Filozofická fakulta

Na této stránce najdete kompletní nabídku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Centrum pro dějiny knižní kultury

Co nabízíme:

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

 • dějiny knižní kultury

 • rukopisy

 • prvotisky

 • staré tisky a mladší tisky do přelomu 19. a 20. století

 • management paměťových institucí

 • zpracování kompletních odborných studií

 • zpracování oponentur a recenzních posudků


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Český národní korpus

Co nabízíme:

Služby ČNK využívají odvětví, která pracují s jazykem:

 • média a PR agentury (analýzy textů, projevů, veřejného diskurzu)

 • ICT vývojáři (jazykové technologie vyžadující trénovací nebo testovací data)

 • vzdělávací zařízení (podklady pro výuku, výukové materiály a aplikace)

Vyvíjíme nástroje pro zpracování přirozeného jazyka, aplikace pro jazykovědný výzkum a provádí analýzy textů. Konkrétně jde o:

 • automatickou lemmatizaci textů, tj. přiřazení slovníkového tvaru ke slovům v textu

 • automatické morfologické značkování, tj. přiřazení informací o gramatických vlastnostech každému slovu v textu

 • lingvistickou analýzu textů (např. frekvenční zastoupení jednotlivých slov spolu s jejich srovnáním s referenčním korpusem češtiny, analýza spojitelnosti zadaných slov atp.)

 • vytváření seznamů lexikálních jednotek češtiny

 • zkoumání běžných překladových řešení a automaticky generované seznamy pravděpodobných ekvivalentů v různých jazycích


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Informační věda a knihovnictví

Co nabízíme:

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

 • odborné rešerše ve specializovaných databázích a databázových centrech

 • hodnocení vědy pomocí metod scientometrie, publikační a citační analýzy

 • budování repozitářů a digitálních knihoven

 • výzkumná data a jejich standardizace, správa bází dat pro vědu a výzkum

 • management informačních institucí a procesů

 • výzkum informačního chování a informačních potřeb

 • optimalizace uživatelských rozhraní na základě principů HCI (human-computer interaction) a metod UX (user experience design)

 • organizace informačních fondů a katalogizační politika

 • informační a čtenářská gramotnost, informační a mediální výchova

 • odborné konzultace a školení k realizaci výzkumu v oblasti informační vědy a knihovnictví


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Sociální analýzy a konzultace

Co nabízíme:

Analýzy, evaluační materiály, expertizy, odborná stanoviska, konzultace a supervize v následujících oblastech:

 • sociální výzkum jako takový, tj. metodologická řešení, analýza dat a supervize průběhu

 • socioekonomická evaluace projektů, intervencí a efektů

 • sociologie práce a organizací, tj. v oblastech organizačního rozvoje, personálního managementu, vzdělávání

 • bezpečnost a sociálně rizikové jevy jako kriminalita, závislosti, delikvence mládeže atd.

 • politický výzkum a průzkum veřejného mínění


V rámci našich řešení angažujeme experty se specializacemi jako sociologie, psychologie, ekonomie, politologie, demografie či metodologie sociálních výzkumů. Našimi partnery jsou komerční i nekomerční organizace, které připravují nebo řeší projekt v oblasti sociálního výzkumu.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Studia nových médií

Co nabízíme:

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

 • sociální sítě, sociální média a on-line média

 • analýza sociálních sítí (Social Network Analysis)

 • marketing v sociálních sítích (komunikační strategie, prezentace společnosti, brandbuilding)

 • vývoj výukových herních simulací

 • nositelná elektronika (wearables)

 • informační technologie a optimalizace procesů

 • data mining firemních dat

 • výzkum definované cílové skupiny (klientů, určité věkové skupiny apod.)

 • bezpečnostní prostředí firmy ve vztahu k interním/externím procesům

 • tvorbu analýz, návrhů marketingových a komunikačních strategií včetně spolupráce při jejich realizaci

 • analýzy tržních trendů v zájmových segmentech trhu


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Systémové sociální inovace

Co nabízíme:

Analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

 • projektování a plánování sociální politiky obcí a krajů

 • řízení neziskových organizací, sociálních podniků a organizací poskytujících sociální služby, supervize v organizacích poskytujících sociální služby

 • sociální práce v trestní justici, probace a mediace

 • sociální práce v oblasti zdravotního postižení

 • práce s rizikovou mládeží a rodinami, otázky náhradní rodinné péče a sociálněprávní ochrany dětí a mládeže

 • psychosociální pomoc a krizová intervence

 • reformy ústavní péče a rozvoj terénních služeb

 • výzkum v oblasti stárnutí a dlouhodobé péče


Našimi partnery mohou být výzkumná a vzdělávací pracoviště, organizace a instituce státní správy, samospráv, speciální sociální zařízení státu a municipalit, nestátní neziskové organizace poskytující sociální a komunitní služby, komerční subjekty především v oblasti sociální práce.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Řečová komunikace a její analýza

Co nabízíme:

Tým Fonetického ústavu se věnuje výzkumu nebo výukové a poradenské činnosti v těchto aplikovatelných oblastech:

 • akustická a poslechová analýza řečového projevu

 • detailní rozbor výslovnosti v češtině a v dalších jazycích

 • výuka výslovnosti češtiny i vybraných cizích jazyků

 • identifikace mluvčího a další úlohy související s forenzní fonetikou a audioexpertizou

 • fonetický přepis (transkripce)

 • statistické metody zpracování dat

 • posuzování kvality řečového projevu u mluvčích češtiny i jiných jazyků

 • forenzně fonetické analýzy (tzv. audioexpertiza), tedy foneticky motivovaná identifikace mluvčího


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Poslední změna: 25. červen 2018 11:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám