Přírodovědecká fakulta

Na této stránce najdete kompletní nabídku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Algologická laboratoř

Algologická laboratoř se zaměřuje na studium biodiverzity, fylogenetických vztahů řas, jejich ekologii, ekofyziologii a symbiotické vztahy v rámci lišejníků s důrazem především na zelené řasy (Chlorophyta), rozsivky (Bacillariophyta), krásivky (Zygnematophyta) a zlativky (Chrysophyta). Využívá přístupy kultivační (včetně izolace řas z prostředí a jejich charakterizace), molekulárně genetické, bioinformatické, morfometrické, pokročilé mikroskopické metody (optické, konfokální a elektronové mikroskopie) a pokročilé statistické vyhodnocování ekologických, molekulárních a morfometrických dat.

Spolupráci lze navázat nejen v akademické sféře, ale i v té aplikované na poli biomonitoringu dlouhodobé kvality vody v tocích (pomocí bioindikátorů), čištění vody a její úpravy, hledání nových produkčních kmenů pro zdroje potravinových doplňků, bioaktivních látek do farmak (s antibakteriálními a antimykotickými účinky), na poli biopaliv či analýzy a kontroly vývoje antimikrobiálních nátěrů na lodě.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii

Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii se zaměřuje na výzkum v oblasti kulturní a historické geografie, religiózní geografie, environmentálních dějin a dějin geografie. A to především na otázky identit, dědictví a náboženství tak, jak přesahují zejména do tematických oblastí regionální geografie, výzkumu proměn krajiny a osídlení, institucionalizace a rozvoje regionů, geografického vzdělávání. Členové využívají své teoretické a praktické znalosti k příspěvkům k diskuzi problematiky regionálního rozvoje, managementu kulturního a přírodního dědictví a správě území, a to zejména v periferních, venkovských a přeshraničních regionech.

Výzkumné centrum disponuje zkušenostmi jak ze spolupráce s dalšími akademickými pracovišti, tak i veřejnou správou. Členové centra mohou poskytnout potenciálním partnerům hodnotící́ a recenzní služby, asistenci při formulaci strategií, konzultace a poradenskou podporu při správě území a  návrhy vhodných nástrojů a metodik pro řešení konkrétních situací. Dále členové centra zajištují i vzdělávání v oblastech svého odborného zaměření. Ke své práci využívají softwarové nástroje pro zpracování a prezentaci souborů dat (ArcGIS, SPSS, AtlasTi) i unikátní datové soubory (např. databáze zaniklých sídel) a databáze z terénních šetření.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Ekologie řas extrémních prostředí

Předmětem výzkumu jsou sněžné sinice a řasy v polárních a vysokohorských oblastech, které mohou být zajímavé svým potenciálem využití v biotechnologiích jako produkční kmeny látek prospěšných pro zdraví, např. polynenasycené mastné kyseliny, karotenoidy a fosfatidylglyceroly – využívané jako potravinové doplňky či v kosmetice aj. Zájem výzkumné skupiny je široký od popisu diverzity řas, jejich ekologie, ekofyziologie a biogeografie, ale  také zjišťování toho, jaká jsou přizpůsobení sněžných sinic a řas na své extrémní životní podmínky. Řasy v roli bioindikátorů jsou důležitými ukazateli kvality vody ve vodohospodářství, naznačují, jak se daný ekosystém vypořádává s dopady kyselých dešťů nebo jak se vyvíjelo klima v dávné historii. Zavedené izolační a kultivační metody slouží k přenesení extremofilních druhů do laboratoře, kde probíhá optimalizace jejich růstu, popř. produkce kýžených látek. Jeden zajímavý produkční kmen byl úspěšně patentován.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Geografické migrační centrum

Nabízíme expertízu při analyzování migrace a integračních procesů na různých geografických úrovních, v nastavování politik i ve školení.


  • Poskytování odborných konzultací státním a místním úřadům v oblasti migračních a integračních politik na různých geografických úrovních.

  • Pomoc s řešením problémů v oblasti integrace cizinců.

  • Předpovídání populačního vývoje.

  • Poskytování informací pro státní správu zaměřené na prevenci dopadů extrémních výkyvů klimatu na domácnosti.

  • Poskytování informací pro státní správu zaměřené na pomoc domácnostem s přizpůsobením se klimatickým změnám

  • Vzdělávání, školení a vytváření manuálů a příruček na témata související s mezinárodní migrací a integrací cizinců.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Geoqol - geodemografie kvality života

Výzkumné centrum vedené doc. Dzúrovou se zaměřuje na analýzu zdravotního stavu obyvatelstva a faktory, které jej ovlivňují, v kontextu veřejné péče o zdraví, životního prostředí a socioekonomických změn. Zkoumá především zdraví populace a jeho geografickou distribuci, věnuje se sociální epidemiologii a psychiatrii, kvalitě života, sociální exkluzi, integraci vyčleněných do majoritní populace, životnímu stylu a hodnotové orientaci společnosti v průběhu transformace, nákupnímu, maloobchodnímu a zákaznickému chování, genderovým otázkám, queer geografii a rizikovým faktorům zaměstnání. Při výzkumu využívají členové centra moderní technologie pro práci s rozsáhlými datovými soubory jako je SPSS a geografické informační systémy. V rámci aplikovaného výzkumu může centrum nabídnout monitoring, evaluace a analýzy nerovností v oblasti zdraví, rizikového chování, životního stylu a podobných socioprostorových jevů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie se v základním i aplikovaném výzkumu zaměřuje na témata spojená se získáváním, zpracováním a analýzou geoprostorových dat, geografickými informačními systémy, dálkovým průzkumem Země, vytvářením a vyhodnocováním kartografických produktů, modelováním aplikací a řadou dalších témat.

Tým odborníků na katedře může nabídnout svým partnerům expertízu v oblasti  prostorových analýz, tvorby map, získávání a zpracovávání informací z dálkového průzkumu dat, programování v GIS a 3D a vytvoření infrastruktury pro prostorová data (SDI). Za tímto účelem disponuje katedra speciálním vybavením v podobě přijímací stanice družicových dat, software a hardware pro zpracování satelitních dat, laboratoř pro hyperspektralní a laserového skenování a zpracování dat, terénní spektroradiometer, pozemní laserový skener a infrastrukturu pro prostorová data (SDI) včetně vysoce kvalitních přijímačů GPS.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra demografie a geodemografie

Katedra demografie a geodemografie byla v rámci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy založena v roce 1990 a od té doby je jediným pracovištěm v České republice, které zaštiťuje studijní programy demografie na všech vysokoškolských úrovních (od bakalářské po doktorskou). Zároveň je na katedře soustředěn největší objem výzkumu v oblasti populační problematiky. Členové katedry se věnují vědecké práci na národní i mezinárodní úrovni, zapojují se do základního i aplikovaného výzkumu, pracují na odborných projektech v rámci České republiky (GAČR, TAČR, aj.) i na nadnárodní úrovni (UNFPA), participují na komerčních nebo veřejných projektech a v odborných skupinách. V současnosti vědecký výzkum na katedře pokrývá prakticky všechny oblasti reprodukčního chování – analýzu demografických procesů (plodnosti, úmrtnosti, atd.), populační politiky, podmíněností a faktorů populačního vývoje, vytváření populačních prognóz, regionální i historickou analýzu a aplikovanou demografii. Katedra demografie a geodemografie patří jako jediné pracoviště v České republice do mezinárodní sítě prestižních evropských demografických pracovišť Population Europe.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod

Laboratoř 3D zobrazovacích a analytických metod se zaměřuje na morfologické porovnání lidského těla či jeho částí v časovém a geografickém horizontu, výzkum obličejové morfologie u orofaciálních rozštěpů, monitoring ontogenetického vývoje obličeje či vývoj predikčních systémů stárnutí obličeje s využitím ve forenzních vědách. Dále je předmětem výzkumu i biologický profil jedince pro využití v bioarcheologii a forenzní antropologii, především pak analýzy lidské kostry za účelem odhadu pohlaví a věku. V neposlední řadě jsou to také virtuální rekonstrukce fosilního skeletálního materiálu. Laboratoř nabízí skenování různých typů objektů, ať už živých, či neživých, analýzy různých typů dat, dokumentaci a interpretaci výsledků. Dále provádí expertízy na poli lidského růstu a vývoje s přesahem do biomedicíny, či expertízy z oblasti forenzní a bioarcheologické, jako je odhad demografických indikátorů, rekonstrukce chybějících částí kosti, analýza mikrostruktury zubů, nebo rekonstrukce výživy historických populací. Laboratoř je moderně vybavena, disponuje softwarovým i hardwarovým vybavením. Má k dispozici široké spektrum povrchových skenerů umožňujících digitalizaci různých typů povrchů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř biologie kvasinkových kolonií

Výzkum procesů formace, vývoje, diferenciace a stárnutí kvasinkových kolonií a biofilmů lze využít jako model jednoduchých mnohobuněčných organismů, který mimo jiné může pomoci osvětlit funkční regulaci procesů podmiňujících specializaci koloniálních buněk podobných buňkám solidních tumorů nebo regulaci mechanismů rezistence kvasinkových biofilmů proti specifickým podmínkám prostředí (včetně farmakologických působení).

Vývoj nových přístupů studia mnohobuněčných struktur kvasinkových kolonií využívá moderní přístupy genetiky, molekulární biologie a biochemie, např. pro modifikaci kvasinkových kmenů, konstrukci knock-out kmenů nebo značených proteinů genovou fúzí, analýzu DNA, RNA a proteinů, microarray čipy, kvantifikaci aminokyselin (HPLC), mikroskopické barvící techniky, průtokovou cytometrii a pokročilé techniky pro studium mnohobuněčných populací včetně dvoufotonové konfokální mikroskopie pro in situ analýzu populační architektury a diferenciace, buněčné mikromanipulace a separace atd.

Nabídka spolupráce platí pro expertízu molekulární a buněčné biologie kvasinek s důrazem na výzkum rezistence mnohobuněčných kvasinkových kolonií (včetně biofilmů a imobilizovaných kolonií).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř evoluční a ekologické imunologie

Hlavním předmětem studia výzkumné skupiny pod vedením dr. Vinklera jsou evoluční adaptace imunitního systému a vznik a vývoj rezistencí vůči onemocněním u ptáků na základě výzkumu mezidruhové a vnitrodruhové variability genů spojených s imunitním systémem (komparativní imunologie, výzkum selekčního tlaku ze strany patogenů, charakterizace ptačí zánětlivé odpovědi a cytokinů zodpovědných za její imunomodulaci, osvětlení vztahů mezi genotypem, genovou expresí, imunofenotypem, zdravotním stavem a kondicí ptáků v divokých populacích i u domestikantů). Používané výzkumné nástroje zahrnují sekvenční přístupy, klonování, bioinformatické vyhodnocování získaných dat, buněčně biologické a hematologické metody (s využitím průtokové cytometrie) a funkční imunologické testování in vivo a in vitro a mnohé další. Aplikační potenciál zde determinuje nabídku spolupráce v oblasti biomedicíny a biotechnologií nebo v zemědělství či ochraně přírody.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř imunoregulací

Charakterizace molekulárních a buněčných mechanismů specifické imunity má velký potenciál pro využití v cílené imunoregulaci jako významný nástroj pro experimentální výzkum i klinickou praxi. Okruhy studia imunoregulací zahrnují transplantace kůže a rohovky pro výzkum imunoregulací in vivo, výzkum kooperace imunitních buněk v tkáňových kulturách a regulace genové exprese a charakterizace funkčních a signálních molekul a v neposlední řadě také kmenových buněk pro jejich využití v regenerativní medicíně. Využívanými experimentálními nástroji jsou buněčné a tkáňové kultury, průtoková cytometrie, standardní imunologické eseje (ELISA, WST, detekce NO, proliferační testy), pokročilé mikroskopické nástroje (včetně imunohistochemického barvení), imunogenetické vybavení (např. real-time PCR) a mnohé další.

Nabídka spolupráce je velmi široká od transplantačních, buněčně a molekulárně imunologických témat po analýzu vlivu bioaktivních látek nebo nových materiálů na imunitní systém. Vítaná spolupráce je tedy zejména na poli výzkumu kmenových buněk, biomedicíny a biotechnologií, regenerativní medicíny a transplantační imunologie.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř struktury a funkce biomolekul

Laboratoř se zabývá výzkumem vztahu struktura – funkce u rozličných biomakromolekul: identifikací cílových molekul, jejich izolací a charakterizací, potažmo biotechnologiemi využívajícími rekombinantní proteiny jako terapeutické látky. Za tímto účelem laboratoř disponuje širokou škálou technik jako exprese a purifikace rekombinantních proteinů, techniky strukturní biochemie a biofyzikální charakterizace proteinů, řešení struktur komplexů proteinů a proteinů s ligandy, světlem iniciované a chemické síťování, vodík-deuteriová výměna a další pokročilé techniky hmotnostní spektrometrie, modelování proteinů.

Naším cílem je vývoj a použití těchto technik pro strukturní popis klinicky relevantních biomakromolekul a pochopení toho, jak jejich struktura ovlivňuje jejich funkci. Nabízíme konzultaci či spolupráci zejména v oblasti přípravy rekombinantních proteinů (a to jak v bakteriálních, tak i v savčích expresních systémech) a jejich charakterizaci pomocí různých pokročilých biochemických a biofyzikálních technik, jako například sedimentační analýzou v analytické ultracentrifuze (AUC), rezonancí povrchového plazmonu (SPR), UV-VIS a CD spektroskopií, řešení struktur proteinů pomocí proteinové krystalografie a pokročilé techniky hmotnostní spektrometrie (ESI FT-ICR a MALDI-TOF/TOF MS a další).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Mykologická výzkumná skupina

Skupina mykologie se zabývá diverzitou hub několika skupin askomycet, a to zejména jejich taxonomií, fylogenezí, biodiverzitou, ekofyziologii a ekologií, včetně tolerance k různým stresovým podmínkám, symbiotických vztahů s hmyzem, přizpůsobení extremofilních druhů či lidských patogenů ve smyslu dermatofytických hub. Zavedené sofistikované metody molekulární biologie, genetiky a bioinformatiky umožňují studium populačních struktur hub, jejich mikroevoluci a kryptickou speciaci a zároveň zaručují spolehlivou determinaci houbových původců  kontaminace jídla a průmyslových produktů nebo lidských patogenů, což je zcela zásadní pro následnou volbu správných postupů pro jejich eliminaci a léčbu.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Rudolphova laboratoř pro paleoekologii

Kvartérní paleoekologie studuje dynamiku ekosystémů na dlouhých časových škálách, které leží za hranicí možnosti přímého pozorování a experimentů, a vede k pochopení interakcí klimatu a lidí s rozličnými ekosystémy Země. Studuje dynamiku prostředí a ekosystémů, sukcesi způsobenou přirozenými nebo antropogenními disturbancemi (klimatem, požáry a lidskými vlivy) s potenciálem modelování budoucího vývoje různých stanovišť v rámci kulturní krajiny i chráněných území.

Nástroji paleoekologie pro historickou rekonstrukci ekosystémů jsou tzv. proxy data získaná analýzou zbytků organismů (rostlinných makrozbytků, pylu, uhlíků, řas, pakomárů, ulit měkkýšů), analýzou chemických prvků a poměrů jejich izotopů – to vše s datováním prováděným pomocí principu radioaktivních hodin a absolutním počítáním vrstvených sedimentů (jezerní sedimenty, rašeliniště, antropogenní sedimenty).

Případná spolupráce nabízí pomoc na poli paleoekologických analýz sedimentárních materiálů a interpretaci dat s kvantitativní rekonstrukcí vegetačních pokryvů v minulosti a žádá si přístup k paleoekologickým datům mimo veřejné databáze, případně sdílení dalších metod fosilních analýz.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina ekosystémové ekologie a obnovy ekosystémů

Skupina Ekosystémové ekologie a obnovy ekosystémů provádí výzkum zabývající se interakcí jednotlivých složek ekosystémů a jejich změnami během primární sukcese, tyto poznatky jsou následně aplikovány do rozvoje metod obnovy těžce disturbovaných ekosystémů. Hlavním programem studie je studium jednotlivých biogeochemických cyklů a jejich interakcí jako hlavního hybatele změn ve vývoji ekosystémů a zároveň sledovnaní vlivu strukturních změn ekosystémů vyvolaných jinými faktory, jako například klimatický gradient na biogeochemické cykly daných ekosystémů.

Výzkumná skupina má bohaté zkušenosti jak ze spolupráce s dalšími akademickými pracovišti, tak i firmami. Své znalosti a dovednosti může nabídnout potenciálním partnerům v oblasti rekultivačních technologií, při obnově území postižených těžbou a v územích vyžadující rekultivaci. Ke své práci využívá skupina celou řadu přístrojů a pestrou škálu metod, které ji umožňují sledovat široké spektrum vlastností atmosféry, půd a organického materiálu např. PLFA (LC GC MS).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina geochemie životního prostředí

Skupina prof. Mihaljeviče se věnuje výzkumu biogeochemckých cyklů, odpadních materiálů po těžební a hutní činnosti, exobiologii, organickým látkám v přírodě a v neposlední řadě také analýze geomateriálů. Cílem výzkumu skupiny environmentální geochemie je tak lépe porozumět biogeochemickým procesům v přírodě a tomu jak se chovají organické látky v přírodním prostředí. Při své činnosti využívá skupina širokou škálu ICP technik (ICP MS, LA ICP MS, ICP OES) a pracuje s celou řadou odborných přístrojů (např. FAAS, Eltra CS 530 TS, TC and CS 500 TIC, AMA 254 Hg analyser, HPLC, ED XRF, Raman microspectrometry, XRD, EDS SEM).

Aplikační potenciál skupiny spočívá zejména v nabídce zlepšování analytických metod v geovědách, testování certifikovaných referenčních materiálů (CRMs), v pochopení mechanismů uvolňování kovů a metaloidů z odpadních materiálů z hornické a hutnické činnosti, navrhování možných sanací kontaminovaných lokalit a v aplikaci technik Ramanovy spektrometrie v organické geochemii.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina kontinentální tektoniky

Výzkum skupiny Kontinentální tektoniky zahrnuje širokou škálu témat souvisejících s geologickým vývojem kontinentální kúry. Členové skupiny zkoumají magmatické systémy od migmatitů přes batholity až k vulkanickým procesům na zemském povrchu, se zvláštním zaměřením na tektonické nastavení a umístění žulových plutonů. Další část výzkumu se zaměřuje jin na dynamiku prekambrickými akrečních klínů a tvorbu melanží.

Výzkumná skupina disponuje vysoce kvalitním vybavením, které zahrnuje zařízení pro optickou spektroskopii i plně vybavenou laboratoř magnetismu (vč. multifunkčního Kappabridge MFK-1A s 3D rotátorem, CS-L nízkoteplotního kryostatu, atd.).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina koordinační a bioanorganické chemie

Skupina se zabývá koordinační chemií, chemií makrocyklických ligandů, chemií organických sloučenin fosforu a vývojem sond pro molekulární zobrazování a terapii – syntézou a charakterizací nových makrocyklických ligandů a jejich komplexů především s lanthanoidy jako kontrastních látek pro zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI), jako nosičů radioizotopů kovů pro radiodiagnostické metody (SPECT, PET), či jako radiofarmaceutik pro zobrazování či terapii nádorů a metastáz.

Naším cílem je vývoj nových medicinálních sond pro zlepšení lékařských zobrazovacích technik a vývoj nových nosičů pro radioizotopy kovů pro zobrazování a radioterapii. Nabízíme naši expertízu a spolupráci v široké oblasti témat jako design a syntéza makrocyklických ligandů a komplexů kovů a jejich konjugátů (např. bisfosfonátová skupina pro cílení do kostí) ve vodném prostředí, jejich charakterizaci pomocí technik jako potenciometrie, NMR, MS, rentgenostrukturní analýza a optické techniky a poradenství v oblasti jejich medicinálního použití pro molekulární zobrazování (MRI, PET, SPECT a optické metody), radioterapii a další aplikace komplexů kovů v biomedicíně.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina virové nanotechnologie

Výzkumná skupina zabývající se viry jako sofistikovanými nanočásticemi, které byly evolučně vymodelovány na průnik do hostitelských buněk a pro interakce s nimi, zkoumá možnosti jejich využití v diagnostice a léčbě různých nemocí. Mají zkušenosti s vývojem nových vakcín. Zabývají se výzkumem karcinogenních virů. Jejich biomedicinální zaměření se uplatňuje také ve studiu virových nanočástic jako biokompatibilních přenašečů léčiv v těle pacientů.

Zaměřují se také na produkci proteinů pomocí bakulovirového expresního systému.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.

Skupina výzkumu atmosférického aerosolu

Předmětem práce skupiny výzkumu atmosférického aerosolu je získat lepší znalosti o distribuci aerosolových částic v mezní vrstvě atmosféry, o vlastnostech, zdrojích a zdravotních dopadech aerosolových částic v ovzduší. Dále pak je vyvíjena snaha o zlepšení situace ve znečištěných lokalitách a poskytnutí informací veřejnosti, státní správě a samosprávě, včetně vysvětlení a popularizace. Práce výzkumné skupiny spočívá v kvalitativní a kvantitativní analýze aerosolu troposféry s její časoprostorovou změnou v distribuci jak horizontální, tak vertikální. Standardizované metody autorizované Ministerstvem životního prostředí umožňují získávání detailních informací o fyzikálních a chemických vlastnostech atmosférického (velikostně segregovaného) aerosolu s vysokou časovou rezolucí za použití mobilní stanice. Tím lze velmi přesně identifikovat zdroje znečištění a jeho chování, potažmo i zhodnotit jeho vliv na lidské zdraví (případnou toxicitu a genotoxicitu). Vertikální a horizontální profilování hmotnostní a početní koncentrace aerosolu v mezní vrstvě atmosféry je prováděno za pomoci řiditelné vzducholodi. Aerosol zachycený na filtrech je vyhodnocován na SEM EDX pro determinaci původu znečištění. Depozice aerosolových částic na rozličné povrchy se testuje v experimentálním větrném tunelu. Nabídka spolupráce se vztahuje na akademické i veřejné instituce na poli výzkumu aerosolu a aktuálních environmentálních podmínek.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Urbánní a regionální laboratoř URRlab

Urbánní a regionální laboratoř (URRlab) vedená doc. Ouředníčkem se na obecné úrovni zabývá geografií měst a osídlení, regionálním rozvojem a urbánními studiemi. V rámci svého výzkumu se pak detailněji věnuje vývoji sídelního systému, urbanizaci a suburbanizaci, socioprostorové diferenciaci, kriminalitě, sociální deprivaci, prostorové mobilitě a kvalitě života. Při svém výzkumu pracuje tým Urbánní a regionální laboratoře s kvantitativními i kvalitativními metodami analýz na různých řádovostních úrovních (např. stát, kraje, okresy, obce, městské části, sousedství), při kterých využívá geografické informační systému (GIS) a široké databáze prostorových dat.

Členové laboratoře se dlouhodobě podílí na řešení úkolů a projektů jak pro subjekty veřejné správy a samosprávy, tak i pro firmy. Své dlouholeté zkušenosti tak mohou nabídnout zájemcům o spolupráci v oblasti urbánního a regionálního plánování, populačních projekcích, posouzení dopadů na území (tzv. Territorial impact assessment), monitorování sociálních rizik, situačních analýz, tématické kartografii a navrhování možných scénářů politik.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Poslední změna: 7. únor 2019 10:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám