menšiny, seniory, v návaznosti na možnou sociální exkluzi.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Biomedicínská laboratoř

Biomedicínská laboratoř UK FTVS se dlouhodobě zabývá výzkumem vztahů mezi zdravím a pohybovou aktivitou či sportem, soustředí se zejména na rozvoj a ověřování biomedicínských technologií a metodik, které poskytují informace o reakcích a projevech adaptací na tělesné zatížení.


Co nabízíme:

Laboratorní a terénní funkční zátěžová diagnostika (aerobní a anaerobní zátěžové testy), vyšetření reaktivity, svalové síly a plicních funkcí, biochemické analýzy, analýza tělesného složení, výživové poradenství, pořádání kursů celoživotního vzdělávání (Nutriční poradenství v praxi, Výživa a výživové poradenství).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Biomedicínské determinanty pohybu

K profilujícím a unikátním aktivitám UK FTVS je možné řadit hodnocení předpokladů pro pohybové zatížení a tím i pro nezávislost a sebeobslužnost seniorů a vybraných skupin pacientů – obézní, dialyzovaní, hendikepovaní, kardiaci a hodnocení efektu individuálních režimových opatření.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř biomechaniky extrémních zátěží

Co nabízíme:

  • Konzultační činnost v problematice interakce člověka s okolím.

  • Testování schopností řidiče na dynamickém automobilovém trenažeru, umožňujícím při sledování virtuálního okolí automobilu pomocí 6 řízených elektromotorů simulovat pohyby kabiny řidiče odpovídající reálné jízdě (jediný v ČR).

  • Analýza teplotního pole – termokamera – umožňuje analyzovat distribuci tepla např. únik tepla z budov, pevných i pohyblivých objektů, oblečení, povrchu těla apod.

  • Rychlokamera – analýza extrémně rychlých dějů – destrukce pevných předmětů, rozstřik tekutin, průnik střel do pevných i tekutých materiálů, crashtesty, důsledky úderů, pádů atd.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř sportovní motoriky

Pracoviště se zabývá objektivizací a determinací lidského pohybu a lidské motoriky, diagnostikou trénovanosti a sportovního výkonu. Je orientované na problematiku pohybové motoriky člověka z pohledu kinantropologických

aspektů. Předmětem vědeckého zkoumání je motorický projev člověka (vnější projev) stejně jako vnitřní odezva lidského organizmu

(vnitřní příčiny) v širokém spektru sportovních činností (výkonnostně orientovaná pohybová zdatnost) a zdravotně preventivních aspektů (zdravotně orientovaná pohybová zdatnost).

Pracoviště představuje přední výzkumné centrum v oblasti pohybových a sportovních aktivit. Řeší úkoly spojené s hodnocením stavu

trénovanosti jako důsledku aplikovaných pohybových aktivit, posuzuje tělesné složení, hodnotí aerobní i anaerobní předpoklady, pohybový režim a zpracovává intervenční pohybové programy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Pohybové aktivity jako prostředek rozvoje sportovní výkonnosti i aktivního životního stylu

Co nabízíme:

  • Sportovní a pohybově rekreační akce pro děti, mládež, dospělé, seniory i zdravotně postižené.

  • Vzdělávací kurzy a semináře dle jednotlivých sportovních odvětví (atletika, gymnastika, plavání, sportovní hry, sporty v přírodě, technické a úpolové sporty, aplikované pohybové aktivity).

  • Školení a doškolení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na pohybové aktivity.

.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Poslední změna: 25. červen 2018 11:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám