Přírodní vědy


Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru. Studium je určeno pouze absolventům magisterských a inženýrských studijních oborů biologických či oborů příbuzných (např. ekologie, životní prostředí apod.), kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku biologie a přírodopisu na základních a středních školách. Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Předpoklady: Ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského respektive inženýrského stupně studijních biologických, případně jim blízkých programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání.

Garant programu: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 320

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 06


Doplňující pedagogické studium - geografie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru. Studium je určeno pouze absolventům magisterských a inženýrských studijních oborů geografických či oborů příbuzných (ekologie, životní prostředí, regionální ekonomie apod.), kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku geografie na základních a středních školách. Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Předpoklady: Ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského respektive inženýrského stupně studijních geografických, případně jim blízkých programů, které nejsou.

Garant programu: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 254

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 067


Doplňující pedagogické studium - geologie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru. Podmínkou přijetí do studia je současné studium v magisterském studijním programu geologie na PřF UK (zapsat se do DPSGE je možné nejdříve zároveň se zápisem do studia NMgr. programu) nebo absolvované magisterské nebo inženýrské studium na jiné VŠ s obdobným zaměřením. Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Předpoklady: Absolvované magisterské nebo inženýrské studium geologických oborů na VŠ, studium magisterského nebo doktorského oboru na Přírodovědecké fakultě, které nejsou zaměřeny na vzdělávání.

Garant programu: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 256

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 067


Doplňující pedagogické studium - chemie - učitelství pro SŠ a ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru. Studium je určeno absolventům magisterského a inženýrského studia chemických oborů na VŠ a absolventům bakalářského studia chemie, kteří před ukončením DPS získají titul Mgr. v oblasti chemických oborů, pokud si chtějí rozšířit svoji kvalifikaci o učitelství chemie. Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Předpoklady: Podmínkou přijetí do studia je ukončené nebo v současnosti probíhající magisterské nebo inženýrské studium neučitelských chemických oborů, osvědčení o absolvování studia může být vydáno pouze po předložení diplomu o absolvování magisterského nebo inženýrského studia chemických oborů na VŠ.

Garant programu: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 280

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Veronika Tesaříková

Email:

Telefon: 221 951 067


Finanční gramotnost

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Vstupy do problematiky finanční gramotnosti, cenné papíry, vklady, úvěry.

Předpoklady: Bez přijímací zkoušky.

Garant programu: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 16

Cena: 800 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Alena Blažková

Email:

Telefon: 951 553 226


Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika.

Předpoklady: Vysokoškolské vzdělání, vypracování vstupního testu (všeobecná část a odborná část daného předmětu).

Garant programu: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 288

Cena: 15 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Daniela Pysková

Email:

Telefon: 221 911 250


Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika.

Předpoklady: Vysokoškolské vzdělání, vypracování vstupního testu (všeobecná část a odborná část daného předmětu).

Garant programu: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 288

Cena: 15 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Daniela Pysková

Email:

Telefon: 221 911 250


Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika.

Předpoklady: Vysokoškolské vzdělání, vypracování vstupního testu (všeobecná část a odborná část daného předmětu).

Garant programu: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 288

Cena: 15 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Daniela Pysková

Email:

Telefon: 221 911 250


Mimořádné studium

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Posluchači mimořádného studia si mohou zapsat vyučovaný předmět, resp. předměty v daném semestru. Vyžadují-li to kapacitní důvody, může fakulta omezit počet posluchačů, kteří si mohou zapsat daný předmět. Studium probíhá v kombinované formě studia, pokud ovšem posluchačům mimořádného studia dovolí čas, mohou se zúčastňovat přednášek i cvičení se studenty v prezenčním studiu. V tomto druhu studia není povinná kontrola splněných povinností, tzn. že záleží na vůli posluchače mimořádného studia, zda bude skládat z předmětů zkoušky a zápočty. Zkoušky a zápočty ze zapsaných předmětů však musí uchazeč vykonat nejpozději do konce akademického roku, na který byl ke studiu přijat a ve kterém si předměty rovněž zapsal.

Předpoklady: Podmínkou pro přijetí je doložení znalosti českého nebo slovenského jazyka jedním z následujících způsobů:

- dokladem o absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,

- dokladem o absolvování alespoň dvouletého studia v českém nebo slovenském jazyce na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR,

- dokladem o vykonání zkoušky z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší.

Garant programu: doc. RNDr. František Chmelík, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 100

Cena: 10 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Lucie Šimůnková

Email:

Telefon: 951 551 259


Mimořádné studium (v AJ)

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: angličtina

Anotace: Posluchači mimořádného studia si mohou zapsat vyučovaný předmět, resp. předměty v daném semestru. Vyžadují-lito kapacitní důvody, může fakulta omezit počet posluchačů, kteří si mohou zapsat daný předmět. Studium probíhá v kombinované formě studia,pokud ovšem posluchačům mimořádného studia dovolí čas, mohou se zúčastňovat přednášek i cvičení se studenty v prezenčním studiu. V tomto druhu studia není povinná kontrola splněných povinností, tzn. že záleží na vůli posluchače mimořádného studia, zda bude skládat z předmětů zkoušky a zápočty. Zkoušky a zápočty ze zapsaných předmětů však musí uchazeč vykonat nejpozději do konce akademického roku, na který byl ke studiu přijat a ve kterém si předměty rovněž zapsal.

Předpoklady: Podmínkou pro přijetí je doložení znalosti anglického jazyka na úrovni alespoň C1.

Garant programu: doc. RNDr. František Chmelík, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 100

Cena: 140 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Kristýna Kysilková Ph.D.,

Email:

Telefon: 951 551 217


Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Vzdělávací cíl: Seznámit vyučující z 1. stupně ZŠ s možnostmi provádění jednoduchých pokusů v předmětu přírodověda. Seznámit učitele s metodikou provádění jednoduchých experimentů. Seznámit učitele s nejběžnějšími miskoncepcemi spojenými s tématy spadajícími do výuky přírodovědy na 1. stupni ZŠ.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 24

Cena: 0 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

Email:

Telefon: 951 552 410


Škola učitelů informatiky

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Škola učitelů informatiky je dvoutýdenní internátní školení pro učitele informatiky na středních školách. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení u počítačů a samostatné práce s pomocí lektorů. Zaměřuje se na problematiku programování, vytváření webových stránek, návrh databází a práce s nimi, operační systémy a sítě. Účastníci se seznámí s pokročilejšími prvky práce s uživatelským softwarem a se současným výukovým softwarem.

Předpoklady: Bez přijímací zkoušky.

Garant programu: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Místo konání: Lipnice nad Sázavou

Délka programu v hodinách: 83

Cena: 9 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Lenka Forstová

Email:

Telefon: 951 554 209


Škola učitelů informatiky sekce A – zaměřená na programování

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Škola učitelů informatiky je intenzívní jedenáctidenní školení pro učitele informatiky. Cílem Školy je doplnit učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Na rozdíl od jiných školení nevychází náplň Školy jen z toho, co by měli umět žáci, ale nabízí učitelům celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze samostatné práce. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení u počítačů a samostatné práce s pomocí lektorů.

Výuka v sekci A je více zaměřená na programování. Je určena těm, kteří již mají hlubší znalosti (např. účastníkům předchozích běhů naší školy). Je vhodná i pro absolventy informatiky, protože náplní přednášek jsou i nové partie, které se ještě nedávno nikde nepřednášely. Chceme tak účastníky kurzu připravit například pro vedení volitelných seminářů, o které je na středních školách stále větší zájem.

Předpoklady: Bez přijímací zkoušky.

Garant programu: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Místo konání: Lipnice nad Sázavou

Délka programu v hodinách: 85

Cena: 8 000 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Lenka Forstová, Mgr. Radmila Hacklová

Email:

Telefon: 951 554 209


Škola učitelů informatiky sekce B – zaměřená na aplikace použitelné ve výuce

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Škola učitelů informatiky je intenzívní jedenáctidenní školení pro učitele informatiky. Cílem Školy je doplnit učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Na rozdíl od jiných školení nevychází náplň Školy jen z toho, co by měli umět žáci, ale nabízí učitelům celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze samostatné práce. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení u počítačů a samostatné práce s pomocí lektorů.

V sekci B je oproti sekci A věnována menší časová dotace na programování a získaný čas je věnován seznámení s dalšími aplikacemi vhodnými pro zařazení výuky ICT.

Pro výuku v sekci B nepředpokládáme konkrétní znalosti, pouze pokročilou zkušenost práce na počítači. Tato sekce je přístupná i učitelům základních škol, kteří se o informatiku hlouběji zajímají (tím není řečeno, že se nemohou přihlásit do sekce A). V krajním případě je výuka v této sekci přístupná i těm, kdo informatiku zatím neučí a chtěli by z ní získat solidnější vědomosti.

Předpoklady: Bez přijímací zkoušky.

Garant programu: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.

Místo konání: Lipnice nad Sázavou

Délka programu v hodinách: 85

Cena: 9 010 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Lenka Forstová, Mgr. Radmila Hacklová

Email:

Telefon: 951 554 209


Výuka matematiky s podporou dynamického software

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Absolventi kurzu získají dovednosti potřebné k využívání dynamického software ve výuce matematiky a seznámí se s možnostmi jeho zařazení do různých témat školské matematiky. Dále se seznámí s přínosy i riziky integrace programu dynamické matematiky a s možnostmi jeho využití k motivaci žáků a zvýšení jejich zájmu o matematiku.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 24

Cena: 900 Kč

Kontakt: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Alena Blažková

Email:

Telefon: 951 553 226Poslední změna: 24. květen 2018 16:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám