Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Na této stránce najdete kompletní nabídku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.

Certifikovaná kontrolní laboratoř

Kontrolní laboratoř Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové splňuje požadavky správné výrobní praxe pro oblast kontrolně-analytického hodnocení léčiv a provádí farmaceutickým výrobním a distribučním společnostem fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické zkoušení léčiv, léčivých látek a pomocných látek dle platných lékopisů, lékárnám provedení zkoušek na čistotu u Aqua purificata ČL 2009 a zkoušení léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanky dle ČL 2009 nebo metodami na pracovišti kontrolní laboratoře vyvinutými.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Formulace a hodnocení pevných a tekutých lékových forem

Členové výzkumné skupiny se zabývají formulací, vývojem a hodnocením pevných a tekutých lékových forem. Především se zajímáme o prášky, granuláty a tablety, dále o perorální, oční a parenterální tekuté lékové formy.


Sledujeme parametry mísícího procesu a homogenitu směsí pomocí spektroskopických metod. Hodnotíme tokové chování farmaceutických prášků a granulátů a studujeme faktory, které ho ovlivňují. Hodnotíme lisovatelnost nových suchých a směsných suchých pojiv pro přímé lisování v kombinaci s kluznými látkami, mazadly, rozvolňovadly a léčivými látkami (API). Využíváme metodu fluidní granulace pro vývoj orodispergovatelných granulátů a tablet. Pomocí formulace systémů kapalina v pevné fázi zvyšujeme biodostupnost léčivých látek. Využíváme hodnocení lisovatelnosti tabletovin pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Studujeme parametry rovnic lisování, stresové relaxace a kinetiky drcení tablet. Řešíme vztah energií lisování k tvorbě a eliminaci vazeb, ke kterým dochází během lisovacího procesu. Spolupracujeme v oblasti rozpouštění látek a disolučních testů. Vyvíjíme nové formulace tekutých perorálních přípravků s vybranými léčivy a hodnotíme jejich stabilitu. Hodnotíme povrchové napětí, hustotu a osmolalitu tekutých přípravků.


Spolupracujeme s akademickými pracovišti v České republice i v zahraničí a také s různými farmaceutickými společnostmi. Výsledky našeho výzkumu jsou publikovány v uznávaných mezinárodních časopisech.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Laboratoř klinické fyziologie výživy a metabolizmu

Laboratoř je výzkumně zaměřena na studium klinické fyziologie výživy, metabolizmu a kompozice těla, jak za fyziologických podmínek, tak vzhledem k různým patologickým stavům. Je vybavena moderními přístroji, díky kterým je možné u vybraných jedinců měřit energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů pomocí nepřímé kalorimetrie např. po podání nutriční podpory, stanovit složení těla pomocí antropometrických metod, bioimpedanční spektroskopií změřit množství tělesných tekutin a tělesnou stavbu, dynamickou a statickou dynamometrií sílu stisku a výkonnost příčně pruhovaného svalstva, spirometrií plicní objemy, aplikací metody „Comet assay“ hodnotit míru oxidativního poškození a reparace DNA.


Máme více jak 10leté zkušenosti získané spoluprací s Fakultní nemocnicí, kde probíhaly studie u gravidních a kojících žen, s polytraumatickými pacienty na chirurgické JIP, s pacienty s bronchogenním nemalobuněčným karcinomem. Jsme otevřeni ke spolupráci s akademickými pracovníky, klinikami a nemocnicemi, rovněž se soukromými a veřejnými společnostnosti, zabývajícími se vývojem nových výživ nebo přístrojů výše zmíněných.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Laboratoř molekulární a buněčné toxikologie

Výzkum této laboratoře je zaměřen na různé aspekty molekulární a buněčné toxikologie. Většina výzkumných projektů je zaměřena na kardiotoxicitu léčiv, zejména ze skupiny antracyklinových cytostatik. Jsme zapojeni do různých projektů zaměřených na vývoj potenciálních kardioprotektivních látek a také studujeme nová potenciální cytostatika. Kromě širokého spektra standardních přístrojů a experimentálních protokolů můžeme nabídnout pro případnou spolupráci několik vzácných nebo i v rámci České republiky unikátních metodik a přístrojů. To se týká zejména izolovaných neonatálních potkaních kardiomyocytů, které jsou vhodné pro mechanistické studie v oblastech kardiovaskulární fyziologie, farmakologie nebo molekulární biologie.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


In vivo hodnocení antituberkulotické aktivity látek

Ve spolupráci Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Odboru biologické ochrany Těchonín byla vyvinuta a ověřena metoda s názvem In vivo hodnocení antituberkulotické aktivity látek s účinností proti Mycobacterium tuberculosis. Testování látek in vivo s využitím této metody a unikátního vybavení nyní mohou využít i zájemci z řad ostatních vědeckých institucí či z vývojových oddělení soukromých firem.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Laboratoř bioanalytických metod

Laboratoř se zabývá aplikovaným výzkumem, zejména vývojem chromatografických metod pro klinický výzkum. Značný důraz je kladen také na preanalytickou fázi, v první řadě na vývoj moderních technik úpravy vzorku biologického materiálu. Pracovníci laboratoře mají bohaté zkušenosti s různými druhy biologického materiálu.

Laboratoř disponuje HPLC a UHPLC systémem s hmotnostní detekcí. Výzkumný kolektiv spolupracuje s celou řadou významných pracovišť v České republice i v zahraničí a je úspěšným řešitelem mnoha výzkumných projektů. Podílí se také na vzdělávání studentů pregraduálního i doktorského studia Farmaceutické fakulty UK.

Hledáme spolupráci s akademickými pracovišti stejně jako se soukromým sektorem. Nabízíme kompletní servis při vývoji chromatografických metod v bioanalýze, možnost vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na našem pracovišti.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř pro výzkum metabolismu léčiv, lékových interakcí a rezistence

Pracoviště se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oblasti metabolismu léčiv a dalších xenobiotik na úrovni in vitro (subcelulární frakce, buněčné linie a kultury, tkáňové řezy) a in vivo u zvířat (hlodavci, hospodářská zvířata), parazitických helmintů (nematoda, cestoda a trematoda) a také rostlin. Další oblastí výzkumné činnosti je studium interakcí potravních doplňků s léčivy a studium lékové rezistence u parazitických helmintů – u obou témat na in vitro a in vivo úrovni. Pracoviště je vybaveno veškerým potřebným vybavením a přístroji, jako například qPCR, LC/MS, Western blotem, laminárním boxem a mnoha dalšími. Na pracovišti je zavedena celá řada metod pro kvantitativní i kvalitativní hodnocení. Současně je k dispozici akreditované vivárium pro práci s malými hlodavci. Hledáme spolupráci s partnery z oblasti akademické sféry, průmyslu a agronomie se zájmem o výzkum v oblasti farmakologie, biochemie a parazitologie.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Laboratoř průtokových analytických metod (SIA group)

Laboratoř se zabývá základním i aplikovaným výzkumem automatizovaných analytických metod s využitím počítačem řízených přístrojů pro všechny kroky analytických procedur a detekci: manipulace se vzorkem, úprava vzorku, stanovení s vysokou selektivitou monitorování dlouhodobých procesů a chromatografická separace pro širokou škálu vzorků (matrice).

Metody analytické chemie jsou automatizovány pomocí mikro-průtokových metod – FIA, SIA, in-syringe analýza a Lab-On-Valve. Přístroje jsou vyvíjeny pro konkrétní užití a aplikovány ve farmaceutické, biomedicínské a environmentální analýze.

Máme více než 25 let zkušeností s vývojem průtokových metod a hledáme spolupráci s akademickými partnery a stejně tak s veřejnými a soukromými společnostmi zabývajícími se vývojem analytických průtokových metod, technologií průtokových přístrojů a aplikacemi spojenými nebo prováděnými pomocí průtokových metod.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Pracovní skupina biologických a lékařských věd

Výzkumná skupiny patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému se zabývá experimentální aterogenezí a endotelovou dysfunkcí na experimentálních zvířecích modelech. Z hlediska metodických přístupů využívá histologické, Imunohistochemické metody ve světelné a fluorescenční mikroskopii, Western blot analýzy, RT-PCT a dále provádí funkční testování cév pomocí myografu.


Hlavním výzkumným záměrem skupiny mikrobiologie a imunologie je testování antimikrobiální aktivity in vitro a zavádění nových, validních a reprodukovatelných metod pro studium interakce mezi antimikrobní látkou a mikroorganismem. Další výzkumný záměr je zaměřen na sekreci extracelulárních vezikul kvasinky Candida albicans a vztahu těchto vezikul k mechanismům patogeneze. Pro studium jsou využívány metodické přístupy: světelná mikroskopie (fluorescenční, konfokální laserová skenovací mikroskopie), kultivace (aerobní, anaerobní, mikroaerofilní), spektrofotometrické hodnocení mikrobiálního počtu a metabolické aktivity, izolace, koncentrace a purifikace mikrobiálních proteinů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Poslední změna: 6. září 2018 10:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám