Fakulta sociálních věd

Na této stránce najdete kompletní nabídku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Analytici se zaměřením na severoamerický region

Co nabízíme?

 • analýza česko–amerických vztahů

 • odborné posouzení vnitřních zdrojů americké zahraniční politiky

 • zhodnocení možností exportu českých výrobků do USA

 • analýza průběhu a dopadů prezidentských voleb na americko–české vztahy

 • informace o možnostech česko–americké kulturní, vědecké a výzkumné spolupráce (ve spolupráci s Fulbrightovou komisí v ČR)

 • analýza aktuální kanadské i mexické zahraniční politiky s ohledem na české obchodní zájmy

 • analýza souvislostí dohody TTIP s geopolitickými prioritami České republiky

 • analýza dopadů dohody TTIP pro české firmy a českou ekonomiku jako celek

 • analýza souvislostí dohody CETA mezi Kanadoua EU, její dopady pro české firmy i českou ekonomiku jako celek


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Analytická skupina pro dopravní ekonomii, geografii a politiku

Co nabízíme?

 • analýzy a modelování poptávky na trzích dopravních služeb,

 • 
analýzy dopravní obslužnosti území,

 • socioekonomická analýzy role veřejné dopravy v životě 
obyvatel území a analýzy dopravní dostupnosti,

 • optimalizace zadávání veřejných soutěží v dopravě,

 • analýzy efektivity a nákladové struktury firem v odvětví dopravy,

 • cost-benefit analýzy infrastrukturních projektů,

 • analýzy koncentrace a konkurence v odvětví dopravy,

 • 
kritické revize dopravních politik a strategických dopravních dokumentů a implementace evropské legislativy v odvětví veřejné dopravy,


 • socioekonomické a komparativní analýzy systémů dopravy a dopravního plánování zemí a regionů


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Balkánská, středoevropská a eurasijská pracovní skupina

 • Vypracování odborných studií, pracovních podkladů týkajících se historie, politického systému, mezinárodní situace, hospodářství, geografických vztahů, právního systému, společnosti či jazyku daného teritoria, státu či jiné nižší územně správní jednotky

 • Zprostředkování kontaktů ve vědecké a politické sféře

 • Posudky výzkumných projektů a publikací

 • Konzultace odborných textů v cizích jazycích (srbština, 
chorvatština, polština, maďarština, rumunština, ruština, ukrajinština, arménština, ázerbájdžánština/ turečtina, perština/tádžičtina)

 • Navázání spolupráce s českými institucemi v regionu


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Centrum pro mediální studia (CEMES)

 • Analýzy mediálního pokrytí vybraných témat
a událostí. Rozsah a podobu analýzy vždy připravujeme na míru dle individuálních požadavků zadavatele. 


 • Tvorbu návrhů mediálních strategií a spolupráci při jejich realizaci. 


 • Poradenství, školení a konzultantskou činnost v oblasti práce s médii a PR. 


 • Mediální trénink a koučování. 


 • Odborná posouzení analytických postupů a metodik 
hodnocení mediálních kampaní. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES)

Co nabízíme?

 • Analyticko-poradenskou činnost věcné nebo metodologické povahy pro organizace a orgány veřejné správy, které ve své činnosti uplatňují prognózování a strategické řízení;

 • pedagogickou činnost v oblasti vzdělávání úředníků a analytiků veřejné správy;

 • obecně edukační činnost v rámci působení ve veřejném mediálním prostoru.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)České politické strany, stranictví a stranické systémy

Co nabízíme?

 • Analýza stranických programů a expertních kapacit jednotlivých stran. 
Analýza komunikační strategie politické strany, zejména specifických lokálních aktérů stranického typu nebo role lokálního stranického aparátu a jeho možnosti ovlivnit centrálu.

 • Analýza vnitrostranického stavu (vnitrostranické komunikační kanály, jejich efektivita a směr bottom-up, nebo top-down; e-stranictví a schopnost implementovat nové praktiky; skutečná podoba stranického aparátu a členství, zvláště u nových stran). 


 • Analýza stran na lokální úrovni. 
Analýza s přihlédnutím k zahraničnímu kontextu.

 • Možnost vedení mezinárodního srovnávacího výzkumu (jak v západní Evropě, tak i ve středoevropském či východoevropském prostoru). Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Deutsch security square

Deutsch Security Square je výzkumné centrum zaměřené na problematiku bezpečnosti, které navazuje na myšlenkovou tradici amerického politologa pražského původu Karla Deutsche. Jeho cílem je transparentní, kolektivní a transdiciplinární výzkum v následujících oblastech:

 • kritická bezpečnost,


 • bezpečnost a technologie,


 • sociologie bezpečnosti,


 • strategická studia,


 • řešení a transformace konfliktů,

 • bezpečnost malého státu,


 • radikalizace a terorismus.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Ekonomie v hospodářské soutěži a regulaci

Zpracováváme znalecké posudky, studie a expertízy z oboru soutěžní a regulatorní ekonomie. Příkladem mohou být:

 • definování relevantního produktového a geografického trhu, 


 • posouzení tržní síly, 


 • analýza možného zneužití dominantního postavení, 


 • analýza kartelů, 


 • analýza horizontálních a vertikálních dohod, 


 • výpočty škod, 


 • posouzení regulatorních rizik, 


 • a mnohé další... Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Finanční analýza a oceňování

Nabízíme:

 • Participaci na projektech, které zahrnují ocenění firem či jejich částí.

 • Vypracování expertního stanoviska k ocenění firmy.

 • Odhad ceny kapitálu firem.

 • Vypracování stanoviska k dopadům legislativních a regulačních změn v oblasti oceňování.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Finanční ekonometrie

Nabízíme konzultace, poradenství, metodickou pomoc, kvantitativní analýzy a školení, zejména v oblastech:

 • pokročilá statistická analýza dat,

 • finanční ekonometrie,

 • měření rizika,

 • vyhodnocení kreditního rizika.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Hodnocení efektivity a produktivity

Nabízíme analýzu efektivity či produktivity firem (homogenních poboček), veřejných institucí či samosprávních jednotek na základě dodaných údajů.

 • Zkonstruujeme ranking subjektů dle jejich efektivity.

 • Určíme subjekty, které by měly změnit své fungování a směřovat k vyšší efektivitě. 


 • Vytipujeme faktory v kompetenci subjektů, které ovlivňují efektivitu, a tedy na které je třeba působit, aby se efektivita zvýšila. 


 • Definujeme charakteristiky, které mají vliv na efektivitu, avšak jsou mimo kompetenci daných subjektů. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Kvalitativní výzkum v praxi

Tým Kvalitativní výzkum v praxi tvoří seskupení odborníků z oborů sociologie a sociální antropologie, kteří se ve své akademické praxi zaměřují na používání inovativních metod společenskovědního kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum obecně představuje výzkumný přístup, který je vhodný všude tam, kde chceme hlouběji porozumět motivacím lidského jednání, kulturním významům, jež se odráží v jednání lidí (např. v přístupu k práci a v porozumění jejím výsledkům), nebo tam, kde chceme porozumět hodnotám v lidském jednání.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Lokálnípolitika.cz

 • Transfer znalosti reforem, zkušeností, modelů, řešení z evropských zemí.

 • Vytváření podkladů a řešení pro komunální legislativu.

 • Poradenství v rámci našeho výzkumného zaměření.

 • Zpracování výzkumů a studií na různá témata z politologického výzkumu komunální úrovně, (např. otázky spojené se slučováním obcí a meziobecní spoluprací, politickými aspekty financování obcí – finanční autonomií, problematikou zadlužených obcí).

 • Analýzy místního politického a stranického systému.

 • Spolupráci při zadávání témat závěrečných prací a studentské stáže.

 • Dále na přání zorganizujeme workshopy nebo přednášky na vybraná témata. V neposlední řadě pak můžeme nabídnout zprostředkování kontaktu s absolventy studijního oboru politologie (především se zaměřením na výzkum lokální politiky) např. formou propagace mezi studenty.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Makroekonomická politika

 • Jsme schopni zpracovat komplexní analýzy makroekonomického prostředí a finanční stability.

 • Vytváříme predikce makroekonomického prostředí. 


 • Pracujeme na empirických analýzách fenoménů 
souvisejících s naším výzkumným zaměřením. 


 • Umíme zpracovávat velká data a využít je pro naše 
analýzy. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Marketing a public relations

 • Tvorba návrhů komunikačních strategií (pro konkrétní projekty i instituce).

 • Pomoc s popularizací vědecké činnosti v různých výzkumných oblastech.

 • Poradenství v oblasti managementu malých a středních podniků.

 • Konzultační činnost na poli strategické komunikace vládních a neziskových organizací.

 • Analýzy a konzultace v oblasti marketingu cestovního ruchu.

 • Analýzy týkající se migrace a jejího dopadu na pracovní trh.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Mediální výchova

Co nabízíme?

 • Poskytování mediálního vzdělávání pro různé skupiny obyvatel (školení či kurzy pro učitele, rodiče, seniory, další pedagogické pracovníky atd.).

 • Poskytování poradenství v oblasti rozvoje mediální gramotnosti pro školy i veřejnost (např. poradenství pedagogickým pracovníkům ohledně vhodných aktivit v oblasti mediální výchovy).

 • Tvorbu odborných i metodických publikací, webových portálů, případně i dalších materiálů, které by mohly být oporou pro zájemce o realizaci mediální
výchovy (např. učitele, rodiče). Kvalitních materiálů 
v této oblasti je stále nedostatek a pokud existují, nezaměřují se na celou oblast mediální výchovy, ale pouze na její část – zpravidla na bezpečnost na internetu.

 • Zpracování analýz v oblasti mediální výchovy
a gramotnosti (např. pro Radu pro rozhlasové
a televizní vysílání, která se oblasti mediální výchovy ze zákona věnuje). Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Německá a rakouská studia

Co nabízíme?

 • vypracování odborných studií, posudků a pracovních podkladů týkajících se historie, politického systému, mezinárodní situace, hospodářství, geografických vztahů, právního systému a společnosti německy mluvících zemí

 • posudky výzkumných projektů a publikací

 • zprostředkování kontaktů ve vědecké a politické sféře


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Pragonomics: Ekonomie pro hodnocení dopadů veřejných politik a lepší vládnutí

Co umíme?

 • Zodpovězení důležitých otázek pomocí moderních kvantitativních metod na základě nejlepších dat.

 • Kvalitativní a kvantitativní analýza veřejných politik a jejich návrhů.

 • Hodnocení dopadů veřejných politik na domácnosti, firmy a různá odvětví ekonomiky.

 • Analýza dat z různých zdrojů a oblastí: mezinárodní obchod a finance, firemní finance, rozmanité charakteristiky zemí, veřejné zakázky, evropské fondy, veřejné finance.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)Rozhlasová a televizní laboratoř

Naším primárním posláním je zajišťování výuky rozhlasové a televizní specializace oboru žurnalistika na FSV UK. RTL je ale zároveň plně vybaveným studiem, které nabízí služby v oblasti audiovize, zejména pak:


 • Natáčení, produkci a postprodukce audiovizuálních pořadů, reportáží, záznamy přednášek a významných událostí.

 • Vícekamerové i jednokamerové přímé přenosy po internetu (streaming).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF)
Poslední změna: 25. červen 2018 11:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám