2. lékařská fakulta

Na této stránce najdete kompletní nabídku 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.

Dětské kardiocentrum

Nabízíme:

Dětské kardiocentrum může nabídnout postgraduální trénink v oboru dětské kardiologie a kardiochirurgie domácím i zahraničním lékařům, účast na mezinárodních výzkumných projektech a charitativních a humanitárních misích.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Genomika CLIP

Nabízíme bioinformatickou analýzu výsledků sekvenování nové generace ze všech současných NGS přístojů. Z vašich primárních dat vytvoříme přehledné a snadno dostupné výsledky. Máme k dispozici hardware pro rychlou analýzu rozsáhlých NGS dat. Naši specialisté jsou vzdělaní jak v matematických, tak v biologických oborech, což zajišťuje komplexní přístup.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř CLIP cytometrie

Zabýváme se buněčnou analýzou, především průtokovou cytometrií. Provádíme referenční diagnostiku hematologických malignit i imunodeficiencí dětského věku pro celou ČR. Provádíme monitoraci léčebné odpovědi (stanovení minimální residuální nemoci), monitoraci funkční imunitní odpovědi (Cytomegalovirus), vyvíjíme nové metodické přístupy, včetně bioinformatické analýzy dat. Jsme zakládající laboratoří konsorcia EuroFlow, členem AIEOP-BFM Flow Network.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř molekulární patologie

Nabízíme:

 • Spolupráci ve všech čtyřech oblastech molekulární diagnostiky a prediktivního testování

 • Konzultační molekulární analýzu

 • V rámci mezilaboratorní kontroly poskytujeme vzorky, vyšetření a zhodnocení vyšetření Ig/TCR klonality, detekce minimální reziduální nemoci, vyšetření specifických fúzních genů u lymfomů a sarkomů, mutační analýzu prediktivních markerů (geny EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, CKIT, PDGFRA, BRCA1/2).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř pro vyšetřování povrchu oka

Nabízíme:

 • Podrobné vyšetření stavu povrchu oka, vč. měření osmolarity slz, optická koherentní tomografie (OCT; vyšetření předního i zadního segmentu oka), ultrazvuková biomikroskopie (UBM), in vivo rohovková konfokální mikroskopie.

 • Vyšetření stavu nervových vláken rohovky u očních, neurologických i dalších systémových onemocnění.

 • Monitorace odpovědi na léčbu.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř spinové elektronové rezonance

Nabízíme:

 • Měření superoxidů v krvi a malých tkáních

 • Měření oxidu dusnatého

 • Měření antioxidační kapacity látek

 • Monitoraci produkce kyslíkových radikálů v průběhu léčby


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Ústav histologie a embryologie

Nabízíme:

 • výzkum remodelace stěny dýchacích cest u bronchiálního astmatu, zvířecí modely

 • výzkum remodelace stěny plicních a placentárních cév

 • ultrastruktura řasinek, vysokorychlostní videomikroskopie

 • výzkum a diagnostika pomocí TEM

 • lektinová histochemie a imunohistochemie na parafínových a zmrazených řezech


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.

Ústav imunologie

Nabízíme využití zobrazovacího cytometru Image Stream X Mark II,který kombinuje průtokovou cytometrii s mikroskopickou analýzou obrazu. Z průtokové cytometrie využívá rychlost analýzy, robustnost a citlivost, z mikroskopie možnost analýzy morfologie a prostorového rozložení signálu v analyzovaných buňkách. Přístroj

umožňuje studovat zejména buněčnou signalizaci, internalizaci&fagocytózu, apoptózu, autofágii, intracelulární kolokalizaci, morfologii a buněčné interakce. A to vše s velkou statistickou robustností. Díky zobrazení je možné eliminovat artefakty, jako jsou například nebuněčné objekty či agregované protilátky.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Ústav lékařské mikrobiologie

Nabízíme:

 • Komplexní diagnostika bakteriálních, virových, mykotických a parazitárních infekcí.

 • Identifikace bakteriálních patogenů pomoci panbakteriální detekce a sekvenace genu pro 16S rRNA.

 • Typizace izolátů - S. aureus, C. difficile, P. aeruginosa, B. cepacia komplex (PFGE, MLST, RAPD, spa-typizace).

 • Detekce mechanismů rezistence u grampozitivních bakterií (makrolidy, aminoglykosidy, betalaktamy, aj.)

 • Detekce a typizace některých virových onemocnění ve vzorcích krve i tkání (lidský cytomegalovirus, šestý lidský herpesvirus (HHV-6), zejména v podobě chromozomální integrace viru, adenoviry, HSV aj.)


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.

Ústav neurověd

Nabízíme:

 • Měření koncentrací iontů, extracelulárního objemu a tortuozity in situ a in vivo za pomocí iontově selektivních mikroelektrod

 • Měření biopotenciálů v živé tkáni

 • Fluorescenční mikroskopie buněčných kultur a vzorků tkáně

 • Obrazovou analýzu včetně 3D-morfometrie


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Poslední změna: 6. září 2018 10:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám