Lékařská fakulta v Plzni

Na této stránce najdete kompletní nabídku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Biofyzikální laboratoř

 • Poradenské služby při vývoji přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace, hlavně v oblasti ovlivňování teploty a tlaku

 • Poradenské služby v oblasti měření teploty a tlaku a v omezeném rozsahu i provádění vlastního měření a kalibrace, včetně kalibrace simulátorem černého tělesa (bez certifikátu)

 • Integrátor pro vývoj a prototypovou konstrukci vybrané přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a laboratorní aplikace

 • Zakázkový vývoj a konstrukce prototypů vybrané přístrojové techniky se zaměřením na zdravotnické a la- boratorní aplikace – bez certifikace

 • Testování, ověřování, zatěžování přístrojů, biologických, potravinářských a jiných materiálů v klimatické skříni (kombinace změn teploty, vlhkosti a osvětlení – bílé a UV světlo) – bez certifikace

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Experimentální laboratoř intenzivní medicíny

 • Nezávislé testování účinnosti a bezpečnosti perspektivních léčebných molekul.

 • Nezávislé testování účinnosti a bezpečnosti perspektivních metod náhrady a podpory funkce orgánů.

 • Rychlé poskytnutí vysoce kvalitních proof-of-concept výsledků.

 • Garanci kompletního a rychlého reportingu výsledků projektů, včetně statistických analýz a interpretace dat.

 • Rychlý a flexibilní procesing od návrhu studie do její realizace. Tyto benefity šetří partnerům čas i peníze a umožní velmi rychlý posun při volbě dalšího postupu ve vývoji nové léčebné látky.

 • Poradenství při tvorbě designu experimentálních studií.

 • Tvorba protokolů experimentální studie.

 • Konzultace při vývoji a volbě experimentálního modelu.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).
Laboratoř buněčné regenerativní medicíny

 • Izolace a kultivace primárních buněk z různých tkání. 


 • Kultivace komerčně dostupných buněčných linií. 


 • Měření buněčné proliferace a viability. 


 • Testování cytotoxicity látek.

 • Testování imunogenicity látek. 


 • Testování biokompatibility materiálů. 


 • Testování buněčné adheze a migrace na bio-materiálech. 


 • Fluorescenční a konfokální mikroskopie včetně sledování buněk v reálném čase. 


 • Analýza buněk průtokovou cytometrií. 


 • Sortování buněčných populací. 


 • Sledování proteinové exprese pomocí metody ELISA a Luminex. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř experimentální kardiologie

 • Vývoj experimentálních modelů a analýza srdeční činnosti. Vývoj vhodného experimentálního modelu (pracoviště má široké zkušenosti s různými druhy experimentálních zvířat i modelů, např. potkan s chronic- kým renálním selháním, potkan s diabetes mellitus, potkan s autonomní denervací, hypercholesterolemic- ký králík, Carlssonnův model králíka, prase se sepsí) s důkladným popisem srdeční činnosti (EKG včetně analýzy variability měřené in vivo nebo v izolovaném srdci, měření kontrakce a membránového napětí v multicelulárním preparátu, měření membránových proudů v izolovaných kardiomyocytech). Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř experimentální neurofyziologie

 • Extracelulárně snímaná aktivita jednotlivých neuronů a jejich populací chronicky implantovanými mikroelektrodami. 


 • EEG snímané zanořenými či povrchovými elektrodami. 


 • Chování v paměťových testech při současné registraci aktivity individuálních buněk a EEG. 


 • Paměťové úlohy u zvířecích modelů. 


 • Vztah aktivity EEG a jednotlivých neuronů k různým typům chování (spánek, lokomoce, kognitivní testy). 


 • Komplexní EEG analýza. 


 • Vyhodnocení paměťových testů.Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř farmakogenomiky

 • Výzkum v oblasti farmakogenetiky a genomiky pro kliniky i akademiky. 


 • Izolace nukleových kyselin z různých typů buněk a tkání, zejména klinického charakteru. 


 • Detekce jednonukleotidových polymorfismů a mutací metodami alelické diskriminace, HRM a sekvenování. 


 • Kvantitativní PCR v reálném čase (qPCR) design a provedení metody pro sledování genové exprese. 


 • Spolupráce při interpretaci výsledků v oblasti metabolismu a transportu cytostatik


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř klinického výzkumu cévních a srdečních onemocnění

 • Provádění screeningových vyšetření a longitudinálních sledování nemocných s rizikem kardiovaskulárních onemocnění (KVO) nebo nemocných s manifestními KVO. 


 • Genetické studie rizikových jedinců a nemocných s KVO. 


 • Provádění farmakologických studií v kardiovaskulární oblasti (fáze II–IV). 


 • Výzkum různých aspektů krevního tlaku (TK) a hypertenze, zaměřený zejména na způsoby měření TK, ge- netiku hypertenze, farmakologii hypertenze, tepennou rigiditu ve vztahu k TK. 


 • Výzkum vlastností tepenného systému za použití neinvazivních metod: měření tuhosti tepenného systému a endoteliální dysfunkce. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř kvantitativní histologie

 • Zhotovení histologických preparátů z dodaných tkáňových bločků v rozsahu přehledných barvení a imunohistochemie. 


 • Hledání vhodných spojitých proměnných použitelných pro morfometrii biologické otázky dle zadání part- nerského výzkumného týmu.

 • Testování variability mezi různými částmi dodaných biologických vzorků (porovnání tkáňových bločků z velkých orgánů, porovnání sériových řezů z týchž bločků), provedení pilotní studie a návrh optimální strategie vzorkování vyšetřovaných orgánů pro histologickou analýzu při maximální efektivitě výroby preparátů a současně únosnou mírou vzorkovací chyby. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř laserové mikrodisekce

 • Nabarvení řezů běžnými histologickými barvivy. 


 • Disekce vybraných buněk z řezu a jejich přenesení do mikrozkumavky, následná izolace nukleových kyselin. 


 • Sterilní disekce živých buněk z tkáňových kultur pro následné kultivace. 


 • Vyhotovení fotodokumentace celého procesu mikrodisekce pro každý vzorek.Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř nádorové biologie

 • Izolace nukleových kyselin z různých typů buněk, zmražených tkání či parafinových bločků. 


 • Analýza kvality nukleových kyselin. 


 • Stanovení relativní genové exprese a porovnání expresního profilu mezi požadovanými vzorky/skupinami vzorků. 


 • Příprava a zpracování expresních mikroarray experimentů. 


 • Detekce jednonukleotidových polymorfismů a mutací. 


 • Fluorescenční mikroskopie buněčných i tkáňových vzorků. 


 • Statistické zpracování výsledků. 


 • Interpretace výsledků. 


 • Konzultace designu experimentu a pomoc s výběrem vhodné metodiky pro studium dané otázky. 


 • Návrh postupu včetně časové a finanční rozvahyKompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř nádorové léčby a regenerace tkáně

 • Příprava experimentálních modelů na velkém zvířeti včetně provedení chirurgické a anesteziologické části.

 • Zajištění sledování zvířat zobrazovacími, biochemickými a imunologickými metodami. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř neurodegenerativních poruch

 • Testování vlivu chemických látek včetně léčiv na nervové funkce. 


 • Naplánování experimentálního protokolu. 


 • Provedení motorických a behaviorálních testů u laboratorních myší. 


 • Analýza a statistické zpracování získaných dat. 


 • Aplikace kmenových buněk a látek do myšího mozku »in vivo«.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř preklinických studií

 • Modely hojení normálních a diabetických (DMI i DMII) ran u potkanů. 


 • Model hojení kožních ran u normálního prasete. 


 • Model hojení kožních ran experimentálně infikovaných bakteriálním biofilmem u prasete. 


 • Prasečí model osteo-chondrálního defektu v kolenním kloubu. 


 • Prasečí model fraktur femuru. 


 • In vivo testování materiálů pro maxilofaciální chirurgii. 


 • In vivo testy materiálů pro augmentaci měkkých tkání. 


 • In vivo testy různých implantátů a náhrad. 


 • Myší modely experimentální infekce Cryptosporidium (pro potřeby základního výzkumu i hodnocení anti- protoárních léčiv).Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř reprodukční medicíny

Laboratoř reprodukční medicíny je zaměřena na studium tvorby spermií, zrání oocytů, mechanizmů oplození a časného pre-implantačního vývoje embrya v in vitro podmínkách. V Laboratoři je používána myš (Mus musculus) jako modelový organizmus, který umožňuje aplikaci dosažených výsledků v dalším výzkumu humánní reprodukce. Myší model je také využíván pro klinické a in vivo studie zaměřené na hodnocení environmentálních polutantů. Mimoto, v laboratoři dochází také k analýzám lidského materiálu, jako jsou pohlavní buňky a tělní tekutiny reprodukčního systému.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř studia interakcí buněk s materiálem

 • Testování biokompatibility materiálů. 


 • Testování cytotoxicity látek. 


 • Testování buněčné adheze a migrace na bio-materiálech. 


 • Měření buněčné proliferace a viability.

 • Kultivace komerčně dostupných buněčných linií. 


 • Fluorescenční a konfokální mikroskopie včetně sledování buněk v reálném čase. 


 • Sledování proteinové exprese pomocí metody ELISA a Luminex. 


 • Transformace eukaryotických buněk – transfekce, elektroporace. 


 • Analýza obrazu (měření počtu, délek, ploch, úhlů objektů, prahování objektů, skládání do velkého obrazu). 


 • Konzultace přípravy experimentů od počátku studie po její ukončení. 


 • Spolupráce na biologické interpretaci výsledků. Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř transplantace ledvin a náhrady ledvin

 • Vypracování designu a navržení metodiky klinických studií v oblasti virových infekcí po transplantaci ledviny, biokompatibilitě dialyzačních membrán a roztoků pro peritoneální dialýzu, antikoagulační léčby pro hemodialýzu a infekčních komplikací u hemodialyzované populace. 


 • Posouzení biokompatibility dialyzačních membrán. 


 • Molekulárně biologická diagnostika cytomegalovirové a polyomavirové infekce v krvi a tkáních. 


 • Stanovení rezistence cytomegaloviru k antivirovým přípravkům.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Laboratoř všeobecné biochemie a hematologie

 • Široké spektrum rutinních i speciálních biochemických analýz (substráty, enzymy, minerály) 


 • Vyšetření krevního obrazu, včetně pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů 


 • Základní i speciální hemokoagulační vyšetření 


 • Kvantitativní stanovení biomarkerů ve velmi nízkých koncentracích (cytokiny, adhezní molekuly, biomarkery orgánového poškození, markery oxidačního stresu, hormony aj.) metodou ELISA ve vzorcích humánního i zvířecího biologického matriálu 


 • Vývoj nových metod a měření absorpčních spekter v rozsahu viditelného a UV světla ve vzorcích o malém objemu 


 • Vývoj nových metod a měření excitačních a emisních spekter na automatickém fluorimetru, včetně měření pro speciální ELISA metody (s fluorimetrickou detekcí).


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Mitochondriální laboratoř

 • Izolace mitochondrií z čerstvé tkáně a buněk, optimalizace postupů pro izolaci mitochondrií z různých tkání, kontrola kvality organel. 


 • Příprava postupů pro optimální permeabilizaci a homogenizaci tkáně pro oxygrafii. 


 • Analýza mitochondriální respirační aktivity biologického materiálu vysokoúčinnou respirometrií. 


 • Stanovení aktivity vybraných mitochondriálních enzymů. 


 • Stanovení vlivu experimentálně navozených patologických stavů a farmak na mitochondriální respirační parametry ve studiích na zvířatech. 


 • Analýza mitochondriální aktivity čerstvě odebraných lidských buněk (trombocytů, spermií) nebo buněčných linií lidských buněk. 


 • Statistické vyhodnocení získaných dat.Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Proteomická laboratoř

 • Příprava biologického materiálu k proteomické identifikaci, tj. homogenizace, izolace, purifikace a frakcionace. 


 • Jednorozměrná elektroforéza proteinových směsí na polyakrylamidovém gelu. 


 • Dvourozměrná elektroforéza proteinových směsí na polyakrylamidovém gelu. 


 • Diferenční elektroforéza na polyakrylamidovém gelu (DIGE). 


 • Pořizování obrazů gelů ve viditelném a UV spektru. 


 • Analýza obrazů gelů včetně statistického hodnocení. 


 • Identifikace proteinů tandemovou hmotnostní spektrometrií. 


 • Analýza biofilmu implantabilních systémů a extrakorporálních okruhů.Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Poslední změna: 6. září 2018 11:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám