Matematicko-fyzikální fakulta

Na této stránce najdete kompletní nabídku Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

Členové katedry se zaměřují na výzkum v oblasti návrhu a analýzy spolehlivého software, zejména v oblasti distribuovaných a vestavěných systémů. Toto konkrétně zahrnuje výzkum v oblastech: komponentových architektur a modelů pro spolehlivé systémy, cyber-physical systémy a internet věcí, verifikace softwarových systémů, měření výkonnosti softwarových systémů. Tým spolupracuje s řadou zahrančních partnerů, jak v akademické tak i v industriální sféře. Přikladem toho je řada úspěšně dokončených EU projektů (např. ASCENS, RELATE, Q-Impress, OSMOSE, OSIRIS) a projektů bilaterální průmyslové spolupráce (např. VW, ABB, France Telecom).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Katedra fyziky atmosféry

Jako jediné univerzitní pracoviště v ČR nabízíme komplexní studium fyziky atmosféry včetně výuky meteorologie strukturované dle požadavků Světové meteorologické organizace. Výzkum a studium na naší katedře se zaměřují na vysoce aktuální otázky s velkým společenským dopadem – mezi hlavní patří problematika klimatu a klimatické změny, modelování atmosférické chemie a kvality ovzduší, modelování turbulentního proudění v malých měřítkách anebo výzkum gravitačních vln a jejich vlivu na globální cirkulaci. Katedra se v daných oblastech podílela a podílí na řadě zahraničních i domácích vědeckých projektů. Naši studenti a studentky mají širokou perspektivu uplatnění například ve výzkumných ústavech a na pracovištích vysokých škol, v průmyslových vývojových centrech zaměřených na studium proudění, v business prostředí v souvislosti s expertními znalostmi postupů statistického modelování, v oblasti krizového managementu v souvislosti s extrémními meteorologickými jevy anebo v řadě hospodářských odvětví ovlivňovaných atmosférickými ději jako je třeba energetika.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Katedra fyziky kondenzovaných látek

Katedra fyziky kondenzovaných látek je orientována na výzkum a výuku v oboru fyziky pevných látek s důrazem na elektronové vlastnosti materiálů. Tato úloha je realizována v rámci širokého spektra experimentálních a teoretických výzkumných témat. Katedra má k dispozici širokou škálu špičkových experimentálních přístrojů, mimo jiné aparatury na růst monokrystalů, strukturní analýzu a objemová měření fyzikálních vlastností v širokém teplotním rozsahu, ve vysokých magnetických polích a za vnějších tlaků. Velký důraz je kladen na zapojení studentů do výzkumu a intenzivní mezinárodní spolupráci včetně aktivní účasti ve velkých evropských výzkumných infrastrukturách.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Katedra fyziky materiálů

Vývoj moderních konstrukčních a funkčních materiálů má široké uplatnění nejen v energetice, dopravním průmyslu, strojírenství, ale i ve špičkových aplikacích, jako jsou medicína či vesmírný program. Budoucnost má rovněž v oborech od nanotechnologií po fúzní energetiku. Katedra fyziky materiálů MFF UK disponuje špičkovým vybavením pro studium mikrostruktury, mechanických vlastností a dalších fyzikálních vlastností pokročilých materiálů. Experimentální studium je doplněno hlubokými znalostmi konceptů a modelů fyziky materiálů a fyziky pevných látek. Hlavními oblastmi základního výzkumu jsou mechanismy plastické deformace, fázové transformace a mechanismy zpevnění a odpevnění ve slitinách lehkých kovů, nanokrystalické a kompozitní materiály, intermetalické sloučeniny a keramiky. Na pracovišti byla ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvinuta mj. technologie výroby hliníkových plechů či nové biokompatibilní materiály pro výrobu ortopedických implantátů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Katedra se zabývá vývojem, studiem a aplikacemi různých druhů složitých stochastických modelů vycházejíc z hluboké znalosti výsledků teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a optimalizace. Stochastické modely představují cenný nástroj pro řešení složitých problémů ve financích, pojišťovnictví, biomedicínských vědách i v průmyslu. Katedra nabízí zkušenosti s vývojem kreativních řešení úloh vyžadujících analýzu mnohorozměrných dat, modelování komplexních datových struktur pozorovaných v čase a prostoru, optimalizaci procesů nebo rozhodování , či návrhy a vyhodnocování komplikovaných vědeckých nebo průmyslových experimentů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Katedra softwarového inženýrství

Výzkum se soustřeďuje do výzkumných skupin zaměřených na sémantizaci webu, databázové technologie nad komplexními daty a zpracování velkých objemů dat. Skupina se zabývá strukturovanými a nestrukturovanými daty, databázovými metodami v širokém měřítku, vývojem souvisejícím webových aplikací, vývojem algoritmů pro výpočetní nástroje pro analýzu multimediálních a biologických dat, datovou integrací. Kromě partnerů z akademické a komerční sféry má velmi dobré renomé v oblasti nevládních aktivit. Je dlouhodobým partnerem platformy Otevřená Data, která spolupracuje na zpřístupněné dat státní správy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Laboratoř fyziky povrchů

Fyzikální a chemické procesy na povrchu pevných látek rozhodujícím způsobem ovlivňují moderní nanotechnologické aplikace v energetice, chemii, či ochraně životního prostředí. Pracovní skupina fyziky povrchů rozvíjí a využívá speciální experimentální a teoretické postupy pro porozumění povrchovým fyzikálně-chemickým dějům v rámci základního výzkumu a získané poznatky uplatňuje při vývoji nových nanotechnologií s přesahem do aplikovaného výzkumu. Jedním z výzkumných témat je vývoj katalyzátorů pro získávání energie pomocí palivových článků, kde se například daří maximalizovat využití platiny a tedy minimalizovat cenu pokročilých katalyzátorů. Úspěchy na poli vývoje katalyzátorů pro palivové články plynou z široké výzkumné základny, která obsahuje mimo jiné syntézu a charakterizaci nových nanostrukturovaných materiálů a analýzu povrchových fyzikálně-chemických jevů až na atomární úrovni.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Laboratoř pro syntézu a měření materiálů (MGML)

Laboratoř pro syntézu a měření materiálů (MGML) provozované katedrou fyziky kondenzovaných látek MFF jsou českou výzkumnou infrastrukturou, jejímž posláním je poskytovat otevřený přístup k jedinečnému portfoliu přístrojů potřebných pro moderní výzkum fyzikálních vlastností materiálů. Tyto přístroje umožňují studium krystalové struktury, magnetických, dielektrických, magnetoelektrických, tepelných a kohezních vlastností materiálů, elektrického a tepelného transportu v materiálech v širokém rozmezí teplot, působení vnějšího magnetického a elektrického pole, a vnějšího tlaku. Pro zajištění experimentů s dobře definovanými vzorky studovaných materiálů infrastruktura zahrnuje technologické laboratoře nabízející řízenou přípravu a detailní charakterizaci vzorků pro experiment s širokou paletou metod pěstování monokrystalů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Matematické modelování a metody pro vysoce výkonné počítání

Matematické modelování je nenahraditelným nástrojem využívaným prakticky ve všech oblastech věd a při vývoji technologií.  Numerické řešení matematických modelů představuje multidisciplinární oblast, která zahrnuje analýzu příslušných nekonečně dimenzionálních systémů rovnic, jejich diskretizaci a  řešení vzniklých konečně dimenzionálních úloh efektivním způsobem na moderních vysoce paralelních počítačových architekturách. Motivací v práci vytvořené výzkumné skupiny  je prosazování základního principu respektování hlubokých souvislostí mezi jednotlivými kroky řešení. Předmětně se skupina soustředí zejména, nikoliv však výlučně, na matematické modelování mechanických, tepelných a chemických procesů v mechanice kontinua. Členové výzkumné skupiny, která je součástí širšího virtuálního Centra Jindřicha Nečase pro Matematické Modelování, pokrývají všechny zmíněné oblasti na velmi vysoké mezinárodní úrovni.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Matematické modelování v geofyzice

Členové týmu se zaměřují na problematiku tektonických zemětřesení, šíření seismických vln, termální vývoj a deformaci zemského tělesa na různých časových škálách, studium tíhového a elektromagnetického pole Země pozemskými i satelitními metodami a výzkum planet a jejich měsíců. Máme zkušenosti s intepretací naměřených dat na základě fyzikálních modelů vycházejících z mechaniky kontinua a zákonů elektrodynamiky pomocí numerického řešení příslušných parciálních diferenciálních rovnic a optimalizací. K tomu zejména vyvíjíme specializovaný software pro vysoce efektivní výpočty včetně využití superpočítačů. Také se zabýváme vývojem nových typů přístrojů zaměřených na měření rotačních komponent seismických pohybů. Mezi nabízené produkty patří matematické modelování v široké škále geofyzikálních aplikací, generování realistických zemětřesných pohybů pro strukturální analýzy ve stavebnictví, konzultační činnost v oblasti odhadu seismického ohrožení, přímé a inverzní modelování elektromagnetických a seismických vlnových polí.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Skupina počítačové grafiky

Skupina počítačové grafiky se zabývá výzkumem na hranici informatiky, aplikované matematiky a fyziky, za účelem vytváření realistických počítačových obrazů a animací. Ty mohou být použity v průmyslovém designu, pro automobilový průmysl nebo architektonické vizualizace, pro speciální efekty ve filmu atd. Výzkum v rámci skupiny rovněž zasahuje do oblastí jako je medicína nebo antropologie. Hlavní výzkumné oblasti jsou počítačová grafika, aplikovaná matematika a výpočetní fyzika, se zaměřením zejména na fotorealistické a prediktivní zobrazování, simulaci přenosu světla, metody Monte Carlo, modelování vzhledu materiálů na fyzikální bázi, ale i vizualizaci lékařských dat, zpracování geometrie, anebo procedurální modelování. V našem výzkumu se používají počítačové implementace nejpokročilejších algoritmů pro simulaci transportu světla. Pro účely antropologického výzkumu jsme vyvinuli a dále rozvíjíme software Moprhome3cs. Skupina spolupracuje tým s řadou zahraničních partnerů a má za sebou i úspěšný start-up, Render Region. Kromě řady akademických pracovišť z celého světa spolupracuje např. s Disney Research, PIXAR Animation Studios, Weta Digital.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce. POZOR: Nová kontaktní osoba je Doc. Alexander Wilkie, Dr. (cgg.mff.cuni.cz)
Ústav formální a aplikované lingvistiky

Lidská řeč má povahu živého organismu. Ačkoli nevznikla na základě soustavného a cílevědomého postupu člověka, v lidském kolektivu plní funkci efektivního komunikačního nástroje. Lidské dorozumívání není dokonalé, není přesné a je spojené s mnoha obtížemi. I přes všechny nedokonalosti je dorozumívání již desítky let rozšiřováno o komunikaci s počítači jednak v psané, jednak v mluvené podobě. Strojový překlad, extrakce informací z textů a rozpoznávání mluvené řeči jsou ukázky systémů, které řešíme v oborech počítačového zpracování přirozeného jazyka a počítačové lingvistiky, v nichž se potkávají odborníci z lingvistiky, matematiky, informatiky, statistického modelování a softwarového inženýrství. Systémy stavíme na propracované lingvistické teorii a na cenných kolekcích jazykovědných dat, vysoce potřebných pro strojové učení a pro v současnosti dramaticky se rozvíjející hluboké učení. Zaměřujeme se na češtinu, ale i na desítky dalších jazyků.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Poslední změna: 16. červen 2020 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám