Humanitní vědy


Autogenní trénink - základní stupeň

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program je tvořen šesti dvouhodinovými semináři, které se skládají z teoretické i praktické výuky a jsou doplněny on-line kurzem. Cílem programu je osvojení základního stupně autogenního tréninku - účinné relaxační metody, která spočívá v koncentrativním sebeuvolnění. Metoda vychází ze vzájemných souvislostí mezi psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím příčně pruhovaného svalstva. Využití autogenního tréninku je široké: relaxace, podpůrná léčba různých neurotických poruch, funkčních poruch, psychosomatických onemocnění, zdokonalování vlastních schopností, posilování psychické odolnosti, zvládání zátěže, trémy atd. Pojetí výuky zohledňuje specifika příslušníků pedagogických povolání.

Předpoklady: Vstupní podmínkou je odborná způsobilost pedagogického pracovníka ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb. (tzn. kvalifikace učitele, vychovatele, asistenta pedagoga, pedagoga volného času aj.).

Garant programu: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 12

Cena: 1 500 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 900 219


Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: angličtina

Anotace: Program je zaměřen na pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Anglický jazyk pro střední školy a druhý stupeň základních škol.

Předpoklady: Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Garant programu: PhDr. Bohuslav Dvořák

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 260

Cena: 33 450 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221900232


Bibliodrama

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Bibliodrama je jedna z interaktivních, kreativních metod práce s biblickým textem, jež využívá postupů zážitkové pedagogiky, skupinové práce a biblické exegese. Jejím hlavním cílem je osobní setkání člověka s biblickým poselstvím, a to na rovině zkušenosti. Nejde tedy primárně o poznání racionální, nýbrž existenciální, o konfrontaci osobních zkušeností jednotlivce se zkušenostmi ostatních členů skupiny a s hodnotami uloženými v biblickém textu.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 48

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 402


Církevní dějiny starověku

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Kurz představuje církevní dějiny od 1. do 6. století.

Předpoklady: Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Garant programu: David Vopřada, Dr.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 26

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Čeština a česká kultura

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Netradiční letní kurz češtiny Čeština a česká kultura je určen zájemcům – cizincům o českou kulturu a české reálie. Kromě intenzivní výuky češtiny jako cizího jazyka na všech jazykových úrovní podle SERR nabízí bohatý kulturní program zaměřený na setkávání se zajímavými osobnostmi českého kulturního a společenského života. Upevnění nebo rozvíjení výchozí jazykové úrovně A0, A1, A2, B1, B2, C1.

Předpoklady: Dolní věková hranice 16 let.

Garant programu: Mgr. Marie Poláčková

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 100

Cena: 915 EUR

Kontakt: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Mgr. Eva Benešová

Email:

Telefon: 224 921 015


Četba patristického textu 2

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Četba vybraného textu některého z latinských církevních otců.

Předpoklady: Úhrada úplaty za účast.

Garant programu: David Vopřada, Dr.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 52

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Četba řeckých novozákonních textů

Forma výuky: kombinovaný

Jazyk: čeština

Anotace: Četba a filologická interpretace vybraných ukázek z Nového zákona. Srovnávání řešení českých překladů Nového zákona. Vstupy z teorie překladu.

Cílem je získání zběhlosti v práci s originálními řeckými texty, seznámení s různorodostí jazyka a stylu jednotlivých novozákonních spisů, nastínění některých problémů teorie překladu v rámci práce s těmito texty.

Předpoklady: Předpokládá se znalost řečtiny na úrovni absolutoria kursu novozákonní řečtina 1, 2, 3 nebo úvod do nz. řečtiny 1, 2.

Garant programu: doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 72

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Didaktika anglického jazyka

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Obsah tohoto programu vychází z požadavků pro složení tří cambridgeských zkoušek vedoucích k získání kvalifikace učitele anglického jazyka Teaching Knowledge Test (TKT). Obsahové rozvržení učiva na tři moduly odpovídá těmto třem zkouškám a každý modul je také touto zkouškou zakončen. Každému modulu je věnováno 18 hodin včetně složení zkoušky. Cena za každou zkoušku je započtena v ceně kurzu. Účastníci obdrží i některé studijní materiály. Vzhledem k tomu, že organizátor je současně i autorizovaným centrem pro cambridgeské zkoušky, zajišťuje i náležitosti se zkouškami spojené.

Předpoklady: Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Garant programu: PhDr. Bohuslav Dvořák

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 60

Cena: 20 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Doplňující didaktické studium anglického jazyka

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: angličtina

Anotace: Obsah programu vychází z požadavků pro složení tří cambridgeských zkoušek vedoucích k získání kvalifikace učitele anglického jazyka Teaching Knowledge Test (TKT). Obsahové rozvržení učiva na tři moduly odpovídá těmto třem zkouškám a každý modul je také touto zkouškou zakončen. Každému modulu je věnováno 18 hodin včetně složení zkoušky.

Předpoklady: Dokončené magisterské studium pedagogického směru nebo alespoň započaté studium v oblasti pedagogických věd.

Garant programu: PhDr. Bohuslav Dvořák

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 60

Cena: 20 560 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Doplňující didaktické studium ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: ruština

Anotace: Cílem vzdělávací akce je poskytnout účastníkům možnost získat kvalifikaci učitele ruského jazyka pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ. Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky ruského jazyka se zaměřením na daný stupeň. Studium je zacíleno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve vzdělávacím oboru Další cizí jazyk – Ruský jazyk, přičemž jsou akcentovány základní principy výuky zaměřené na rozvoj komunikativní kompetence žáků v nejširším slova smyslu. Účastníci programu se seznámí i s možnostmi rozvoje komunikativní kompetence ve výuce ruského jazyka na odpovídajícím stupni školy, se základy managementu výuky ruského jazyka a s nejnovějšími trendy ve výuce ruského jazyka, vč. využití ICT ve výuce atd. Účastníci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytně nutné pro výkon profese učitele ruského jazyka na příslušném stupni školy.

Předpoklady: 1) magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole;

2) znalost všeobecného ruského jazyka minimálně na úrovni C1 podle SERRJ doložená odpovídajícím certifikátem či vysvědčením o absolvování státní jazykové zkoušky všeobecné.


Vzdělávací program je určen pro:

1) absolventy magisterského studijního programu pedagogického zaměření oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ;

2) absolventy magisterského studijního programu nepedagogického zaměření a studia v oblasti pedagogických věd (dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., § 2);

3) absolventy magisterského studijního programu nepedagogického zaměření, kteří zahájili a souběžně studují program v oblasti pedagogických věd (dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., § 2).


Všichni uchazeči (a to včetně rodilých mluvčích) musí doložit osvědčení prokazující znalost ruského jazyka na úrovni nejméně C1 podle SERRJ.


Vzdělávací program je také vhodný pro učitele ruského jazyka, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku jazyka na dalším stupni školy (například učitelé ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ si tak mohou rozšířit kvalifikaci o výuku ruského jazyka na SŠ).

Garant programu: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 70

Cena: 8 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Email:

Telefon: 224 491 872


Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je představit specifika výuky češtiny jako cizího jazyka. Program je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti metodiky, didaktiky se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk, doplnění, či získání nových poznatků z oblasti sociokulturní, na využití jak klasických metod při výuce češtiny jako cizího jazyka, tak netradičních přístupů. Účastníci se také seznámí s evropskou politikou výuky cizích jazyků a současným jazykovým vývojem v češtině. Účastníci získají kvalifikaci vyučovat češtinu jako cizí nebo druhý jazyk.

Předpoklady: Určeno pro učitele nerodilých mluvčích češtiny v ČR i v zahraničí (se zaměřením na výuku dětí i dospělých).

Garant programu: PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 128

Cena: 14 950

Kontakt: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Petra Jirásková

Email:

Telefon: 774 537 011


Ekleziologie

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Jestliže pojednání o Církvi patřilo tradičně do oboru fundamentální teologie, bude na úvod vysvětleno, proč se dnes nachází v teologii dogmatické. Program bude rozdělen na dvě základní části. Nejprve v tzv. dějinné ekleziologii budou probrány způsoby, jakými bylo tajemství Církve reflektováno v průběhu dějin. Následuje vlastní teologická část: Církev je "de Trinitate", svou konkrétní podobou jako "communio sanctorum", která má svůj podstatně eschatologický rys jako "ecclesia viatorum".

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Ekumenismus

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Pro pochopení ekumenických snah je nezbytné si uvědomit dějinné okolnosti vzniku různých církví a církevních společenství. První část programu se nejprve bude zabývat dějinným panorámatem ekumenické situace, následovat bude téma ekumenismu v pohledu teorie dialogu. Druhá část bude věnována základním tematickým okruhům současné ekumenické scény. Poslední část bude věnována základním principům ekumenického přístupu katolické církve a současné ekumenické debatě.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Eschatologie

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti o katolické eschatologii v dějinné i teoretické perspektivě. Výklad studijní literatury je doplněn o rozšiřující perspektivy.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Evangelizace

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program se skládá např. z těchto témat:

 • Struktura povolání k víře biblicky

 • Sociální podmínky a sociální důsledky přijetí křesťanské víry

 • Víra, její členitost a její podoby

 • Křesťanská víra uprostřed mnohosti nabídek

 • Role evangelizujícího

 • Pozice a situace evangelizovaných

 • Bůh jako "první hybatel víry"

 • Obrácení, druhé obrácení, návrat k dříve prožitému

 • Vztah obrácení - socializace - inkulturace

 • Kristocentrismus křesťanské víry

 • Zastavení nad Evangelii niuntiandi

 • Lumen fidei z hlediska evangelizace.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Kam kráčejí dějiny? – exkurz do filosofie dějin

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Existují společné dějiny lidstva? Mají dějiny smysl? Co v dějinách vítězí? Kurz věnovaný filosofii dějin ukáže, jak na tyto otázky odpovídali sv. Augustin, J. G. Herder, G. W. F. Hegel, Jan Patočka, případně další velké postavy evropské myšlenkové tradice.

Předpoklady: Otevřeno všem zájemcům.

Garant programu: doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 28

Cena: 500 Kč / přihláška

Kontakt: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Zdeňka Trojanová

Email:

Telefon: 221 988 213


Kanonické právo

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program představuje dvou-semestrální vzdělávací cyklus pro získání základních kompetencí v oblasti kanonického práva a skládá se ze tří předmětů: Kanonické právo 1, Kanonické právo 2 a Konfesní právo.

Předpoklady: Znalost teorie a filosofie práva; jiné právní vzdělání je výhodou.

Garant programu: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 104

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Knihy básnické a sapienciální

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní informace o příslušných knihách Písma svatého Starého Zákona s příklady exegeze relevantních perikop. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1 (KBIB006) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Knihy prorocké a apokalyptické

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní informace o příslušných knihách Písma svatého Starého Zákona s příklady exegeze relevantních perikop. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 2 (KBIB015) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 48

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Nové didaktické metody náboženské pedagogiky

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Kurz uvádí do nových metod náboženské pedagogiky.

Předpoklady: Nejsou stanoveny žádné podmínky.

Garant programu: PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 6

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Novozákonní epištoly

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Novozákonní epištoly (KBIB007) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.

Předpoklady: Doporučuje se základní znalost biblické řečtiny.

Garant programu: doc. ThLic. Mgr. Jaroslav Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Novozákonní epištoly 2

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Novozákonní epištoly (KBIB016) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc. ThLic. Mgr. Jaroslav Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 52

Cena: 500

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Pastorace zvláštních skupin

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program přibližuje pastorační přístup k lidem v obtížných situacích, kteří potřebují celostní péči, tedy nejen pomoc poradenskou, lékařskou nebo psychologickou, ale také péči pastorační. Jsou to např. těžce nemocní, umírající, osoby v závislostech, rozvedení a ovdovělí, pracovníci v pomáhajících profesích, charitních a sociálních zařízeních, oběti násilí a podvodů, lidé s psychickými poruchami apod.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 52

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Patrologie

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program Patrologie představuje základní program dějin starokřesťanské literatury. Seznamuje s přehledem myšlení východních teologů prvních pěti století. Účastníci se seznámí s biografickými daty, literárně historickým rozborem díla a především s přínosem jednotlivých autorů pro další vývoj teologického myšlení. Zvláštní zájem bude věnován spiritualitě.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Pentateuch a dějepisné knihy 1.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti o historických, literárních a teologických aspektech Pěti knih Mojžíšových (Pentateuchu). Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Pentateuch a dějepisné knihy 1 (KBIB004) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Pentateuch a dějepisné knihy 2.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti o historických, literárních a teologických aspektech tzv. dějepisných knih Starého zákona. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Pentateuch a dějepisné knihy 2 (KBIB013) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci starověkého a středověkého umění se zvláštním akcentem na umění křesťanské. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny antického, raně křesťanského a středověkého umění 1 (KDKU018) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 700 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Přehledné dějiny barokního umění 1.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci barokního umění se zvláštním akcentem na umění křesťanské. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny barokního umění 1 (KDKU032) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 700 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Přehledné dějiny barokního umění 2.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci barokního umění se zvláštním akcentem na umění křesťanské. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny barokního umění 2 (KDKU033) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 700 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Přehledné dějiny renesančního umění 1.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci renesančního umění se zvláštním akcentem na umění křesťanské. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny renesančního umění 1 (KDKU020) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D., doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 700 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Přehledné dějiny renesančního umění 2.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci renesančního umění se zvláštním akcentem na umění křesťanské. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny renesančního umění 2 (KDKU021) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D., doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 700 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Přehledné dějiny umění

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Na každém setkání bude prezentováno jedno téma z dějin umění. Přesné znění přednášek a jména vyučujících budou publikovány nejpozději na prvním setkání poté, co budou moci potvrdit svou účast, která závisí mimo jiné na rozvrhu hodin fakulty. Pokud přednášející poskytnou písemné doplňující materiály k přednáškám, budou automaticky zasílány posluchačům, kteří o to projevili zájem v přihlášce, na jejich kontaktní e-mail..

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 64

Cena: 4 800 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci umění 19. a 20. století. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1 (KDKU035) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 700 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci umění 19. a 20. století. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2(KDKU036) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění..

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 700 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Speciální pedagogika (pro absolventy středních škol)

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na získání dalších odborných znalostí v oboru Speciální pedagogika. Cílem je doplnění původní specializace o základy speciální pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.

Předpoklady: Středoškolské vzdělání s maturitou a vyšší vzdělání nepedagogického zaměření.

Garant programu: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 19 800 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Speciální pedagogika pro učitele

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na získání dalších odborných znalostí v oboru Speciální pedagogika. Absolventem programu je pedagog vykonávající přímou pedagogickou činnost ve škole nebo školském zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.

Předpoklady: Absolventi Mgr. učitelství nebo VŠ oboru a učitelská způsobilost, Mgr. obor SPPG - učitelství.

Garant programu: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 365

Cena: 19 800 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Studium k výkonu specializovaných činností - metodik prevence

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání možností řešení problematických situací, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování.

Předpoklady: Mgr.učitelství, případně VŠ a DPS, jeden rok pedagogické praxe.

Garant programu: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga)

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškolské vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu se stanovením podpůrných služeb podle §16 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Předpoklady: Středoškolské vzdělání s maturitou a vyšší vzdělání nepedagogického zaměření.

Garant programu: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 120

Cena: 9 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení (podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Vzdělávací program se skládá z 5 modulů (Teorie a praxe školského managementu, Řízení pedagogického procesu, Ekonomika a finanční management, Právo, Vedení lidí). Každý modul obsahuje přímou výuku (přednášky, semináře), manažerskou praxi, zejména ve školách a školských zařízeních, on-line aktivity a samostudium.

Předpoklady: Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a č. 563/2004 Sb., požadovaná praxe - rozsah přiměřený požadavkům na výkon funkce vedoucího pedagogického pracovníka.

Garant programu: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 362

Cena: 30 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Klára Maturová

Email:

Telefon: 221 900 510


Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1 (KBIB005) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.

Předpoklady: Doporučuje se základní znalost biblické řečtiny.

Garant programu: doc. ThLic. Mgr. Jaroslav Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teolofická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1 (KBIB005) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.

Předpoklady: Doporučuje se základní znalost biblické řečtiny.

Garant programu: doc. ThLic. Mgr. Jaroslav Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teolofická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Systém zdravotnictví a základy práva pro lékaře – cizince

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Doplňkový seminář ke kurzům Čeština jako cizí jazyk pro lékaře, příprava studentů na 2. část aprobační zkoušky.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: Mgr. Marie Poláčková

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 60

Cena: 7 900 Kč

Kontakt: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Mgr. Eva Benešová

Email:

Telefon: 224 921 015


Školní pedagogicko-psychologické služby - výchovný poradce

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je založen na pedagogickém základě a obsah studia vychází především z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.

Předpoklady: Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole, jeden rok pedagogické praxe.

Garant programu: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 18 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Tajemství a krása bohoslužby

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Bohoslužba je středem života křesťanských církví. Protíná se v ní vertikála s horizontálou, Boží volání s lidskou odpovědí, zkušenost s tím, který nás přesahuje, a přesto je nám tak blízko. Prostřednictvím slov, symbolů a obřadů navazujících na biblické svědectví se setkáváme s Božím obrazem v Kristu a vrůstáme do Kristova těla – Církve. Možnost tohoto setkání je pro nás darem, nad nímž s vděčností žasneme, i úkolem, jehož se více či méně zdařile ujímáme. V čem spočívá tajemství bohoslužby a jak se stává vnímatelným pro dnešního post-sekulárního člověka? V čem lze spatřovat krásu bohoslužby a jak o ni pečovat? Do jaké míry má být evangelická bohoslužba vázána na tradici a jak moc potřebuje liturgickou obnovu? Náplní kursu bude sedm zastavení k vybraným aspektům křesťanské bohoslužby.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 28

Cena: 500 Kč / přihláška

Kontakt: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Zdeňka Trojanová

Email:

Telefon: 221 988 213


Teologická antropologie

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program teologické antropologie uvádí posluchače do poznání toho, proč a jak trojjediný Bůh v Ježíši Kristu stvořil člověka, a toho, jak toto své dílo - navzdory hříchu - přivádí k zamýšlenému cíli. Zabývá se tedy tím, jak Kristus "právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání" (Gaudium et spes, 22).

Předpoklady: Zájem o teologii, schopnost číst odbornou studijní literaturu.

Garant programu: ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 14

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Teologie svátostí 1.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Teologie svátostí je nedílnou součástí systematické teologie. Z ostatních částí systematické teologie navazuje především na kristologii-soteriologii a eklesiologii. Skrze svátosti vstupuje vykoupený člověk ve společenství Církve do Kristova velikonočního tajemství. Svátosti jsou osobním začleněním člověka do dějin spásy jak na individuální, tak na komunitární rovině. Nabízený kurz vychází z dnes preferovaného pojetí této disciplíny, které klade do popředí jedinečnost každé jednotlivé svátosti a celek vnímá jako živý organismus. Úvodní část je věnována analýze pojmu mysterion - sacramentum. Dále jsou probírány svátosti křesťanské iniciace, které konstituují křesťanskou existenci. Navazuje pojednání o zbývajících svátostech nakolik bytí a jednání křesťana specifickým způsobem rozvíjejí. Poslední část tvoří souhrnný pohled na svátostný organismus. Kurz je pojat jako dvousemestrální: tento první semestr pokračuje v následujícím (Teologie svátostí 2 - KSTE016). Předmět je povinným kurzem oboru katolická teologie.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: Tomáš Mohelník, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 52

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Teologie svátostí 2.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Teologie svátostí je nedílnou součástí systematické teologie. Z ostatních částí systematické teologie navazuje především na kristologii-soteriologii a eklesiologii. Skrze svátosti vstupuje vykoupený člověk ve společenství Církve do Kristova velikonočního tajemství. Svátosti jsou osobním začleněním člověka do dějin spásy jak na individuální tak na komunitární rovině. Nabízený kurz vychází z dnes preferovaného pojetí této disciplíny, které klade do popředí jedinečnost každé jednotlivé svátosti a celek vnímá jako živý organismus. Úvodní část je věnována analýze pojmu mysterion - sacramentum. Dále jsou probírány svátosti křesťanské iniciace, které konstituují křesťanskou existenci. Navazuje pojednání o zbývajících svátostech, nakolik bytí a jednání křesťana specifickým způsobem rozvíjejí. Poslední část tvoří souhrnný pohled na svátostný organismus. Kurz je pojat jako dvousemestrální: tento první semestr pokračuje v následujícím (Teologie svátostí 2 - KSTE016). Předmět je povinným kurzem oboru katolická teologie.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: Tomáš Mohelník, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 52

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Studijní program Dějepis v rámci kvalifikačního rozšiřujícího studia je určen absolventům magisterského studia učitelství, jimž umožňuje získat aprobaci na předmět dějepis pro ZŠ a SŠ. Studenti absolvují distanční formou ucelené studium dějepisu včetně oborové didaktiky, učební plán vychází z prezenčního studia oboru dějepis. Standardní doba výuky je 6 semestrů. ZZK z českých a světových dějin a didaktiky dějepisu.

Předpoklady: Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Garant programu: PaedDr. František Parkan

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 338

Cena: 24 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství matematiky pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče, kteří již mají magisterské učitelské vzdělání. Vede k získání osvědčení Učitel střední školy a druhého stupně ZŠ pro předmět matematika.

Předpoklady: Absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Magisterské učitelské vzdělání.

Garant programu: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 296

Cena: 36 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: prezenční

Jazyk: němčina

Anotace: Program je zaměřen na přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Německý jazyk a literatura pro střední školy a druhý stupeň základních škol. Důraz kladen na teoretické lingvistické, literárně vědné a kulturologické disciplíny a také na didaktiku studovaného jazyka, z jejíhož pohledu jsou výše uvedené disciplíny účastníkům zprostředkovávány.

Studium k rozšíření odborné kvalifikace o předmět dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady: Předpokládaná vstupní úroveň je B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce; úroveň znalostí německého jazyka je zjišťována v rámci přijímací zkoušky; Mgr.učitelství nebo alespoň započaté studium v oblasti pedagogických věd.

Garant programu: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 364

Cena: 30 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na pedaogogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu Občanská výchova a základy společenských věd pro střední školy a druhý stupeň základních škol.

Předpoklady: Mgr. učitelství nebo VŠ studium a učitelská způsobilost.

Garant programu: PhDr. Milena Tichá, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 270

Cena: 20 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství odborného výcviku

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program svým obsahovým zaměřením a charakterem vybaví účastníky kompetencemi, resp. způsobilostí pro vedení odborného výcviku či předmětů praktického charakteru na SOŠ, SOU, OU.

Předpoklady: Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Garant programu: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 330

Cena: 18 309 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství odborných předmětů

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je zaměřen na získání kvalifikace k výkonu učitelské profese na SOŠ, SOU a OU, a sice v segmentu výuky odborných předmětů teoretické povahy. Účastník bude po dobu studia systematicky připravován na učitelskou profesi po stránce pedagogické, psychologické a zejména didaktické.

Předpoklady: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (Ing., Mgr.).

Garant programu: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 346

Cena: 18 740 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství praktického vyučování

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program svým obsahovým zaměřením a charakterem vybaví účastníky kompetencemi, resp. způsobilostí pro výuku prakticky orientovaných předmětů na střední škole. Studium je určeno absolventům středních odborných škol a SOU s maturitou, kteří učí (budou učit) vyučovací předměty praktického charakteru na SOŠ, SOU, OU.

Předpoklady: Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Garant programu: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 322

Cena: 18 142 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program vybaví účastníky způsobilostí kvalifikovaně vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně základní školy. Cílem programu je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy prostřednictvím systematického a cíleného rozvoje profesních znalostí a kompetencí. Obsah programu vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání a zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních.

Předpoklady: Magisterský obor pedagogika (nikoli však andragogika, sociální pedagogika školský management),

- magisterský obor speciální pedagogika (neučitelský)

- magisterský obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů,

- magisterský obor zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy.

Požadovaná praxe: nejméně půl roku souvislé pedagogické praxe ve školství.

Garant programu: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 490

Cena: 28 500 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství pro střední školy

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je poskytnout zájemcům o práci učitele předepsanou odbornou kvalifikaci. Účastníci programu, kteří mají magisterské (inženýrské) vzdělání, jež odpovídá některému všeobecně vzdělávacímu, odbornému nebo uměleckému předmětu, získají kvalifikaci pro výuku tohoto předmětu (předmětů) na středních a základních školách.

Předpoklady: Ukončené VŠ magisterské (inženýrské) vzdělání, které odpovídá charakteru některého všeobecně vzdělávacího, odborného, příp. uměleckého předmětu.

Garant programu: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 16 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: ruština

Anotace: Cílem programu je poskytnout účastníkům teoretické znalosti a rozvíjet u nich praktické dovednosti nezbytné pro výuku ruského jazyka na středních školách a druhém stupni základních škol. Program obsahuje teoretické předměty (lingvisticky, literárněvědně, lingvodidakticky a kulturologicky orientované) i předměty zaměřené spíše prakticky. Program poskytne účastníkům komplexní přípravu (s důrazem na rozvoj jejich jazykové gramotnosti a didaktické připravenosti), která jim umožní rozšířit stávající aprobaci o cizí jazyk – ruštinu.

Předpoklady: Mgr. učitelství ZŠ nebo SŠ; znalost ruského jazyka alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Garant programu: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 321

Cena: 40 500 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.; Mgr. Vojtěch Malach

Email:

Telefon: 732 489 864


Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je prohloubit vzdělání učitelů pro základní a střední školy, zejména v oblastech kinantropologie, pohybových aktivit ve školách, zdravotních gramotností, a to včetně didaktik sportovních disciplín školní tělesné výchovy.

Předpoklady: Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Garant programu: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 478

Cena: 28 500 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Studium má kombinovanou formu, tedy část studia je prezenční a určitá hodinová dotace musí být splněna formou řízeného samostudia - studiem materiálů, zadané literatury a samostatnou prací.

Předpoklady: Vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, VOŠ v oboru, ve vzdělávacím programu, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného uměleckého předmětu, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, s ukončením odpovídajícím části vzdělávacího programu konzervatoře, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu.

Garant programu: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 276

Cena: 22 500 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program poskytuje vědomosti a dovednosti, které vyžaduje učitelská profese. Je určen absolventům magisterských studijních programů neučitelského zaměření, řádným ukončením tohoto studia mají získat odbornou kvalifikaci. Program zahrnuje soubor pedagogických, psychologických a dalších disciplín. Informace také na http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-317.html

Předpoklady: Vysokoškolské magisterské (Ing., Mgr.) neučitelského směru ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného. předmětu.

Garant programu: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 254

Cena: 22 500 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program je realizován ve smyslu § 6, odst.1), písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program je zaměřen na učitele oboru Výchova ke zdraví, kteří si chtějí rozšířit své odborné a pedagogické vzdělání v oblasti Člověk a zdraví (výchova ke zdravému životnímu stylu). Absolventi tohoto studia získají aprobaci pro výuku zaměřenou na oblast podpory zdraví na základních školách a středních školách (např. dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – pro předmět Výchova ke zdraví).

Předpoklady: Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů zaměřených na učitelství, kteří vyučují nebo chtějí vyučovat výchovu ke zdraví, pro kterou nemají aprobaci.

Garant programu: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 400

Cena: 20 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Ivana Merellová

Email:

Telefon: 221 900 232


Úvod do křesťanství 1.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje se základy filozofie náboženství, psychologie náboženství a sociologie náboženství. Věnuje se též vztahu víry a rozumu a víry a kultury. Představuje základy teologické gnozeologie (Tradice, Písmo, církev). Přednášky zimního semestru jsou introdukcí k úvodu do křesťanství ve vlastním slova smyslu, jemuž je vyhrazen letní semestr.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: ThLic. Mgr. David Bouma, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Úvod do křesťanství 2.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje se základy filozofie náboženství, psychologie náboženství a sociologie náboženství. Věnuje se též vztahu víry a rozumu a víry a kultury. Představuje základy teologické gnozeologie (Tradice, Písmo, církev).

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: ThLic. Mgr. David Bouma, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 56

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Úvod do písma 1.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program uvádí posluchače do otázek souvisejících s lidskou stránkou Bible, tj. historické pozadí Starého i Nového zákona, včetně důležitých náboženských, kulturních a sociálních fenoménů, jakož i dějiny originálního staro- i novozákonního textu, jeho nejvýznamnější, zejména starověké recenze a překlady. Stručný přehled reálií se dokládá výsledky archeologických výzkumů a v dějinách textu je zvláštní pozornost věnována úloze, jakou sehrála Bible v českém národě.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc.ThLic. Mgr. Jaroslav Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 42

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Úvod do písma 2.

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Předmět se v souladu s pojetím katolické církve (deklarovaným v hlavních dokumentech jejího magisteria) zaměřuje na Bibli spíše jako na dílo, které vzniklo jedinečnou součinností božského autora s autory lidskými (pojednání o inspiraci) a které je od počátku pevně zakotveno v posvátném podání čili tradici církve. Tradice má rozhodující slovo při určení přesného rozsahu Písma (pojednání o kánonu) a pouze v jejím kontextu lze také Písmo správně interpretovat (hermeneutika a základy exegetické metodologie).

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc.ThLic. Mgr. Jaroslav Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 42

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Úvod do teologie

Forma výuky: prezenční

Jazyk: čeština

Anotace: Program seznamuje se základním vymezením teologie a snaží se nabídnout určitý základní "teologický horizont". Vedle toho se také u studentů ověřuje znalost KKC. Po prvním vymezení teologie a základních pojmů se program posouvá ke svému těžišti, totiž "teologickým modelům". Následně se věnuje pramenům a kontextům, s nimiž a v nichž teologie pracuje a komunikuje. Některá z témat (rozum, zjevení, Písmo, tradice) se velmi úzce dotýkají také fundamentální teologie.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: Dr. David Vopřada

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 52

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Úvod do teologických nauk

Forma výuky: kombinovaný

Jazyk: čeština

Anotace: Program je koncipován jako tříletý vzdělávací cyklus, který umožní získání základní orientace v teologických naukách a kompetenci pro bakalářské studium v oboru Teologické nauky. Úspěšní absolventi programu celoživotního vzdělávání mohou pokračovat v řádném kombinovaném studiu a získat titul bakalář.

Předpoklady: Písemný test skládající se ze 3 částí: a)základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky (dogmatika, morálka, spirituální teologie), liturgiky a přehledu o životě katolické církve; b)kulturně-společenský přehled včetně církevních dějin světových i českých; c)písemná interpretace zadaného teologického textu.

Garant programu: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 144

Cena: 10 000 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Všeobecná teologická etika

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Program se soustřeďuje na fundamentální teologickou etiku a hledá možnosti zdůvodnění platnosti mravního řádu v otevřené pluralitní společnosti, tedy možnosti odpovědi na otázku, čím je vůbec dáno, jak je zdůvodněno, že člověk je nějak mravně vázán a nesmí jednat podle své libovůle. Program dále zkoumá filosofická východiska opírající se o pojem svobody a touhu člověka po mravní autonomii, hierarchii hodnot a hodnotových statků, souvislost mezi vírou a morálkou atd.

Předpoklady: Nejsou stanoveny.

Garant programu: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 15

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Vybraná témata systematické teologie I.

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Téma tohoto programu jsou vybírána z oboru teologické antropologie. Půjde o studium člověka, jenž je bytost, která "nekonečně přesahuje sebe samu" (B. Pascal). Uchopit a interpretovat tuto danost může program teologické antropologie díky tomu, že tematizuje přesah člověka nejen v imanentním světě lidství, ale též ve vztahu k Bohu. Interpretačním kódem je Kristus, který "zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání" (GS 22).

Předpoklady: Znalost církevní nauky v rozsahu Katechismu katolické církve.

Garant programu: ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 14

Cena: 500 Kč

Kontakt: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Bc. Eva Roškotová

Email:

Telefon: 220 181 383


Vychovatelství

Forma výuky: kombinovaná

Jazyk: čeština

Anotace: Cílem programu je poskytnout zájemcům o pedagogickou práci vychovatele předepsanou pedagogickou kvalifikaci a zlepšit jejich možnosti a uplatnění v praxi. Absolventi programu budou kvalifikováni jako vychovatelé a pedagogové volného času, uplatnění naleznou ve školních družinách, školních klubech a zařízeních pro volný čas dětí a mládeže. Předkládaný program je realizován na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Předpoklady: Úplné střední s maturitou; uchazeči bez pedagogické praxe mají možnost praxi získat v průběhu studia.

Garant programu: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 250

Cena: 10 000 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr. Vojtěch Malach

Email:

Telefon: 221 900 220


Vzdělávací systém a příprava učitelů v ČR v historickém kontextu

Forma výuky: prezenční

Jazyk: angličtina

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout magisterským studentům a učitelům z praxe vhled do problematiky vzdělávacího systému v ČR, seznámit je s problematikou jednotlivých druhů a stupňů škol, s jejich pedagogickým řízením. Cílem bloku přednášek pro magisterské studenty oboru historie či učitelů z praxe v tomto oboru je seznámení se s historií i současností českých zemí v evropském kontextu.

Předpoklady: Studenti magisterského studia učitelství a učitelé z praxe.

Garant programu: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.

Místo konání: Praha

Délka programu v hodinách: 20

Cena: 3 800 Kč

Kontakt: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Email:

Telefon: 732 489 864
Poslední změna: 27. prosinec 2018 15:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám